Évangéliser les aréopages contemporains

Accueil » Articles publiés par Patiri Lambert

Archives d’Auteur: Patiri Lambert

Umushaha Mweranda wa Yezu: « Ni muze mwebwe mwese murushe, nzobaruhurira »

divine-misericordeBavukanyi,
Uyu musi turiko duhimbaza umusi mukuru cane w’Umushaha Mweranda wa Yezu, ukaba n’umusi mpuzamakundu w’ugusabira ubweranda abasaserdoti basanzwe badushikiriza ivyiza vy’Imana, mu nyigisho, ariko cane cane muri ya masakramentu adudubiza ava mu mushaha wasogoswe wa Yezu, umwe wavamwo amazi n’amaraso bitumenyesha ubuzima bw’Imana iduha ataco yisigarije. Mu bisanzwe, uyu musi uhimbazwa ku musi wa gatanu ukurikira uw’Imana kuva duhimbaje Isakramentu Ryeranda. Hano iwacu i Burundi, Abepiskopi bashimye ko tuwuhimbaza ku musi w’Imana kugira abakristu baronke akaryo keza ko kuwuhimbaza batabangikanije.

Uyu musi rero ni uwacu, aho Umukama atwereka urukundo adufitiye nk’uko twagiye turavyumva mu bisomwa vyeranda vy’uyu musi. Twumvise ingene ijambo ry’urukundo ryagiye riragaruka. No mu Nkuru Nziza, ni ryo Yezu yagarutseko mu yandi majambo, atwereka umwitwarariko adufitiye, ati : ni muze mwebwe mwese murushe kandi muremerewe, nzobaruhurira, muheze muronke akoyoko k’imitima yanyu. None ubwo iryo jambo riratwerekeye? Ni twaba tubona tutarushe cane, ubwo abarushe canke baruhijwe bari aho mbaye canke aho nkorera, (suite…)

Ubutatu Bweranda: « Nkako nyene, Imana yarakunze isi, gushika itange Umwana wayo w’ikinege »

« Kw’izina rya Data, na Mwana, na Mutima Mweranda »

« Nkako nyene, Imana yarakunze isi, gushika itange Umwana wayo w’ikinege »

TRINITEBavukanyi,
Uyu musi turakoranye kw’izina rya Data, na Mwana na Mutima Mweranda, twebwe duhuzwa n’Imana muryango wa Data na Mwana na Mutima Mweranda, bagize Umwe n’aho ari Batatu, urukundo rubaranga rukabagira Umwe. Twakoranye rero ngo twinovore urwo rukundo, cane cane uyu musi, ngo tururahureko, maze abe ari rwo rwama ruturanga. Iyo Mana yadukunze ni yo sôko ry’imigisha, sôko ry’urukundo n’isangiramutima, sôko ry’urukundo rwuzuye imbabazi n’ubuntu, ntikaza ishavu, ni ikigongwe cinshi, ikazira guhemuka, nk’uko twavyumvise mu gisomwa ca mbere. None rero, « muragahorane inema y’Umukama wacu Yezu Kristu, urukundo rw’Imana, mwuzure Mutima Mweranda ». Ni yo ndamutso twumvise Pawulo Mweranda akoresha mu kuramutsa Abanyakorenti. Ni muze natwe itwinjize mu kinyegezwa c’Ubutatu Bweranda.

None ico kinyegezwa tugitegere dute? Mbega birashoboka ko tugitegera? Duhere he? Tugarukire he? Mbega Ijambo ry’Imana twumvise hari ico ryodufasha? Reka tugerageze turabe, tumve!

« Nkako nyene, Imana yarakunze isi, gushika itange Umwana wayo w’ikinege »

Ng’iryo ijambo nshimye gufatirako ngo rituje imbere mu kugerageza gutegera ivy’Ubutatu Bweranda. Nibwiye nti ikinyegezwa c’Ubutatu Bweranda, si ikibazo c’akamenamutwe (casse-tête), (suite…)

Aho abatumwa baronka Mutima Mweranda, « twese twumva bahaya mu ndimi zacu ivyiza vy’Imana »

Esprit-SaintBavukanyi
Uyu musi mukuru cane wa Pentikoti, aho duhimbaza igihe Mutima wa Data na Mwana yaza ku batumwa, ni umusi w’ugukengurukira Imana kuri iyo ngabirano yayo ihambaye, kuko kwemera n’ukwakira Mutima Mweranda ari ukwakira Imana nyene. Na kare tuvuga duti : « Nemera kandi Mutima Mweranda Umukama, ari we Sôko ry’ubuzima, akomoka kuri Data na Mwana. Arasanegwa kandi araninahazwa nk’uko bigirirwa Data na Mwana. Ni we yavugiye mu bahanuzi ».

Egome cane bavukanyi, Pentikoti ni umusi mukuru w’ugukenguruka. Nkako nyene, na kera Pentikoti y’Abayuda, wari umusi ugira 50 havuye Pasika yabo, maze bagakorana ngo bahereze Imana mu vyērakare (les prémices), gutyo bakerekana ko Imana ari yo bakesha imihezagiro, ukuramuka n’ukuramba, bakaririmba izabuli ya 66(67) bati: « isi yaratanze ivyimburwa vyayo, Umukama Imana yacu yaraduhezagiye ». Nkako nyene, iyo si ni intoranwa bari bararaganiwe n’Imana igihe bunga ubumwe kuri Sinayi, Imana ikababwira iti : nimwayoboka amateka y’aya masezerano, nzobagabira igihugu aho muzobaho neza, ndabahezagira.

Uyu musi natwe bavukanyi, twemere Imana iduhe ubuzima, kandi twige kubukenguruka, tuyikengurukira no mu vyo yaduhaye nyene. Dukenguruke uwo Mutima duhabwa we Sôko ry’ubuzima. Egome cane, (suite…)

%d blogueurs aiment cette page :