Évangéliser les aréopages contemporains

Accueil » Parole de Dieu (en Kirundi) » Dimanches » IDOMINIKA YA 34 YO MU MWAKA.

IDOMINIKA YA 34 YO MU MWAKA.

AU FIL DU TEMPS (Articles publiés)


 UMUSI MUKURU WA KRISTU MWAMI

 

IGISOMWA CA MBERE

 

Ivyo dusoma mu gitabu ca kabiri ca Samuweli : 5, 1-3
(Basīga Dawudi ngo abe umwami w’Israeli)

 

Français : LE ROI DAVID ; Salon : Chambre de L...

LE ROI DAVID ; Salon : Chambre de Louis XIV, Appartement du roi Emplacement : paroi ; (Photo credit: Wikipedia)

Umusi umwe, imiryango yose y’Israeli yaroye i Hebroni kwa Dawudi, imubarira iti : « Raba, twe na wewe dusangiye amaraso ! Na kera nyene, Sauli akiri ku ngoma, ni wewe wajana inteko z’Abanyisraeli ; kandi ni wewe Umukama yabwiye ati : ‘Uzoba umwungere w’Israeli, igihugu canje, kandi uzoba umukuru w’Israeli. » Uko ni ko abashingantahe bose b’Israeli bashengereye umwami i Hebroni ; ni uko rero bagiriranira amasezerano imbere y’Umukama i Hebroni nyene. Baraheza baramusīga amavuta ngo bamwimike ngo abe umwami w’Israeli.

 

Izaburi 121 (122), 1-2. 4-5

 

Icit : Ingo, tudugane akanyamuneza mu ngoro y’Umukama.

 

Ese akanyamuneza narimwo aho bambwira,
bati : « Tuje mu ngoro y’Umukama ! »
Ubu noneho, turiko turashika
Mu birimba vyawe, Yeruzalemu.

 

Ni ho ibisata vy’Israeli biduga,
ari vyo bisata vy’Umukama.
Ni ho Israeli yashinzwe ibanga
Ry’ugushemeza izina ry’Umukama,
kuko ari ho havyagiye ubutungane,
hakaba inzu ya Dawudi.

 

IGISOMWA CA KABIRI
Ivyo dusoma mw’ibaruwa Umutumwa Paulo yandikiye Abakolosi : 1, 12-20

 

(Imana yadushize mu Bwami bw’Umwana wayo ikunda cane)

 

Ncuti zanje,
Nimukengurukire Imana Data, Yo yaduhaye amagara y’ugusangira mu muco iragi ry’aberanda.
Ni Yo yadukuye mu muzimagiza, idushira mu Bwami bw’Umwana wayo ikunda cane, We twaronsemwo urukiza n’ikigongwe c’ibicumuro.
Ni We gashusho k’Imana itaboneka,
Ni We yaboneye izuba zina kiremwa cose,
Kuko muri We ari ho vyose vyaremewe,
ivy’ijuru n’ivyo kw’isi, ibiboneka n’ibitaboneka,
yaba Abashingwantebe canke ingabo
canke Inkomezi canke Intwaza z’ijuru :
vyose ni We yabiremye kandi ni We maherezo ya vyose.
Yamye ariho vyose bitarahaba kandi vyose bibeshwaho muri We.
Ni We kandi Mutwe w’Umubiri wiwe ari wo Ekleziya.
Ni We vyose vyamukako, ni We mfura y’abapfuye,
Kugira ngo abe uwa mbere muri vyose,
kuko Imana yashimye ko umusesekara wayo wose
uvyagira muri Kristu,
igashima ko kubwiwe vyose bisubira kwuzura na Yo,
ari ivyo kw’isi, ari ivyo mw’ijuru,
igihe yazana amahoro kubw’amaraso yasheshe ku musaraba.

 

INKURU NZIZA

 

Alleluya, alleluya.
Iragahezagirwa ingoma ya sokuru wacu Dawudi,
ari yo ngoma y’ibihe bishasha !
N’ahezagirwe uwuje kw’izina ry’Umukama !
Alleluya.

 

Ivyo dusoma mu Njili Nyeranda yanditswe na Luka : 23, 35-43

 

(Umwami yihebeye igihugu ciwe)

 

Bamaze kubamba Yezu, igihugu cari aho kirorera, abakuru na bo baramutwengera mw’ijigo, bati : « Yakijije abandi, niyikize we nyene, niyaba ari Kristu w’Imana, Intore yayo ! » Abasirikare baramutwenga na bo nyene, baregera ngo bamuhereze isiki, bamubarira bati : « Niwaba uri umwami w’abayahudi, niwikize wewe nyene!» Hejuru yiwe kandi hari urwandiko ngo : « Uyu ni umwami w’Abayahudi. »
Umwe muri nya babisha bari babambanywe na we aramutuka ati : « Mbega, uri Kristu ? Niwikize wewe nyene, udukize natwe ! » Ariko, aramwishura amukankamira, ati : « Ntumenya kwubaha Imana, wewe upfuye rumwe na we ! Tweho tuzize ikiri ukuri, tuzize ico twakoze ; ariko uyu we, nta kibi namba yakoze. » Araheza abarira Yezu ati : « Yezu, uranyibuka aho uzogira mu Bwami bwawe ! » Yezu aramwishura ati : « Ndakubariye ivy’ukuri : uyu munsi tuza kuba turi kumwe mw’Iparadizo ! »

 


Voulez-vous soumettre un commentaire?

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

Quelques données (Diocèse Ngozi)

Ici, données sur le Diocèse de Ngozi

Eglise Cathédrale de Ngozi

%d blogueurs aiment cette page :