Évangéliser les aréopages contemporains

Accueil » Parole de Dieu (en Kirundi) » Dimanches » INDWI NYERANDA : IDOMINIKA Y’IBISANDASANDA N’IY’UKUBABARA KW’UMUKAMA

INDWI NYERANDA : IDOMINIKA Y’IBISANDASANDA N’IY’UKUBABARA KW’UMUKAMA

AU FIL DU TEMPS (Articles publiés)


Aha tuhasanga ibisomwa vyo mu mwaka A vyonyene. Ivyo mu yindi myaka tuzobishirako nitwatangura kwandika Ijambo ry’Imana riyerekeye.

UKWINJIRA KW’UMUKAMA I YERUZALEMU (Umwaka A)
INKURU NZIZA

(Aragahezagirwa uwuje kw’izina ry’Umukama)

Ivyo dusoma mu Nkuru Nziza yanditswe na Matayo : 21, 1-11

Iminsi mikeyi imbere y’uko umusi mukuru wa Pasika ushika, Yezu n’abigishwa biwe begera Yeruzalemu, bashika i Betaniya, amarora ku musozi wa Oliveti, Yezu arungika abigishwa babiri, ababwira ati : « Nimugende mu mihana imbere yanyu, muca muhasanga indogobwe iziritse hamwe n’umwana wayo. Muziziture, muheze muzinzanire. Nihagira ico bababwira, mubasubize muti : Umukama ni we azishaka, aca azibarungikira adatevye. »

Biba gurtyo nyene, ngo ivyavuzwe n’umuhanuzi biseruke ngo : « Barira Abanyayeruzalemu uti : Ng’uyu umwami wanyu aje iwanyu, arangwa n’ubutekereji, yicaye ku ndogobwe no ku mukurira w’igitwazi. » Abigishwa baragenda rero, bagira ico Yezu yababwirije. Bazana ya ndogobwe n’umwana wayo, bayirenzako ibikwemu vyabo Yezu na we ayicarako. Hanyuma abantu benshi barashikuka, basasa impuzu mu nzira, abandi na bo baca amashami y’ibiti, bayakwiragiza mu nzira. Ishengero ryari imbere n’inyuma yiwe ryaza rirahogora riti :

« Hozana mwana wa Dawidi !
Aragahezagirwa uwuje kw’izina ry’Umukama !
Hozana no mw’ijuru ry’intashikirwa ! »
Yinjiye i Yeruzalemu, igisagara cose kirumirwa ; bavuga ngo : « Mbega, uyo ni nde ? » Ishengero rigasubiza riti : « Ni Yezu, Umuhanuzi ava i Nazareti, mu Bugalile. »

IMISA Y’UKUBABARA KW’UMUKAMA (Umwaka A)

IGISOMWA CA MBERE

Ivyo dusoma mu gitabu c’Umuhanuzi Izaya 50, 4-7

(Abancira amate mu maso sinayabahishije, ariko ndazi ko ntazoteterwa)

Umukama Imana yanje yarampaye ururimi rw’umwigishwa, kugira ngo nshobore kuremesha uwaruhijwe. Uko bukeye niko ankebura, kugira ngo ndamutege ugutwi nk’uwigishwa. Umukama yarazibuye amatwi yanje, nanje sinamwankiye, sinamuzibukiriye. Narateze ibitugu abankubita, abanshikura ubwanwa ndabatega imisaya, abankubita be n’abancira amate sinabahishije amaso. Umukama Imana yanje arantabara, nico gituma ivyo bitutsi ataco bingira ; nico gituma mu maso nahakomeje hakadadarara nk’ibuye, ndazi ko ntazoteterwa.

Izaburi 21 (22), 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24

Icit : Mana yanje, Mana yanje,
       Wampebeshejwe n’iki ?

Abambona bose barantwenga,
Barampfunira, bakazunguza umutwe,
bati : « Hamwe yizera Imana, n’imukize !
ugasangwa ari yo mugenzi afise, nimurekure !»

Ibipfizi indiri birankikiza,
ibinyamaswa amahanga vyo mw’ishamba bikanca iruhande ;
vyamboshe amaguru n’amaboko :
noshobora n’uguharura amagufa yanje yose.

Baragabangana ivyambarwa vyanje,
bagapfindanira ku mutamana wanje.
Ariko Weho, Mukama, ntunje kure,
Wewe nzeyeko amagara, tebuka untabare.

Nzoheza nirahire izina ryawe mu muvukano,
nkuyage hagati y’ishengero.
Mwebwe mwubaha Imana, nimuyihaye,
muyishemeze mwese uko mungana !

IGISOMWA CA KABIRI

Ivyo dusoma mw’Ibaruwa Umutumwa Paulo yandikiye Abanyafilipi : 2, 6-11

(Yarigize ubusa, nico catumye Imana imushira hejuru ya vyose)

Umukama Yezu,
Naho yamanye akamere k’Imana,
Ntiyigeze yishira hejuru ngo n’uko angana n’Imana ;
Ariko yigize ubusa mu gusangira akamere k’abasuku,
Mu kwigira umuntu asa n’abandi ;
Yigenjeje nk’umuntu asanzwe,
Arushirizaho mbere kwicisha bugufi,
Aragamburuka gushika yemere urupfu
Kandi urupfu rwo ku musaraba.
Ni co catumye Imana imushira hejuru ya vyose,
Ikamugabira Izina rirengeye amazina yose,
Kugira ngo kw’izina rya Yezu, bose bakubite ibipfukamiro
Mw’ijuru, kw’isi no mu kuzimu kw’inyenga,
Kandi ururimi rwose ruyage ko Yezu Kristu ari Umukama,
Ngo Imana Se ininahazwe.

INKURU NZIZA

Urakaninahazwa kandi uragashemezwa, Mukama Yezu.

Kubwacu twese, Yezu Kristu yarigize umugamburutsi
Gushika yemere urupfu, kandi urupfu rwo ku musaraba.
Nico catumye Imana imushira hejuru ya vyose,
ikamugabira izina rirengeye amazina yose.

Urakaninahazwa kandi uragashemezwa, Mukama Yezu.


Mu kubabara kw’Umukama kwanditswe na Matayo, barashobora kubisoma ari batatu : Umusomyi (S), Abantu (Ab) na Yezu (Y), Umusomyi agasoma inyigano, Abantu bagasoma amajambo yavuzwe n’abantu nyene, Umusaserdoti canke (Y) agasoma amajambo yavuzwe n’Umukama.

Ukubabara kw’Umukama wacu Yezu Kristu kwanditswe na Matayo : 26, 14-27, 66

Igisomwa kigufi : 27, 11-54

Yuda agura Yezu

(S) Umwe muri bamwe cumi na babiri yitwa Yuda Iskariyoti aja ku bakuru b’abasaserdoti, ababarira ati:
(Ab) « Mugomba kumpa iki kugira ngo ndamubahe ? »
(S) Bamuharurira amafeza mirongo itatu. Kuva ubwo, yama ahiga uburyo bwo kumubaha.

Abigishwa bategura Pasika

(S) Ku musi wa mbere wa Azima, abigishwa begera Yezu bati :
(Ab) « Ugomba ngo dutegurire Pasika hehe ? »
(S) Yezu arabishura ati :
(Y) « Nimugende mu gisagara kwa ntuze, mumubarire muti : Umukama atumyeko ngo : Umusi wanje washitse, ngomba kurira Pasika iwawe hamwe n’abigishwa banje. »

(S) Abigishwa bagira nk’uko Yezu yabategereje, bategura Pasika.

Yezu ababarira yuko umwe muri bo azomugura

Ngo buze kugoroba, aja gufungura, be n’abigishwa biwe uko bari cumi na babiri. Bariko barafungura arababarira ati :
(Y) « Ni ivy’ukuri ndababariye, umwe wo muri mwebwe aza kungura. »
(S) Biraheza bibatera umwikomo mwinshi, batangura kumubaza umwe umwe ngo :
(Ab) « Mbega, Mukama, ni jewe ? »
(S) Na we arabishura ati :
(Y) « Uwo twasangiye ku nkoko imwe, ni we aza kungura. Umwana w’umuntu we arigiriye, nk’uko vyanditswe kuri we ; yamara aragowe uyo muntu aza kugura Umwana w’umuntu ! Iyo apfuma areka kuvuka, niho vyari kumubera vyo ! »

(S) Yuda nyen’ukumugura aramubaza ati :
(Ab) « Mbega, Muhanyi, ni jewe ? »
(S) Aramwishura ati :
(Y) « Urabvuze »

Yezu agira Ukaristiya

(S) Bariko barafungura, Yezu afata umukate, arawuhezagira yongera arawumanyura, awuhereza abigishwa biwe, ati :
(Y) « Nimwakire murye : iki ni umubiri wanje. »
(S) Afashe ikalisi, arakenguruka, arabaha ati :
(Y) « Nimunywe mwese : iki ni amaraso yanje, amaraso y’Isezerano rishasha, aza guseseka kugira ngo benshi bakire ibicumuro. Ariko ndababariye, singisubira kunywa iki kinyobwa c’umuzabibu, gushika umusi nzosubira kukinywa hamwe namwe mu Bwami bwa Data. »

Yezu abwira Petero yuko aza kumwihakana

(S) Bamaze gukenguruka, bagenda ku musozi wa Oliveti. Araheza Yezu arababarira ati :

(Y) « Muri iri joro nyene, mwese muza gutsitara kubera izina ryanje, kuko handitswe ngo : ‘Nzokubita umwungere, ubushio busanzare.’ Yamara maze kuzuka, nzobatanga i Bugalile. »
(S) Petero aramwishura ati :
(Ab) « N’aho bose boguheba, jeho nzokugwa inyuma. »
(S) Yezu aramubarira ati :
(Y) « Ni ukuri, muri iri joro nyene, inkoko itarabika, uzoba umaze kunyihakana gatatu. »
(S) Petero ati :
(Ab) « N’aho bonyica hamwe nawe, sinoguhakana. »
(S) N’abigishwa bose bavuga bartyo.

Yezu asengana amaganya menshi i Getsemani

(S) Yezu ajanye n’abigishwa biwe mw’itongo ryitwa Getsemani, araheza ababarira ati :
(Y) « Nimwicare hano, nigire harya imbere guenga »
(S) Ajana Petero na bene Zebede babiri, araheza atangura kuganya n’ugutinya, ati :
(Y) « Numva ndi n’amaganya menshi nk’uwushaka gupfa. Nimugume ngaha duteramane. »
(S) Yigiye imbere, yubika amaso hasi asenga ati :
(Y) « Dawe, nivyaba bishoboka, nkurako aya magorwa ; yamara ntibibe nk’uko nshaka, ni bibe nk’uko wewe ubishaka. »
(S) Agarutse aho abigishwa bari basigaye, asanga barasinziriye. Abwira Petero ati :
(Y) « Ntushobora kumara n’isaha n’imwe uteramye hamwe nanje ! Nimube maso kandi musabe, mwoye gutsindwa n’inyosha mbi : kuko umutima ufise ingoga, mugabo umubiri wo ni ntamagara. »
(S) Araheza asubira gusenga ubwa kabiri, avuga ati :
(Y) « Dawe, aya magorwa niyaba atari bumveko ntabashije kuyarinda, ni bibe nk’uko ubishaka. »
(S) Ngo agaruke iyo bari, yongera gusanga basinziriye, amaso yabo yari yaremerewe n’itiro. Arabareka, asubira gusenga ubwa gatatu nka kwa kundi nyene. Hanyuma agarutse agarutse kandi iyo abigishwa biwe bari, ababwira ati :
(Y) « Ubu nimwisinzirire muruhuke ; isaha y’uko Umwana w’umuntu atabwa mu minwe y’abayobe iriko irashika. Nimuve hasi tugende, uwuza kungura ng’uyo araje, ntakiri kure. »

Yezu afatwa

(S) Akiriko aravuga ayo majambo, Yuda umwe wo muri bamwe cumi na babiri arashika, ari kumwe n’abandi benshi bazanye inkota n’amahiri, barungitswe n’abakuru b’abasaserdoti be n’abashingantahe b’igihugu. Nyen’ukumugura yari yabagenkereje ati :
(Ab) « Uwo nza kuramutsa azoba ari we, muraca mumufata. »
(S) Buno nyene, Yuda yegera Yezu ati :
(Ab) « Mwaramutse, ga Muhanyi ! »
(S) Aramusoma. Yezu amwishura ati :
(Y) « Mugenzi, uzanywe n’iki ? »

(S) Abandi baca begera Yezu, bamuta mu minwe. Muri ico gihe, umwe wo mu bari kumwe na Yezu asokorora inkota, agetura ugutwi kw’umusuku w’umusaserdoti mukuru. Yezu aca aramubarira ati :

(Y) « Subiza inkota yawe mu rwubati, kuko abishinga inkota bazokwicwa n’inkota nyene. Ntuzi ko nari gushobora gusaba Data akandungikira ubwo nyene Abamarayika ibihumbi n’ibihumbi b’ukuntabara ? None, ivyanditswe vyoheza bikaranguka bite ? »
(S) Hanyuma araba ba bantu, ati :
(Y) « Muje nk’abahiga igisuma, muzanye inkota n’amahiri ngo mumfate ! Ariko mbona ntasiba kwigishiriza mu gisengero, yamara ntimwamfashe. »
(S) Ivyo vyose vyabaye ngo ivyavuzwe n’abahanuzi bitahe. Hanyuma abigishwa baramuta bose barahunga.

Urubanza kwa Kayifa

Bano rero bari bafashe Yezu, baca bamujana kwa Kayifa, umusaserdoti mukuru, niho abigisha n’abashingantahe bari bakoraniye. Petero yari yamukurikiye, yamara agendera kure, gushika ku kirimba c’umusaserdoti mukuru, ashika imbere aja mu basuku araba amaherezo. Abakuru b’abasaserdoti n’abari mu nama nkuru bose baja kurondera abagirizi babeshera Yezu ngo babone kumwica. Barazana isinzi ry’ababeshi, mugabo nta n’umwe yaronse ico amwagiriza. Hararuha haza ababeshi babiri bati :

(Ab) « Yagize ngo yoshobora gusambura ingoro y’Imana, agaheza agasubira kuyubaka mu misi itatu. »
(S) Araheza umusaserdoti mukuru ava hasi, ati :
(Ab) « Ntaco wishuye ? Ivyo bakwagiriza ni ibiki ? »
(S) Yezu na we arinumira. Umusaserdoti mukuru aramubwira ati :
(Ab) « Ndakurahiye kw’izina ry’Imana nzima, tubarire ko uri Kristu, Umwana w’Imana. »
(S) Yezu na we ati :
(Y) « Ni wewe ubivuze. Kandi ndakubariye, ni ivy’ukuri, kuva uyu munsi, muza kubona Umwana w’umuntu yicaye iburyo bw’Umushobora vyose ; muzobona kandi agaruka ku bicu vy’ijuru. »
(S) Araheza umusaserdoti mukuru atabura ivyambarwa vyiwe, ati :
(Ab) « Aratutse Imana ! Abagirizi turacabaronderera iki ? Muravyiyumviye noneho ! None kubwanyu, bite ? »
(S) Na bo bati :
(Ab) « Ni uw’ugupfa. »
(S) Baraheza baucira amate mu maso, bamukubita ibipfunsi, abandi bamukubita amakofe mu kumurtyekeza bati :
(Ab) « N’udupfindurire noneho, Kristu ! Uwagukubise ni nde ? »

Petero yihakana Yezu gatatu

(S) Muri ico gihe, Petero yari yicaye hanze mu rugo. Umusukukazi aramwegera, ati :
(Ab) « Nawe nyene wari kumwe na Yezu w’I Bugalile ? »
(S) Petero arahakana mu maso ya bose, ati :
(Ab) « Sinzi n’ico uvuga. »
(S) N’uwuwndi musukukazi amubone aja kw’irembo, abwira abari aho ati :
(Ab) « N’uwu yari kumwe na Yezu w’i Nazareti. »
(S) Arahakana agerekako n’indahiro ati :
(Ab) « Uyu muntu sindamuzi. »
(S) Hanyuma abari aho bamujako :
(Ab) « Ni ivy’ukuri, uri uwo muri bo ; n’ivuga ryawe riraguhinyuza. »
(S) Na we aca aja mu vyo guhakana rwose, arahira ko atazi uyo muntu. Buno nyene inkoko ica irabika. Petero aca yibika ijambo Yezu yari yamubariye ati : Inkoko iza kubika umaze kunyihakana gatatu. Aca rero arasohoka agenda arazimagirika, yiyuha iryosozi.

Yuda yihebura

Bukeye mu gatondo, abakuru b’abasaserdoti n’abashingantahe b’igihugu baja inama bose ngo bice Yezu. Bajana Yezu bamuboshe, bamuhereza Pilato icegera ca Sezari. Yuda yari yamuguze, ngo abone bagiye kumwica, arigaya, agarukanira abakuru b’abasaserdoti n’abashingantahe b’igihugu ya mafeza mirongo itatu, ababarira ati :
(Ab) « Nacumuye, jewe naguze amaraso y’umweranda. »
(S) Na bo bati :
(Ab) « Bidutwaye iki ? Biragusha. »
(S) Yuda rero aterera nya mafeza mirongo mu gisengero, arigira aja kwiyahura. Abakuru b’abasaserdoti barakira ya mafaranga, bati :
(Ab) « Ntawuyashira mw’ishinguriro ry’amaturo, kuko yaguze amaraso. »
(S) Niko kuja inama rero ngo bayagure umurima w’umubumvyi ngo baze bawuhambemwo abantu b’akavantara, batagira aho batabwa. Nico gituma uwo murima bawise Haceldama, ni ukuvuga umurima w’amaraso ; n’ubu niko ucitwa. Iryo umuhanuzi Yeremiya yari yaravuze rirataha ngo : ‘Bafashe ya mafeza mirongo itatu, ikiguzi c’uwaguzwe n’abana b’Israeli ; hanyuma bayagura umurima w’umubumvyi, nk’uko Umukama yabitegetse.’

(Igisomwa kigufi gitangurira aha)

Urubanza kwa Pilato

Yezu rero ahagarara imbere ya ca cegera ca Sezari, ico cegera kiramubaza giti :
(Ab) « Uri umwami w’Abayahudi ? »
(S) Yezu arishura ati :
(Y) « Ni wewe ubivuze. »
(S) Abakuru b’abasaserdoti n’abashingantahe babandanya kumurega, na we ntiyagira ico abishura. Pilato rero aramubwira ati :
(Ab) « Wewe ntiwumva ivyo bakwagiriza vyose ? »
(S) Yezu arinumira ; biranatangaza cane ca cegera ca Sezari. Ico cegera ca Sezari cahora gihengera ku musi mukuru wa Pasika kikabohora umuntu umwe mu baboshwe, uwo igihugu gisavye. Muri ico gihe, mu baboshwe harimwo inkozi y’ikibi yitwa Baraba. Pilato rero ahengera abantu bakoranye, ababwira ati :
(Ab) « Uwo mushaka ni nde : Baraba canke Yezu yitwa Kristu ? »
(S) Pilato yari azi ko Yezu yazize inzigo y’Abayahudi. Hano yicaye mw’iciro ry’imanza, umugore wiwe amutumako ati :
(Ab) « Ntihagire ico mupfa n’uwo muntu mweranda ; naraye ndose ibintu vyinshi bimwerekeye. »
(S) Abakuru b’abasaserdoti n’abashingantahe bosha igihugu ngo gisabe Baraba, Yezu na we yicwe. Icegera ca Sezari na co kibabwira giti :
(Ab) « Muri abo babiri, uwo mushaka ko ndabarekurira ni nde ? »
(S) Na bo barasemerera bati :
(Ab) « Baraba. »
(S) Pilato asubizayo ati :
(Ab) « Na we Yezu yitwa Kristu nza kumugira nte ? »
(S) Bose bishurira rimwe bati :
(Ab) « N’abambwe ! »
(S) Pilato abishura ati :
(Ab ) « Ikibi yakoze ni igiki ? »
(S) Na bo barushirizaho gukoma induru bati :
(Ab) « N’abambwe ! »
(S) Pilato abonye bibaye ivy’ubusa, ariko umugumuko uguma wongerekana, yakira amazi, akarabira imbere y’ishengero, avuga ati :
(Ab) « Amaraso y’uyu muntu atagira icaha ntangweko, muravyifashe ! »
(S) Igihugu cose cishurira rimwe giti :
(Ab) « Amaraso yiwe arakaduhama twebwe n’abana bacu ! »
(S) Araheza Pilato abarekurira Baraba ; Yezu na we ahejeje kumukubitisha, aramubaha ngo bamubambe.

Yezu akubitwa

Abasirikare b’ico cegera bafata Yezu, bamujana mu kirimba, bahamagara umugwi wose w’abasirikare ; baraheza bamwambura ivyambarwa vyiwe, bamutererako ikindi gikwemu gitukura, bajisha urugori rw’amahwa barumwambika ku mutwe, bongera bamufumbatisha ikibingobingo mu kuboko kw’iburyo, bakaza barapfukama imbere yiwe bamutwenga, bavuga bati :

(Ab) « Turakuramukije, mwami w’Abayahudi ! »
(S) Baza baramucirako amate, bagafata nya mubingobingo, bawumukubita ku mutwe. Abasirikare rero bahejeje kumutetagiza, bamwambura ca gikwemu gitukura, baramusubiza ivyambarwa vyiwe, bamujana kumubamba.

Yezu abambwa ku musaraba

Bashitse mu nzira, bahura n’umuntu w’Umunyasireni yitwa Simoni, baramugobera ngo atware umusaraba wa Yezu. Bashitse ku musozi witwa Golgota, ni ukuvuga umusozi w’agahanga, bamuhereza umuvinyu uvanze n’umururazi ngo anywe ; ngo awumvirize, aca arawureka. Bahejeje kumubamba, bagabangana ivyambarwa vyiwe, babipfindanirako ; baca baricara baramurinda. Hejuru y’umutwe wiwe, ku musaraba, hari handitswe ico azize ngo : ‘Uyu ni Yezu, umwami w’Abayahudi’. Baraheza bamubambana n’ibisuma bibiri, kimwe iburyo, ikindi ibubamfu.

Abahita na bo baramutuka, banega umutwe, bati :
(Ab) « Wewe usambura ingoro y’Imana, hanyuma ukayubaka mu misi itatu, niwikize ga natwe turabe ; niwaba uri Mwene Mana, niwikure ku musaraba ! »
(S) Abakuru b’abasaserdoti n’abigisha n’abashingantahe na bo nyene baramutwenga, bati :
(Ab) « Yakijije abandi, none na we biranse ko yikiza ; niyaba ari umwami w’Israeli, n’ave ku musaraba tumwemere ! Yizigiye Imana, none n’imukize, niyaba imukunda, kuko yagize ngo ndi Umwana w’Imana. »

(S) Na vya bisuma vyari bibambwe hamwe na we bimutuka gurtyo nyene.

Yezu apfa ku musaraba

Kuva kw’isaha ya gatandatu gushika kw’isaha y’icenda, umukorane ukwira isi yose. Kw’isaha y’icenda, Yezu ashira ijwi hejuru, avuga ati :

(Y) « Eli, Eli, lamma sabachtani »,
(S) ni ukuvuga ngo :
(Y) « Mana yanje, Mana yanje, wampebeshejwe n’iki ? »
(S) Bamwe mu bari bahagaze aho ngo bavyumve, bavugana bati :
(Ab) « Wa wundi ariko aratabaza Eliya ! »
(S) Umwe muri bo yiruka gukoza ipampa mw’isiki, arishira kw’isunwa ry’umubingobingo, aramuhereza ngo anunuze. Abandi na bo bati :
(Ab) « Reka, tugube ko Eliya aza kumutabara ! »
(S) Yezu yongera aratura akamo, aca aracikana.

****Aha barapfukama bakavuga agasabisho gatoyi banumye****

Buno nyene, impuzu yari mu gisengero yicamwo kubiri kuva ruguru gushika epfo ; isi iranyiganyiga, ibitandara vy’amabuye birasatagurika. Imva ziriyugurura n’imibiri myinshi y’aberanda irazuka ; Yezu amaze kuzuka, nya beranda bavuye mu mva, baja mu gisagara babonekera abantu benshi.

Umutware w’abasirikare n’abandi bari kumwe barinda Yezu, babonye ingene isi inyiganyize n’ivyo vyose vyari bibaye, baca bagira ubwoba bwinshi, bavuga bati :
(Ab) « Ni ivy’ukuri, uyu yari Umwana w’Imana ! »

(Igisomwa kigufi giherera aha)

Hari n’abagore benshi bari bahagaze kure baraba, bari bakwirikiye Yezu kuva i Bugalile, bamufasha ; muri bo, hari Mariya Magdalena, na Mariya nyina wa Yakobo na Yozefu, be na nyina wa bene Zebede.

Yezu ahambwa

Ku mugoroba, haza umuntu atunze aturuka i Arimati, akitwa Yozefu, na we nyene yari umwigishwa wa Yezu. Aja kwa Pilato kumusaba ikiziga ca Yezu. Pilato atumako ngo bakimuhe. Yozefu yakira ca kiziga ca Yezu, agipfukisha impuzu yera, agishira mu ruhafu rushasha yari yiyimbishirije mu gitandara c’ibuye, araheza ahindika ku muryango ikibuye amahanga, arigira. Mariya Magdalena n’uwundi mugore Mariya, niho bari bicaye, berekeye ku ruhafu. Bukeye, umusi wo kwitegura uheze, abakuru b’abasaserdoti n’abafarizayo baja kwa Pilato baramubwira bati :

(Ab) « Muhanyi, twibutse ko wa muhumvyi akiri muzima yavuze ngo : ‘Iminsi itatu iheze, nzozuka.’ Tegeka rero barinde uruhafu gushika ku munsi ugira gatatu, abigishwa biwe ntibahave baza kumwiba, hanyuma ngo babwire igihugu ko yazutse mu bapfuye : ico kinyoma cohava gisumba ica mbere. »

(S) Pilato arabishura ati :
(Ab) « Namwe ntimubuze abarinda : gende murinde, murabizi. »
(S) Baragenda barihweza uruhafu, bashira ikimenyetso kw’ibuye, be n’abarinzi.


Un commentaire

  1. A reblogué ceci sur La Parole de Dieu nous éclaire au quotidien !et a ajouté:
    Ukuzirikana ukubara, ugupfa n’ukuzuka vy’Umukama wacu, bituzanire ingabirano nyinshi maze dushobore kumwakira muri bene wacu yabambiwe, yapfiriye, yishushanijeko. Twikorere umusaraba wacu ngo tumugendanire azodushikane kw’izuka. TURAGUSENGA YEZU TURAKUNINAHAZA !

    J’aime

Voulez-vous soumettre un commentaire?

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

Quelques données (Diocèse Ngozi)

Ici, données sur le Diocèse de Ngozi

Eglise Cathédrale de Ngozi

%d blogueurs aiment cette page :