Évangéliser les aréopages contemporains

Accueil » Parole de Dieu (en Kirundi) » Dimanches » INDWI NYERANDA: Ukwinjira kw’Umukama i Yeruzalemu

INDWI NYERANDA: Ukwinjira kw’Umukama i Yeruzalemu

AU FIL DU TEMPS (Articles publiés)


Ivyo basoma mu mwaka «A» twaravynditse mu gihimba cagenewe umwaka «A» nyene. Aha tugira tuhandike ivyagenewe umwaka «B». iyi Nkuru Nziza tugira ngo dutangurireko, murazi ko ari iyisomwa imbere y’Ukwinjira mw’isengero.

INKURU NZIZA

Ivyo dusoma mu Nkuru Nziza ya Yezu Kristu nk’uko yashikirijwe na Mariko (11, 1-10)

Aragahezagirwa uwuje kw’izina ry’Umukama

RameauxImisi mikeyi imbere y’umusi mukuru wa Pasika, Yezu n’abigishwa biwe bari begereye Yeruzalemu, hafi ya Betifage na Betaniya, amaja ku Gasozi k’Imizeti. Yezu arungika babiri bo mu bigishwa biwe, ababwira ati : « Nimugende mu kigwati kiri aho imbere yanyu, mupfa kuhagera, muhasanga indogobwe ikiri nto, iziritse, ata muntu n’umwe arigera agenderako. Muyiziture, muyinzanire. Na ho nihagira uwubabaza ati : « Muyiziturira iki ? », muramwishura muti : « Umukama ni we ayikeneye, kandi ntateba kuyibarungikira aho nyene. »

Baragenda rero, basanga indogobwe iziritse iruhande y’urugi, hanze ku kayira, barayizitura. Hanyuma bamwe mu bari aho bababwira bati : « Muzituriye iki iyo ndogobwe ? » Babishura uko Yezu yari yavuze, na bo barabareka barayizitura. Bazanira rero nya ndogobwe Yezu, bayisasako imitamana yabo, Yezu na we ayicarako. Ni uko rero, abantu benshi basasa imitamana yabo mu nzira, abandi na bo basezera mu nzira bakoresheje amashami baca mu mirima. Abari imbere n’abari inyuma barahanirana bati : « Hozana ! Aragahezagirwa uwuje kw’izina ry’Umukama ! Iragahezagirwa ingoma ya sogokuru Dawudi ishitse ! Hozana no mw’ijuru ry’intashikirwa ! »

CANKE

Ivyo dusoma mu Nkuru Nziza ya Yezu Kristu nk’uko yashikirijwe na Yohani (12, 12-16)

Imisi mikeyi imbere y’umusi mukuru wa Pasika, ishengero ryinshi cane ry’abari baje ku misi mikuru, ryumvise ko Yezu yaje i Yeruzalemu, rifata udushami tw’ibisanda, rirashwabaduka ngo rimusanganire, riza rirasemerera riti : « Hozana ! N’ahezagirwe uwuje kw’izina ry’Umukama, ari we Mwami w’Israyeli ! »

Yezu na we aronse umukurira w’indogobwe, arawicarako, nk’uko vyanditswe ngo :
« Ntutinye, mwigeme wa Siyoni,
ng’uwo umwami wawe araje
yicaye ku mukurira w’indogobwe. »
Abigishwa biwe ntibashoka babitegera, yamara aho Yezu amariye kuninahazwa, baributse ko vyari vyaranditswe, kandi ko ari vyo bamugiriye.


Voulez-vous soumettre un commentaire?

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

Quelques données (Diocèse Ngozi)

Ici, données sur le Diocèse de Ngozi

Eglise Cathédrale de Ngozi

%d blogueurs aiment cette page :