Évangéliser les aréopages contemporains

Accueil » Actu-Analyse » Ijambo rishikirijwe n’Umwepiskopi mukuru wa Diyoseze nkuru ya Bujumbura mu gihe c’ugushikirizwa ubutumwa bwiwe i Bujumbura ku wa 5 Rusama 2018

Ijambo rishikirijwe n’Umwepiskopi mukuru wa Diyoseze nkuru ya Bujumbura mu gihe c’ugushikirizwa ubutumwa bwiwe i Bujumbura ku wa 5 Rusama 2018

AU FIL DU TEMPS (Articles publiés)


31531212_1893462154280171_1626656002218655744_oBanyenicubahiro, Banyakwubahwa, namwe bakunzi mwese,

 1. Mw’ijambo ry’uyu munsi uri hejuru, nta kindi numva noshikiriza atari ijambo, ahakuru ry’ubukengurutsi, kumbure nkongerako intumbero n’indoto nerekeza ku butumwa Nyenubweranda Papa Fransisko yampaye muri iyi Diyoseze nkuru ya Bujumbura.
 2. Narakengurutse, ndakenguruka, kandi nzobandanya nkengurukira Imana, Yo kuva mu mwaka w’i 2000, yashimye kunsangiza kw’ibanga no ku butumwa bw’Abasubirizi b’Abatumwa, mu kundungika muri Diyoseze nziza ntazibagira ya Ngozi. None uyu munsi naho iruhiriye,  yongeye kunyizigira mu kunshinga ubutumwa muri iyi Diyoseze nkuru ya Bujumbura, iri ku mugwa mukuru w’igihugu. Ndakengurukiye cane Nyenubweranda Papa Fransisko yanshikirije ubwo butuma bujanye n’ishaka ry’Imana. Nkibwumva, nkiraba inda n’indesho, n’imyaka ngezemwo, vyaranteye akoba, mugabo  kubera ko ndi umukristu yemera,  yizigira kandi agakunda Imana,  narabwakiranye urweze,  nka rya shaka ry’Imana; ya Mana batubwira ko itanga akazi no kw’isaha y’icumi y’umuhingamo, hanyuma uwuyikundiye akaba mbere  ari we ica iherako mu guhemba neza (raba Matayo 20, 1-16) !
 3. Ndakengurukiye kandi Intumwa ya Papa mu Burundi, yo yanshikirije ubwo butumwa kandi ikandemesha. Ngakengurukira n’Abepiskopi bagenzanje, eka abasaseredoti, abihebeyimana n’abakristu balayike, ku ruhara bamwe bamwe bose bagize kugira ngo ntorerwe ubu butumwa, haba mu gisabisho bahereje Imana basaba Umwungere w’iyi Diyoseze

  aho bamenyeye ko uwundi ari mu kuja mu karuhuko k’izabukuru, haba no mu nyishu z’ababajijwe mu kugena Umwungere w’iyi Diyoseze nkuru ya Bujumbura. Kuko ga, n’aho umuntu atorwa n’Imana, arangwa n’abantu. Ndakengurukiye ku buryo budasanzwe abasaseredoti twakoranye igihe kinini i Ngozi ari abahanuzi banje twamana, bakampanura nk’abashingantahe babushitse ku bw’urukundo bafitiye ubutumwa dusangiye. Kumwe n’abihebeyimana n’abakristu balayike ba Diyoseze ya Ngozi, ndemera ko bakoze bagashimika, kugira ngo nshobore kuba ico ndi ubu, kuko “umwami agirwa n’abagabo”, “umuvyeyi nawe akagirwa n’abana”. None rero basaseredoti, bihebeyimana, bakristu balayike mwese ba Diyoseze ya Ngozi, nimushimirwe: iyo mutaba muri abanje nobaguze; nzobura ico ndabaha ndabayage neza ! Abandi numva nokengurukira muri urwo rwego, ni abasaseredoti ba Diyoseze nkuru ya Bujumbura, cane cane abahora ari abahanuzi b’Umwungere, kuko babwirizwa kuba barabajijwe, hanyuma nibura benshi muri bo bakagira bati: mumuduhaye twomwakira nk’uwuje kw’izina ry’Umukama !

 4. Mu bukengurutsi bw’ico ndi uyu munsi, sinokwibagira gushimira cane Diyoseze ya Ruyigi yanyibarutse kandi yaserukiwe n’Umwungere wayo, abasaseredoti, abihebeyimana n’abakristu balayike batari bake. Ndakengurukiye cane Umwungere wayo wambere Musenyeri Yohakimu Ruhuna, yankundiye nk’umuvyeyi ko nja mw’Iseminari nkuru akamperekeza gushika negereje ibanga ry’ubusaseredoti. Uwundi nkengurukiye cane n’Umwungere yamusubiriye, Musenyeri Yozefu Nduhirubusa, yanyatiye mw’ibanga ry’ubusaseredoti: ibiganza vyiwe ni vyeranda ! Ndakengurukiye rero n’Umwepiskopi Yohani Berchmansi Nterere yatanguye kumenyereza ibanga ry’abatumwa ndi Icariho ciwe muri Diyoseze ya Muyinga. Uyo Mwungeere yari asanzwe avuka muri iyi Diyoseze ya Bujumbura yarambereye kirumara mu vy’ugutunganya Diyoseze, na dukeyi nshobora mu vy’ugutunganya Diyoseze, niwe natwigiyeko. Ku munsi nk’uyu mu 2001 ni ho Imana yamuhamagara, namwibutse ndamuhereza Imana, natubere mu ngoro iyo ari mu birimba vya Data.
 5. Ku rwego rwambere naho, nkundire nkengurukire Imana nibuka ico abavyeyi banje bamariye muri ubu buzima, mu kuguma bamperekeza ngo mbe umusaseredoti n’umwepiskopi w’ibanga. Naho mubona ngana gurtya, gushika ejo bundi umutama Data Emile Banshimiyubusa ashengere, ngiye i muhira yaguma andemesha yongera ampa impanuro. Ndasubiriye kumushimira ndamuhereza Imana, Yo yashimye kumwiyegereza ku munsi nyene batangaza icese ko ntorewe ubu butumwa. Ndakengurukiye umunyokuru Mama wanje Yohana nsigaranye nk’umuvyeyi, we mu bubabare bw’izabukuru agezemwo, yama ambwira ko igisigaye kimuhimbara kuruta vyose, ari ukumvugira ishapule ngo ndangure neza ubutumwa bw’Imana.  Mboneyeho gukengurukira n’abavukanyi bose, abana n’abuzukuru bo mu muryango w’amaraso, ngakengurukira n’abagenzi benshi Imana yampaye mu gihugu no mu mahanga, haba mu basaseredoti, mu bihebeyimana, mu bakristu balayike, mu batwara no mu banyepolitike banyuranye, kuko baguma bambera kirumara kandi banyubahiriza muri ubu buzima no mw’ibanga natoranye.
 6. Banyenicubahiro namwe bakunzi mwese, ijambo rya kabiri, ni ukubabwira agahimbare n’ubukengurutsi, kw’ikaze mwebwe igihugu c’Imana ca Bujumbura mwampaye kuva mukivyumva, none muhejeje kugaragaza n’uyu munsi. Nanje ndabishuye ngira nti: sangwe  gihugu c’Imana, mwebwe Imana yashimye ko mumbera umuryango wa hafi.  Egome, ngize nti: sangwe basaseredoti dusangire ubutumwa. Abatari bake muri mwebwe twari dusanganywe; ariko n’abandi ntituzoteba kumenyana, kuko “abarimira hamwe ntibateba kumenyana”. Ngize kandi nti: sangwe namwe bihebeyimana  muri mu miryango inyuranye, iy’abasaseredoti n’iyabafurera n’ababikira. Ndazi ko iyi Diyoseze nkuru iri muri zibiri zambere zifise abihebeyimana benshi kandi bakomoka henshi. Ni itunga ridasanzwe kuri Ekleziya-muryango ya Bujumbura. Sangwe rero, ndabazeyeko vyinshi. Sangwe namwe bakristu balayike muri mu mice myinshi, baba abatwara canke abatwarwa, twese ikizoduhuza n’Ijambo ry’Imana twemeye ko ritubera ukuri kw’inkuru nziza. Muri mwebwe abakristu balayike, ndasanganiye abakurambere baremesheje iyi Ekleziya ya Bujumbura kuva ikironka izina rya Diyoseze mu 1959, kandi n’ubu bacumiye kw’ibanga,  mu gusenga no mu gushingira intahe inkuru nziza bemeye. Muri ka gati ka kera kazigama umuriro. Gire uko mushoboye kwose naho bigoye, kugira ngo iragi rikuru ku bana banyu, rize ribe ukwemera mwahabiye mugashikira. Ndanezerewe n’ugusanganira ku buryo budasanzwe urwaruka rwinshi rw’abakristu rwashimye guhitamwo Kristu nk’inzira y’ubuzima bwabo. Rwaruka,  mwahisemwo neza, komeze urwo rugendo mwatanguye, naho rushobora kuruhisha nk’uruca mu bugaragwa, ni rwo rushikana ku buhirwe nyabwo. Uyu mwaka ni umwaka Papa yabahebeye ngo muze muje mu Nama kumwe nawe (Synode des Evêques). Mumubwire ingene mwipfuza ko twobarera ngo mukure mu kwemera, twishimikije inkuru nziza ya Yezu, mugabo kandi turavye n’ibibahanze muri iyi si ya none.  Ndipfuza ko mumaze kuva mu nama kumwe n’umuvyeyi Papa, natwe hano muri Diyoseze nkuru ya Bujumbura, twoca tubategekaniriza “umwaka w’ubutumwa uhariwe urwaruka”, kuko ni mwebwe tweza amaso nka  kubu na kazoza k’Ekleziya yacu.
 7. Abandi ku munsi nk’uyu nipfuje gusanganira naho batari hafi, ni abavukanyi bacu bose babwirijwe guhunga igihugu kubera imvo zinyuranye. Ndazi ko hariho abatari bake bahunze bava muri iyi Diyoseze nkuru ya Bujumbura. Naho tutariko turabonana amaso mu yandi uyu munsi, ndabasanganiye na bo nyene kuko ntumwe kubabera nabo nyene Umuvyeyi wabo. Icipfuzo n’igisabisho canje, ni uko ingorane zabatumye bahunga zotorerwa umuti, kugira ngo bumve ko batunganiwe, bashobore kugaruka kudufasha kwubaka igihugu bahunze bakunda. Turashimishwa n’uko iyo bari twumva ko bagumije ibanga ry’ubukristu, kandi bakabandanya bashingira intahe ukwemera bari bafise. Imana nibatuzigamire, kandi ize abatugarukanire amahoro.
 8. Shengero ry’Imana, mu kubandanya nakira ikaze mumpaye uyu munsi, nagomba nsanganire bene-Data bose dusangiye ivyizigiro muri Yesu Kristo, bari mu mashengero n’amadini anyuranye, arangurira ubutumwa bwiza ngaha i Bujumbura n’ahandi, be n’abavandimwe b’abaIslamu bemera Imana. Ese twese, mu mashengero n’amadini anyuranye, turi hamwe, twokwitwararika gushingira intahe ubumwe  n’urukundo, kugira ngo dufashe iki gihugu cacu kuba ikimenyetso c’icibare c’Imana kuri iyi si.
 9. Banyenicubahiro namwe bakunzi mwese, ku munsi nk’uyu, ntihabuze kumbure abibaza bati: none uyo we aje, ni kuki aje ? Nkundire rero mw’ijambo rya gatatu  ngire ico ndabibabariyeko. Nkuko Nyenicubahiro Musenyeri Evariste Ngoyagoye yabibamenyesheje, sinje kumukura ngo ndamusubirire, nje nyabuna kuko icicaro c’aho yahora cari gisigaye kigaragara, ku bw’akaruhuko k’izabukuru yashikiriye. Nje rero ndungitswe nk’umusubirizi w’Abatumwa, kugira ngo mbandanye ubutumwa bwa Kristu twese abasubirizi b’Abatumwa dusangiye. Nje mfise akayabagu k’Abatumwa k’ukurangura ico Imana yagomvye ko norangura muri iyi Diyoseze nkuru ya Bujumbura, muri ibi bihe tugezemwo. Ndazi ko no ngaha nzoharonkera ubuhirwe,  kuko ahari abantu hose ushobora gukunda na bo bakagukunda, hama hari ubuhirwe. Mugabo kandi sinkekereza ko ubwo buhirwe nzoharonkera, ari bwa bundi bw’Abatumwa, bujana n’umusalaba. Bavandimwe ba Ekleziya ya Bujumbura ndagijwe guhera uyu munsi, iyo mba nagomba gukoresha imvugo y’ugusosereza mumenyereye, nari gutangura ndababwira  nti: nje ndabakunda cane. Mugabo murazi ko noba ndiko ndabeza agatima gusa, kuko ntawukunda urukundo rw’ukuri uwo ataramenya neza. Ico nobabwira c’ukuri, ni uko nje  niteguriye kubakunda, n’ukubakundisha Imana. Ikinzanye rero, nje ngo dufashanye namwe kuba abakristu, mwebwe musanzwe mwarashikiriye ibanga ry’ubukristu nka jewe. Nje kandi kugira ngo n’abatari bwayoboke Kristu, k’ukubura akaryo canke k’ukutamenya, bashobore kumuyoboka. Nkundire nitize amajambo ya Agustino mweranda mukubabwira nti: kuri mwese, nje nk’umukristu nkamwe, mugabo kandi ntumwe kubabera Umwungere, nisunze akarorero k’Umwungere mwiza, Yezu.
 10. Banyenicubahiro, banyakwubahwa namwe bakunzi mwese, ku munsi nk’uyu kandi, ntihabura abibaza bati: none imigambi utuzaniye ni iyihe ? Ntibibatangaze, nta migambi mfise nisangije, kuko umugambi ni umwe gusa kuri Ekleziya nzima. Nkuko umweranda Papa Yohani Paulo wa kabiri yabitwibukije mu kutwinjiza muri iki kimpumbi ca gatatu kuva Yezu avutse, umugambi w’ubutumwa ubwari bwo bwose muri Ekleziya, ni uw’ugufasha abantu kurondera ubweranda, mu kubana mu rukundo kuri iyi si, kugira ngo baze bashikire ubwami bw’ijuru. Uwo mugambi w’ukubafasha kuyoboka inzira y’ubweranda, ndazi ko ari na wo waraje ishinga Nyenicubahiro Musenyeri Evariste Ngoyagoye yahora arongoye iyi Diyoseze nkuru ya Bujumbura, kandi dukengurukira cane, ku bwira n’ubwitonzi yayoboranye iyi Ekleziya ya Bujumbura, no mu bihe bigoye. Uyo mugambi rero w’ukurondera ubweranda mu kubana neza mu rukundo no mu mahoro,  ni wo ntumwe kubandanya, ndawakirira aho warugeze.
 11. Kugira ngo bikunde, ndafise ivyo niyemeje. Niyemeje ubwambere kuzokwamiza ku mutima ko naho ntorewe abantu, Imana ari Yo yantoye kandi ikantuma. Nzogerageza kuguma rero numviriza kandi numvira Imana, Yo yandungitse ngaha mu gihe nk’iki, kuko ni Yo izi igituma ihandungitse muri kino kiringo, kuko ntaco igirira ubusa. Ico niyemeje ubwakabiri, ni uko mpereye aho Nyenicubahiro Musenyeri Evaristo Ngoyagoye yari agejeje ikivi, nzokwumviriza abanyamuryango bose, ntanguriye ku basaseredoti dusangiye ubutumwa kandi babwirijwe kumbera abahanuzi ba hafi. Gurtyo  ndabumvirije, menye ico umuryango w’Imana wose witeze mu vyowuteza imbere,  ku mutima no ku mubiri.  Kandi, kubera ko abasaseredoti bakora mu bihe bibasaba ubumenyi rimwe na rimwe  budasanzwe, nzobandaniriza aho Nyenicubahiro Musenyeri Evariste yari ageze, kugira ngo turushirizeho gutegura mu makaminuza ababishoboye, gurtyo babangukirwe n’ukudufasha  mu bisata vy’ubutumwa
 12. Ico niyemeje ubwa gatatu cerekeye abihebeyimana. Ndazi ko ngaha i Bujumbura hari imiryango myinshi y’abihebeyimana: iy’abasaseredoti n’iy’abatari bo. None rero niyemeje kuzokorana na yo cane, kugira ngo idufashe gukutsa ikivi mu butumwa rusangi bwa Diyoseze, yishimikije akarangamutima n’akarangabutumwa   Ubwa kane, ko ngaha i Bujumbura nzi ko hari abakristu balayike b’incabwenge benshi, kandi bakunda Imana bagakunda na Ekleziya, baba abari mu muhari n’imigwi y’ubutumwa canke abatari muri yo, abari mu nzego zitwara igihugu no muri politike be n’abandi bikorera utwabo, hakaba mbere n’urwaruka rw’abakristu rufise ivyiyumviro vyiza n’ingoga z’ugukora, niyemeje kurondera akaryo kabereye k’ingene boza baradushikiriza intererano yabo ntasubirizwa, mu vy’ugufasha kwubaka Ekleziya-muryango wacu, kugira ngo ishobore kuba Ekleziya ndemeshamahoro muri iki gihugu cacu, kandi muri ibi bihe tugezemwo.
 13. Nkuko mubizi,  Ekleziya dushinzwe ntiba mu kirere. Igizwe n’abantu baba mu gihugu. Ni co gituma kuri Banyakwubahwa bashinzwe ibanga rihambaye ry’ukutuja imbere mu kuyobora igihugu, niyemeje kubandanya ndabasabira ku Mana, ngo Imana basanzwe bemera, ibaronse ubwitonzi n’ubwenge bw’ukuyobora neza igihugu mu mahoro no mu bwitonzi, kandi mu bishoboka vyose, tuzoza turabwiririkanya, kugira ngo abenegihugu dushizwe, naho atari mu buryo bumwe, bashobore kwiyumva mu gihugu cabo.
 14. Nkundire ngire n’ico mbariye abanyakwubahwa baserukira ibihugu n’amashirahamwe mpuzamakungu bari mu bakristu nshinzwe. A l’adresse de leurs Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et les Chefs des missions diplomatiques au Burundi, je voudrais d’abord exprimer mes vifs et respectueux remerciements pour avoir honoré de votre présence cette célébration. J’apprécie hautement cette présence qui est un signe éloquent du bon accueil que vous me réservez. Je voudrais aussi, de ma part, vous dire toute ma disponibilité à collaborer avec vous, dans les limites de nos missions respectives, pour la sauvegarde et la promotion de la dignité de la personne humaine. “La gloire de Dieu étant l’homme debout” dans sa dignité, vous m’aurez aidé à rendre gloire à Dieu en m’appuyant dans cette mission, et d’orès et déjà je vous exprime toute ma gratitude. Merci.
 15. Bakunzi b’Imana, nkuko mushobora guca mubitahura, ivyo vyose niyemeje, bizokenera inzego n’inama zinyuranye, kugira ngo tubashe gupfundika imigambi idasiga inyuma n’umwe, imigambi aho umw’umwe wese afise ico aterera, kuko muri Ekleziya-muryango iri mu ndoto zanje, nta n’umwe aba sindabibazwa. Nzohera ku nama zari zisanzwe zigirwa, kumbure nongereko n’izindi zitegekanijwe. Mu ndoto zanje nipfuza ko zitoba za “nzozi zicurira”, ndavye abasaseredoti iyi Diyoseze nkuru ifise, nkaraba n’itunga ridasanzwe ry’imiryango y’abihebeyimana bari muri yo, ngatereza amaso ku bakristu balayike barimwo n’incabwenge ziva mu Burundi bwose, nkabona kandi ko iyi Diyoseze nkuru iri ku mugwa mukuru hari n’insamirizi zose, ndabona ko iyi Diyoseze nkuru ishobora kandi mbere ibwirijwe kuba intangarugero muri vyinshi. Ndota mbona iyi Diyoseze nkuru ya Bujumbura ishobora gufasha iyi Ekleziya y’i Burundi  gushikira igihagararo c’Ekleziya yashitse mu bigero, ya Ekleziya yumva ko ari Ekleziya-muryango, kandi ishobora kwitunga n’ukwitunganiriza ivyayo ngo irangure ubutumwa bwayo yongere ifashe no butumwa bw’Ekleziya y’isi yose, bimwe biboneka. Ng’izo indoto zanje, kuko uwutagira indoto ntagira ico ashikako, izo ndoto  ni zo nzogira igisabisho, kandi  n’izo ndoto ndabatuye ngo musabire.
 16. Banyenicubahiro namwe bakunzi mwese, ndangije nsubira kubashimira mwese ku rukundo mutweretse muri uru rubanza rweranda. Ndakengurutse ku bisabisho mwaduherereje, ku majambo meza mwashikirije  no ku menyetso zose z’urukundo mwerekanye. Mubandanye mutwakira neza nk’umutumwa w’Imana: Ku bisigaye, mwese mureme, Imana yaturungitse ngaha, izokwikorera ivyayo, kandi vyiza.

Imana nibampezagirire mwese. Murakoze.

+ Gervais Banshimiyubusa
Umwungere mukuru wa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura.


Voulez-vous soumettre un commentaire?

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

Quelques données (Diocèse Ngozi)

Ici, données sur le Diocèse de Ngozi

Eglise Cathédrale de Ngozi

%d blogueurs aiment cette page :