Évangéliser les aréopages contemporains

Accueil » Parole de Dieu (en Kirundi)

Archives de Catégorie: Parole de Dieu (en Kirundi)

YOZEFU MWERANDA, Umukunzi wa Bikira Mariya

Ce diaporama nécessite JavaScript.

Kimwe bintu bibabaza cane umuntu, ni ukudashobora kuronsa ivyiza uwo ukunda kandi ujejwe kwitwararika. Bigera ku bavyeyi, ba serugo, ba inarugo, bikabábabaza iyo badashoboye gutunga n’ugutunganiriza umuryāngo.

Mwibaze bamwe: Umuvyeyi aba asigaranye irihe teka iyo adashoboye nk’ukugaburira abo ashinzwe?

Ibi tubizirikane twiyumvira Yozefu Mweranda, igihe yashika i Betlehemu, ari kumwe n’Umukunzi wiwe agira yibaruke, akabura aho uwo Muvyeyi atabârukira. Yashoboye kuronka mu ruhôngore gusa kugira ngo uwo Muvyeyi ahibarukire umwana atari n’uwiwe, umwana w’íntīzo, nyenéwe yashobora kuza gutora umwanya uwari wo wose! Yabwirizwa gusanga n’imiburiburi akomeye, atagwaye umusonga watewe n’imbeho y’ukubura utwo amwambika, akariro amucanira, utwo ahembuza Umuvyeyi (indeshi) ngo ntarye urubútiro….
Ikindi kinagoye gutegera: nyen’umwana ntibigeze bivuganira amaso mu yandi, ngo bagire ico basezeranye. Aho tubisanga hose, yabonekewe mu ndoto, ataco ari bubaze, ngo asobanukirwe nk’uko vyagenze kuri Mariya, Umukunzi wiwe. Muvyumva gute? Ntivyoroshe pe!

None yavyifashemwo gute?
Nibwiye nti hari ikintu gihambaye yari yarategereye: ko inzu, umuryāngo, ukubaho neza… atari ubwa mbere ba mbere « ahantu canke ibintu », ariko ari « abantu » ukunda,

(suite…)

Ukugeragezwa kwa Yezu, kutubere urupimo rw’ukwemera Imana nk’uko Yo nyene ishaka kutwihishurira.

A LambertIjambo ry’Imana dushikirizwa kuri uwu musi w’Imana wa mbere wo mu Karema, naho dukunda kuryitirira ukugeragezwa kwa Yezu, nkundire tubihindukize ukundi, tuvyerekeze ku kwemera kwacu, n’ingene tukugaragaza, cane cane iyo rugeranyeko. Nkako nyene, ibisomwa twasomewe, uko ari bitatu, biragaruka kuri ukwo kugaragaza ukwemera : ukwemera kwaranze/kwaranga bene Israyeli, ari nakwo kwemera Pawulo Mweranda agarukako mw’ikete yandikiye Abanyaroma. Yezu arashimangira imigenderanire afitaniye na Se mu kumwumviriza no mu kumuyoboka. Muri iyi misi 40, dusabe Umukama adukomereze ukwemera.

Imisi mirongo ine y’Ikarema.

Jeune-prière-AumôneGuhera ku musi wa 3 w’iminyota, twaratanguye rwa rugendo rw’imisi 40, rudushikana ku kwigina intsinzi ya Pasika. Nk’uko tubizi canke tuvyibuka, iyo misi 40 yibutsa igihe Abanyisraeli bamaze mu bugaragwa (imyaka 40), bagana igihugu Umukama Imana yari yabageneye. Baragendanye rero n’Imana, barabona ingene Imana ibitaho, naho vyaba vyabagoye nyene. Ikindi iyo misi 40 ivuga yisunze imyaka 40 y’urwo rugendo, ni uko abagize urwo rugendo bashitseyo bamaze kubona vyinshi/menshi, baragize experience idasanzwe y’ubuvyeyi bw’Imana. Nico gituma badakekereza mu gushikanira Imana mu vyo yabahaye.
Iyo misi 40 kandi, iranatwibutsa imisi 40 Umuhanuzi Eliya yamaze mu gahinga igihe (suite…)

IDOMINIKA Y’8 YO MU MWAKA C

IGISOMWA CA MBERE

Ivyo dusoma mu gitabu ca Mwene Siraki (27, 5-8) (gr. 4-7)

Ntihagire uwo uhayagiza utaramwumva imvugo

Iyo bahejeje kugosora, ntihabura agakumbi gasigara ;
ni ko kw’uko no ku muntu ; mu mvugo yiwe ntihabura akagorame.
Nk’uko umuriro ugaragaza ubupfu bw’inkono y’umubumvyi,
ni ko n’ururimi rw’umuntu rugaragaza ico umuntu arimwo.
Umurima bawushimira ku vyimburwa,
Umutima w’umuntu na wo userurwa n’amajambo yiwe.
Ntihagire uwo uhayagiza utarumva imvugo yiwe,
kuko ari yo karangamuntu.

IZABURI 91 (92) 2-3, 13-14, 15-16

Icit. : Birabereye, Mukama,
          ko twokuririmbira.

 Birabereye gukengurukira Umukama,
birabereye gucurarangira izina ryawe, Rudasumbwa,
n’uko twoyaga urukundo rwawe bugica bukadukerako,
tukivuga ko utigera uhemuka.

Intungane izokure bwa kigazi,
isagarare nk’isederi ryo muri Libani ;
ababaditswe mu ngoro y’Umukama
bazokurira hafi y’uruhimbi rw’Imana yacu. (suite…)

%d blogueurs aiment cette page :