Évangéliser les aréopages contemporains

Accueil » Parole de Dieu (en Kirundi) » Dimanches » Umusi Mukuru wa Pasika.

Umusi Mukuru wa Pasika.

AU FIL DU TEMPS (Articles publiés)


Umusi mukuru cane

IGISOMWA CA MBERE

Ivyo dusoma mu gitabu c’Ibikorwa vy’Abatumwa (10, 34a. 37-43)

Twebwe twarafunguye turanywa hamwe na We amaze kuzuka mu bapfuye

Petero ngo ashike i Sezareya kwa Koroneliyo, asama ijambo ati: «Murazi neza ivyabaye mu Buyuda bwose, uhereye mu Bugalile kuva muri ca gihe Yohani yigisha ibatisimu. Murazi ingene Yezu w’i Nazareti yaronse Mutima Mweranda be n’inganji y’Imana, hanyuma akagendura igihugu cose agira neza aho aciye hose, abohora abari mu ngoyi za Shetani; kanatsinda yari yuzuye Imana. Twebwe rero, turi ivyabona vy’ivyo yakoze vyose mu ntara y’Abayuda be n’i Yeruzalemu.
Ni We bahavuye bica, bamumanika ku giti c’umusaraba. Ariko Imana yaramuzuye ku musi ugira gatatu, imuha n’ububasha bwo kwibonekeza; ntiyabonekeye igihugu cose, yabonekeye ivyabona Imana yari yitoreye, twebwe twafunguye tukanywa hamwe na We amaze kuzuka mu bapfuye. Kandi yadutegereje kwigisha igihugu n’ukwemeza ko ari we Imana yahaye intahe ngo acire urubanza abazima n’abapfuye. Ni We abahanuzi bayaze aho bavuga yuko uwuzomwemera wese azoronka, ku bw’zina ryiwe, ikigongwe c’ibicumuro yakoze.»

IZABURI 117 (118) 1-2, 16-17, 22-23

Icit.: Ng’uyu umusi Umukama yagize,
         turanezerewe, turahimbawe.

Shemeza Umukama kuko ari mwiza,
kuko ubuntu bwiwe bwamaho imyaka yose!
Umuryango w’Israyeli n’uvuge uti:
Ubuntu bwiwe bwamaho imyaka yose!

Ukuboko kw’Umukama kwarakoze ibitangaza,
ukuboko kwiwe kwaratsinze.
Sinzopfa, nzohoraho,
kandi nzohayagiza ibikorwa vy’Imana.

Rya buye batora bagashibura,
ni ryo ryabaye iremezo.
Ivyo bitangaza twabonye,
vyabonetse ku bw’Umukama.

IGISOMWA CA KABIRI (canke ikindi gisomwa gikurikira iki)

Ivyo dusoma mw’Ikete Umutumwa Pawulo yandikiye Abanyakolosi (3, 1-4)

Nimurondere ivy’ijuru, aho Kristu avyagiye

Ncuti zanje,
Nimwaba mwazutse hamwe na Kristu, nimurondere ivy’ijuru, aho Kristu avyagiye iburyo bw’Imana; nimwamize agatima ku vy’ijuru, mureke kwumira ku vy’isi. Koko, mwasangiye urupfu na Kristu, kandi ubuzima bwanyu buracahishijwe hamwe na We mu Mana. Aho Kristu azoserukira, We buzima bwanyu, ni ho namwe muzoserukana na We mu buninahazwa.

IKINDI GISOMWA CA KABIRI

Ivyo dusoma mw’Ikete rya mbere Umutumwa Pawulo yandikiye Abanyakorenti (5, 6b-8)

Nimwityorore umwambiro wa kera, kugira ngo mube umukate mushasha

Ncuti zanje,
Ntimuzi ko umwambiro n’aho woba muke, wambira umukate wose? Nimwityorore umwambiro wa kera, kugira ngo mube umukate mushasha, kuko muri umukate utagira umwambiro. Nkako nyene, Kristu Pasika yacu, yaritanzeko inkuka.
Natwe rero, ntiduhimbaze uwo musi mukuru twambije umwabiro wa kera canke umwambiro wuzuye inda mbi n’inzigo; nituwuhimbaze nyabuna mu bweranda no mu kuri.

URURIRIMBO RUKURIKIRA

Mu Kilatini

Victimae pascháli laudes
ímmolent christiáni.
Agnus redémit oves:
Christus ínnocens
Patri reconciliávit peccatóres.

Mors et vita
duéllo conflixére mirándo:
dux vitae mórtuus regnat vivus.

Dic nobis, María,
quid vidísti in via?
Sepúlcrum Christi vivéntis:
et glóriam vidi resurgéntis.
Angélicos testes,
sudárium et vestes.
Surréxit Christus spes mea:
praecédet vos in Galiláeam.

Scimus Christum
surrexísse a mortuis vere:
tu nobis, victor Rex,
miserére.

Mu kirundi

Uwutubera Inkuka ya Pasika,
abakristu nibamushikanire amashemezo yabo.

Umwagazi nyakuri wacunguye intama;
Kristu Mweranda yuzurije
Se wiwe n’abanyabicumuro.

Urupfu n’ubuzima vyarwanye,
biragwa inzura;
mu gupfa, Nyenubuzima aratsinda ari muziima.

«Tubwire, Mariya,
ico wabonye mu nzira.»

«Nabonye uruhafu rwa Kristu muzima,
mbona n’ubuninahazwa bw’Uwazutse.

Nabonye abamarayika bamubera ivyabona,
mbona ikiremo bamufubishije be n’ivymbarwa.

Kristu, Mizero yanje, yazutse;
azotanga abiwe mu Bugalile.»

Ni ivy’ukuri, turabizi:
Kristu yarazutse ava mu bapfuye.

Wewe, Mwami w’inganji,
n’utugirire ikigongwe. Amen.

INKURU NZIZA

Aleluya, aleluya.

Kristu, Pasika yacu, yaritanzeko inkuka!
Niduhimbaze rero mu Mukama uwo musi mukuru.

Aleluya.

Ivyo dusoma mu Nkuru Nziza ya Yezu Kristu nk’uko yashikirijwe na Yohani (20, 1-9)

Yezu yabwirizwa kuzuka mu bapfuye

Umusi wa mbere w’indwi, Mariya Madalena yagiye ku ruhafu mu gitondo kare, bugihwibiriye, araheza abona ko ibuye barikuye ku ruhafu. Ariruka asanga Simoni Petero na wa mwigishwa Yezu yakunda, ababwira ati: «Bakuye Umukama mu ruhafu, kandi ntituzi iyo bamushize.»
Petero rero aca aragenda, ajana na wa mwigishwa wundi, baja ku ruhafu. Bompi bagenda bariruka, ariko wa mwigishwa wundi arasiga Petero, amutanga ku ruhafu. Arunama rero, abona za mpuzu ziri hasi, ariko ntiyinjira. Simoni Petero aje amukurikira, arashika na we. Yinjira mu ruhafu, abona za mpuzu ziri hasi n’ikiremo cari kimupfutse ku mutwe; ico kiremo nticari kumwe n’izindi mpuzu, cari kizingiye ukwaco. Wa mwigishwa wundi yari yamutanze abona na we kwinjira mu ruhafu; araraba, aremera. Ugasangwa ntibari bwategere ko, nk’uko vyanditswe, Yezu yabwirizwa kuzuka mu bapfuye.

Mu kibanza c’iyo Nkuru Nziza, bashobora gusoma iyo basomye mw’ijoro ryeranda ryo guteramira Pasika. Mu misa yo ku mugoroba w’umusi wa Pasika na ho, bashobora gusoma kandi Inkuru Nziza ikurikira:

Ivyo dusoma mu Nkuru Nziza ya Yezu Kristu nk’uko yashikirijwe na Luka (24, 13-35)

Ingo tugumane ngaha, burije n’izuba ryarenze

Ku musi ugira gatatu kuva aho Yezu apfiriye, abigishwa babiri baja mu gisagara citwa Emawusi: kuva i Yeruzalemu, ni urugendo rw’isaha zibiri; bagenda baraganira ivyari vyabaye vyose. Barabiganira kandi bakabiharira; Yezu na We arabegera ngo bafatanye akayira; ariko amaso yabo ntiyashobora kumumenya. Arababaza ati: «Ivyo mugenda muratoshanya ni ibiki?» Barahagarara bijiriwe.
Umwe muri bo yitwa Klewofasi, aramwishura ati: «Ni wewe musa uciye i Yeruzalemu utazi ivyabaye muri iyi misi?» Na We ati: «Vy’ibiki?» Bati: «Ivya Yezu w’i Nazareti: yari umuhanuzi w’agakura mu mvugo no mu ngiro, imbere y’Imana n’imbere y’abantu: abaherezankuka bakuru n’abatware bacu baramuguze, bamucira urwo gupfa, bagirako bamubamba ku musaraba; ariko tweho twari twizigiye ko ari We yari gucungura Israyeli! None bukeye gatatu ivyo bintu vyabaye! Hari abagore bamwe mu bacu bahoze ku ruhafu kare baje kudutera ubwoba: ntibabonye ikiziga ciwe, yamara baje kutubwira ko babonye abamarayika bababariye ko ari muzima. Bamwe na bo mu bagenzi bacu bagiye ku ruhafu, basanga bimeze nk’uko abagore babivuze, ariko we ntibamubonye.»
Yezu rero arababwira ati: «Mwa biburabwenge mwe, nta mutima mugira ngo mwemere ivyo abahanuzi bavuze! None, ntikwari ko ngo Kristu arinde ayo magorwa yose, kugira ngo ashikire ubuninahazwa bwiwe?» Ahera rero kuri Musa, ahetura abahanuzi bose, abasigurira ivyanditswe mu Bitabu bimwerekeye. Begereje umuhana bajamwo, Yezu amera nk’uwubandanya. Ariko baramwinginga bashimitse bati: «Ingo tugumane aha, burije n’izuba ryarenze.»
Araheza arabakurikira. Avyagiye ku meza hamwe na bo, yakira umukate, arawuhezagira, arawumanyura, arawubahereza. Amaso yabo aca arakanura, baramumenya, yamara buno nyene aca aranyika. Baraheza baravugana bati: «Erega niho umutima wacu wari wuzuye urweze aho twafatanya akayira atubwira ivyanditswe mu Bitabu Vyeranda!» Muri ino saha nyene, barahaguruka, basubira i Yeruzalemu, basanga bamwe cumi n’umwe bakoranye n’abandi bagenzi babo bari kumwe. Bariko baravuga ngo: «Ni ivy’ukuri, Umukama yazutse, yabonekeye Simoni.» Na bo babiganira ivyo babonye mu nzira n’ingene bamumenye aho yamanyura umukate.


Voulez-vous soumettre un commentaire?

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

Quelques données (Diocèse Ngozi)

Ici, données sur le Diocèse de Ngozi

Eglise Cathédrale de Ngozi

%d blogueurs aiment cette page :