Évangéliser les aréopages contemporains

Accueil » Parole de Dieu (en Kirundi)

Archives de Catégorie: Parole de Dieu (en Kirundi)

IDOMINIKA YA 33 YO MU MWAKA (Umwâka B)

IGISOMWA CA MBERE

Ivyo dusoma mu gitabu c’Umuhanuzi Daniyeli (12, 1-3)

Izuka ry’abapfuye

parousie Jewe Daniyeli numvise iri jambo ry’Umukama : « Umusi umwe, Mikayeli, umukuru w’abamarayika, azohaguruka, ni we ahagarikiye igihugu canyu. Hazoba urwimo rutari bwaboneke, kuva aho intara zibereyeho. Ariko ico gihe, igihugu canyu kizorokoka, ni ukuvuga abanditswe bose mu gitabu c’Imana. Benshi mu bazoba basinziriye mu kuzimu bazokwikangura, bamwe bikangurire ubuzima bwamaho, abandi bikangurire kumaramara no guteterwa imyaka n’imyaka. Abitonzi bazosayangana nk’izuba ryo ku mutaga ; abazoba babaye intungane mu makungu bazoca ibibatsi nk’inyenyeri imyaka n’imyaka.»

IZABULI 15 (16) 5-8, 9-10, 11

Icit. : N’unzigame, Mukama,
         kuko ari Wewe mahungiro yanje.

Mukama, ni Wewe ntoranwa yanje, ni Wewe ruhara rwanje,
ni Wewe natoranyeko iragi ryanje.
Mpoza Umukama imbere yanje, kuri ico simpengeshanya,
kandi ko asanzwe ari iburyo bwanje sintirimuka.

Umutima wanje urahimbarwa,
kandi umushaha wanje ukanezerwa,
umubiri wanje na wo ukaruhuka, ataco winona ;
na none, ntiwondeka ngo mpfe rubi,
umugenzi wawe ngo aherere mu cobo.

Uzondangira inzira y’ubuzima,
imbere yawe agahimbare ni kose ;
iburyo bwawe akanyamuneza kazokwamaho imyaka yose.

IGISOMWA CA KABIRI

Ivyo dusoma mw’Ikete ryandikiwe Abahebereyi (10, 11-14-18)

Yezu Kristu yarahereje inkuka imwe rudende

Mw’isezerano rya kera, umuherezankuka wese yahora aja gusenga mu gisengero ; inkuka atasiba guhereza zama ari za zindi, kandi ntizishobore gukura ibicumuro namba. Ariko Yezu Kristu we, aho amariye guhereza inkuka imwe rudende y’ibicumuro, yaciye avyagira iburyo bw’Imana ubutakihava, arorereye igihe abansi biwe bazoshirwa munsi y’ibirenge vyiwe bamubere intebe.

Erega, iyo nkuka imwe rudende ni yo yatumye abemeye kugabirwa na We ubweranda, bagashikira ubutungane ubutacisubirako. Iyo ikigongwe kibonetse, nta nkuka y’ibicumuro iba igikenewe.

INKURU NZIZA

Aleluya, aleluya.
Nimwame mugavye, musabe imisi yose,
kugira ngo mushobore guseruka imbere y’Umwana w’umuntu.
Aleluya

Ivyo dusoma mu Nkuru nziza ya Yezu Kristu nk’uko yashikirijwe na Mariko (13, 24-32)

Muzobona Umwana w’Umuntu aje mu bicu

jugement-dernierUmusi umwe, Yezu yabariye abigishwa biwe, ati: « Muri nya misi, ayo marushwa mvuze ahavuye, izuba rizodegera, ukwezi ntikuzoba kukibonesha, inyenyeri zizokoragurika, ziva kw’ijuru, ububasha bw’ijuru buzonyiganyiga. Niho rero muzobona Umwana w’umuntu aje mu bicu afise inganji n’ubuninahazwa bwinshi. Azoheza arungike abamarayika biwe gukoranya abatowe mu nkiko zose z’isi, iyo isi n’ijuru biva bikagera hose. Igiti c’umutenahi cobibagereraniriza. Iyo amashami yaco atoshe, amababi akanaga, muca mumenya ko iremba riri hafi. Ni ko kw’uko, ni mwabona ivyo vyose bishitse, muramenya ko Umwana w’umuntu yashitse, ari kw’irembo. . N’ukuri ndabibabariye : uru rwaruka ntiruzohera, ivyo vyose bitaraba. Ijuru n’isi bizoteba bihere, yamara amajambo yanje ntazohera. Ariko umusi wa rwo be n’isaha, nta n’umwe awuzi, nta n’abamarayika bari mw’ijuru, nta na Mwana nyene, Data musa ni we abizi.»

IDOMINIKA YA 32 YO MU MWAKA (Umwâka B)

IGISOMWA CA MBERE

Ivyo dusoma mu gitabu ca mbere c’Abami (17, 10-16)

Umupfakazi w’i Sarepta acumbira Eliya

Elie à l'Horeb

Muri irya misi,
Umuhanuzi Eliya yafashe inzira, ija i Sarepta. Agishika kw’irembo ry’igisagara, agize atyo abona umugore w’umupfakazi ariko aratoragura udukwi. Eliya aramuhamagara aramubarira ati : « Ntabara urabe ico wonzaniramwo utuzi two kunywa.» Akiriko aragenda kuyazana, aramuhamagara ati: «Urantabara unzanire n’utwo notamira.» Wa mugore amwishura ati: « Ndakurahiye Imana nzima ko ataco mfise co kurya, atari agafu kari ku rushi gasigaye mu gaseke n’uturanguzwa tw’amavuta mu gakarabo. Mbere ubu ngira ntoragure udukwi tubiri, kugira ngo ngende imuhira ndakicumbire, twe n umwana wanje, tukarye duheze duhwere.» Eliya aramwishura ati: « Ntutinye : genda ugire nk’uko uvuze; mugabo ubanze uncumbireko gatoya, ukanzanire hano, uheze ubone kwicumbira, mwe n’umwana wawe; kuko ariko Umukama Imana y’Israyeli avuze ngo: « Muri ako gaseke ifu ntizokwigera ihera no muri ako gakarabo amavuta ntazokama, gushika (suite…)

IDOMINIKA YA 31 YO MU MWAKA (Umwâka B)

IGISOMWA CA MBERE

Ivyo dusoma mu gitabu c’Ukwibutsa Amategeko (6, 2-6)

Urakunda Umukama n’umutima wawe wose

ten-commandmentsHebrewNg’ibi ivyo Musa yabariye ishengero ry’Abanyisrayeli : Urubaha Umukama Imana yawe, imisi yose uzomara kw’isi, urakurikiza amategeko n’amabwirizwa yiwe yose ndaguhaye uyu musi. Niho uzoramba, wewe, abana n’abuzukuru bawe. None rero, Israyeli, urama uteze ugutwi, ushire ku muzirikanyi ico cose kizokuzanira ubuhirwe, ukarondoka mu gihugu gitemba amata n’ubuki, nk’uko Umukama Imana ya ba sogokuruza yabikwemereye.
Umviriza, Israyeli we : Umukama Imana yacu ni we musa ari Imana. Urakunda rero Umukama Imana yawe, n’umushaha wawe wose, n’umutima wawe wose, n’amagara yawe yose. Ayo majambo nkubariye uyu musi, ntakigere akuva ku muzirikanyi.

IZABURI 17 (18) 2-3a, 3bc-4, 47.51ab

Icit. : Ndagukunda, Mukama, Wewe bukomezi bwanje.

Ndagukunda, Mukama, wewe bukomezi bwanje,
uri Umukiza wanje, wankijije akagobero ;
Umukama ni we gitandara canje, ni we (suite…)

%d blogueurs aiment cette page :