L'Église, fermentum des aréopages modernes.

Accueil » Actu-Analyse » Nouvelles

Category Archives: Nouvelles

GUTANGAZA IVYAPFUNDITSWE MU NAMA YA MBERE Y’UMURYANGO WA DIYOSEZE YA NGOZI

Mgr Gervais BANSHIMIYUBUSA

IJAMBO UMWEPISKOPI WA NGOZI ASHIKIRIJE ABAKRISTU MU GUTANGAZA IVYAPFUNDITSWE MU NAMA YA MBERE Y’UMURYANGO WA DIYOSEZE YA NGOZI

Nyenicubahiro Mwepiskopi mukuru, Ntumwa ya Papa mu Burundi,
Nyenicubhiro Mwepiskopi wa Muyinga ukaba urongoye Inama y’Abepiskopi gatorika b’i Burundi
Benicubahiro Bepiskopi b’Ekleziya gatorika bo mu Rutana, Ruyigi na Bubanza
Banyenicubahiro mwaserukiye Intwaro y’igihugu cacu n’izindi nzego
Ba nyenicubahiro mwese muvuka muri Diyoseze yacu, namwe mwese bagenzi ba Diyoseze,
Basaseredoti b’Umukama, Ntore za Rugira muri mw’ibanga ry’ukwihebera Imana,
Banyakwubahwa banyenama mwaserukiye abandi mw’isasa ry’Inama y’Umuryango wa Diyoseze,
Banyakwubahwa bakristu balayike mwese ba Diyoseze ya Ngozi: Kristu Umwami !

  1. Ng’uyu umunsi Ekleziya – muryango y’i Ngozi yari imaze igihe irindiriye. Imana ishimwe kandi ishimagizwe, ko iwudushikanyeko tugishobora kuyihaya. Nkundire mbere tuyihe impundu kuri uyu munsi wayo ! Uyu munsi twatanguye kuwitegurira kuva ku wa 27 Munyonyo mu 2005, igihe ka Mwungere wa Diyoseze ya Ngozi navuga nti: birakwiye ko tugira Inama y’Umuryango wacu wa Diyoseze ya Ngozi. Mfatiye kuri rya jambo ry’Imana rigira riti : “ Hahiriwe abaremesha amahoro, kuko bazokwitwa abana b’Imana” (Mat.5,9), ihangiro nahaye iyi Nama ryabaye iri ngo: “Duhinduke, twijukire ingendo y’amahoro n’ugusubiza hamwe”.

Muti mbega iyo Nama yaje gute ?

  1. Imvo nkurunkuru zatumye dutunganya iyi Nama y’Umuryango wa Diyoseze ya Ngozi, ni zibiri. Imvo ya mbere iboneka dusangiye na Ekleziya yose y’i Burundi, ifatiye ku butumwa bw’Ekleziya mu vy’ukuremesha amahoro. Kuva igihugu cacu kigiye mu bihe vy’ukwikukira, ntici geze gihengeshanya kuja kiragwa mu rwimo, mbere ukamengo ni nk’akaroge ! Urwo rwimo na rwo rwerekana inzankano, ugukumirana, agakengerwe, induru n’i ngwano, biciye kubiri n’inkuru nziza y’urukundo n’amahoro, dushinzwe kumenyesha. Ivyo rero ntivyashobora kureka gusimbisha umutima abantu nka twebwe, dushinzwe kwigisha inkuru nziza ya Yezu Kristu, tuzi ko ivukanisha kandi igatumirira abantu kubana mu mahoro. Ni co gituma twese Abungere b’Ekleziya y’i Burundi twahavuye tubona ko hakwiye kuba Inama z’imiryango ya Diyoseze mu Burundi bwose, kugira ngo, muri rusangi, nka Ekleziya, twijukire kandi turushirizeho kuba umwambiro w’amahoro n’ugusubiza hamwe.
  2. Imvo ya kabiri twashize imbere muri Diyoseze yacu ya Ngozi, ni iyifatiye ku karangamutima k’Ekleziya ubwayo. Kuva mu myaka 1951, Ekleziya y’i Ngozi ntiyari bwashobore gutunganya Inama yayo nkuru y’Umuryango, kugira ngo ije mu gihe ca none, mu karangamutima kayo. Kuva ku “Ndinganizo nyobozi y’Ekleziya y’i Burundi yo mu 1951”, Ngozi yaronse ikiri Icibare ca kabiri c’Ubutumwa bwa Papa mu Burundi, naho Ngozi hagati aho yari yahavuye ironka irembo ikitwa Diyoseze, yari yameze nk’iyigumye ha handi. Hari rero akari kagihaze, kuko hagati aho hari ibintu vyahindutse, haba mu vy’Inyigisho vyasubiwemwo mu Nama Nkuru y’Ekleziya yabereye i Vatikano ubwa kabiri mu 1962, canke mu vy’Amategeko y’Ekleziya yatangajwe icese mu 1983. Ni imvo rero yerekana ko Ekleziya yari ikeneye cane kwinagura, kugi ra ngo yinjire mu ntumbero nshasha y’inyigisho n’amategeko bigezweko, ibone gurtyo kurangura neza ubutumwa yashinzwe.
  3. Ico ni co cantumye mu guha ubwahuro iyo Nama y’Umuryango wa Diyoseze, nitiza aya majambo y’Umuhanuzi Izaya, nti : “Ni muze tuduge ku mur ambi w’Umukama, Umukama atwiyigishirize inzira y’amahoro” (Iz.2,3). Nkako nyene, kumwe k’umurimyi mwiza yama abanza kugongora n’ugukarisha isuka, iyo bikenewe mbere akabanza n’ukuyinaguza imbere yuko aza kuyirimisha, ni ko nanje nabonye ko bikenwe ko twese ababatijwe bo mu gisata ca Diyoseze y’i Ngozi, twobanza kwemera tukaduga ku murambi w’Umukama, kugira twinagure, dusubire ku karanga k’Ekleziya – muryango, nkuko tubisanga mu ntango z’Ekleziya. Ni muri ubwo buryo nabonye ko Ekleziya yacu ishobora kurangura neza ubutumwa bw’ukuremesha amahoro n’ugufasha abantu gusubiza hamwe. Nkako nyene, ntawutanga ico adafise : abadashize hamwe ngo babane mu mahoro, boshobora gute gufasha abandi gusubiza hamwe n’ukubana mu mahoro ?

(suite…)

Itangazwa icese ry’Ingingo z’Inama ya mbere y’Umuryango wa Diyoseze ya Ngozi.

Le Congrès sur la Miséricorde Divine au Rwanda s’est conclu par l’acte de consécration du Continent africain à la Miséricorde divine

Du 9 au 15 septembre 2016 s’est tenu à Kigali auprès du Sanctuaire de Kabuga, le 3è Congrès de l’Afrique et Madagascar sur la Miséricorde divine sur le thème : « La Miséricorde Divine, source d’espérance pour la nouvelle évangélisation en Afrique ».

Parmi les participants à ce Congrès se trouvent des Cardinaux, des Evêques, des prêtres, des religieux et religieuses et des laïcs. 22 pays avaient été représentés : Rwanda, Côte d’Ivoire, Burundi, Sierra Leone, Gabon, Soudan du Sud, Ouganda, Malawi, République Centrafricaine, RD Congo, Madagascar, Cameroun, Kenya, Zambie, Tanzanie, Bénin, Burkina Faso, Togo, Nigeria, Pologne, Belgique, France.

Il y avait l’envoyé Spécial du Pape François à ce Congrès, S. Em. Laurent Cardinal Monsengwo Pasinya, Archevêque de Kishasa, entouré par S. Em. Robert Cardinal Sarah, Préfet de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements ainsi que S. Em. Philippe Cardinal Ouedraogo, Archevêque d’Ouagadougou.

La délégation Burundaise conduite par Leurs Excellences Monseigneur Gervais Banshimiyubusa, Evêque de Ngozi et Président de la Conférence des Evêques Catholiques du Burundi, Monseigneur Simon Ntamwana, Archevêque de Gitega, comprenait 33 personnes, prêtres, religieux, religieuses et laïcs.

Lire la suite ici : Le Congrès sur la Miséricorde Divine au Rwanda s’est conclu par l’acte de consécration du Continent africain à la Miséricorde divine

Les Evêques du Burundi ont été reçus par le Ministre de l’Intérieur et de la Formation Patriotique.

CECAB et MininterLes Evêques membres de la Conférence des Evêques Catholiques du Burundi ont été reçus en audience par le Ministre de l’Intérieur et de la Formation Patriotique, S.E. Monsieur Pascal BARANDAGIYE. C’était ce lundi 11 avril 2016 à partir de 11h00 dans le Cabinet du Ministre.  Ce sont les Evêques eux-mêmes qui avaient demandé cette audience.

L’intention des Evêques était surtout de s’entretenir avec le Ministre pour rappeler l’identitéAudience CECAB_Mininter spécifique de l’Eglise catholique, sa mission  et sa propre contribution pour la paix et la réconciliation dans la situation actuelle du pays. Ce rappel est très important d’autant plus qu’il y a actuellement des gens qui  sèment la confusion en cherchant à confondre l’Eglise catholique avec les autres confessions religieuses ou associations.

Au  cours de l’audience, les Evêques ont d’abord rappelé que l’Eglise catholique est fondée sur la foi en Jésus Christ mort et ressuscité, qu’elle a pour mission d’annoncer, en paroles et actes cette Bonne Nouvelle de Jésus mort et ressuscité pour que le monde ait la vie. Cette Bonne Nouvelle veut l’amour et la paix entre les hommes.  La mission de l’Eglise catholique  ne consiste pas en une simple répétition des versets (suite…)

%d blogueurs aiment cette page :