Évangéliser les aréopages contemporains

Archives de Catégorie: Dimanches

IDOMINIKA YA 32 YO MU MWAKA (Umwâka B)

IGISOMWA CA MBERE

Ivyo dusoma mu gitabu ca mbere c’Abami (17, 10-16)

Umupfakazi w’i Sarepta acumbira Eliya

Elie à l'Horeb

Muri irya misi,
Umuhanuzi Eliya yafashe inzira, ija i Sarepta. Agishika kw’irembo ry’igisagara, agize atyo abona umugore w’umupfakazi ariko aratoragura udukwi. Eliya aramuhamagara aramubarira ati : « Ntabara urabe ico wonzaniramwo utuzi two kunywa.» Akiriko aragenda kuyazana, aramuhamagara ati: «Urantabara unzanire n’utwo notamira.» Wa mugore amwishura ati: « Ndakurahiye Imana nzima ko ataco mfise co kurya, atari agafu kari ku rushi gasigaye mu gaseke n’uturanguzwa tw’amavuta mu gakarabo. Mbere ubu ngira ntoragure udukwi tubiri, kugira ngo ngende imuhira ndakicumbire, twe n umwana wanje, tukarye duheze duhwere.» Eliya aramwishura ati: « Ntutinye : genda ugire nk’uko uvuze; mugabo ubanze uncumbireko gatoya, ukanzanire hano, uheze ubone kwicumbira, mwe n’umwana wawe; kuko ariko Umukama Imana y’Israyeli avuze ngo: « Muri ako gaseke ifu ntizokwigera ihera no muri ako gakarabo amavuta ntazokama, gushika (suite…)

IDOMINIKA YA 31 YO MU MWAKA (Umwâka B)

IGISOMWA CA MBERE

Ivyo dusoma mu gitabu c’Ukwibutsa Amategeko (6, 2-6)

Urakunda Umukama n’umutima wawe wose

ten-commandmentsHebrewNg’ibi ivyo Musa yabariye ishengero ry’Abanyisrayeli : Urubaha Umukama Imana yawe, imisi yose uzomara kw’isi, urakurikiza amategeko n’amabwirizwa yiwe yose ndaguhaye uyu musi. Niho uzoramba, wewe, abana n’abuzukuru bawe. None rero, Israyeli, urama uteze ugutwi, ushire ku muzirikanyi ico cose kizokuzanira ubuhirwe, ukarondoka mu gihugu gitemba amata n’ubuki, nk’uko Umukama Imana ya ba sogokuruza yabikwemereye.
Umviriza, Israyeli we : Umukama Imana yacu ni we musa ari Imana. Urakunda rero Umukama Imana yawe, n’umushaha wawe wose, n’umutima wawe wose, n’amagara yawe yose. Ayo majambo nkubariye uyu musi, ntakigere akuva ku muzirikanyi.

IZABURI 17 (18) 2-3a, 3bc-4, 47.51ab

Icit. : Ndagukunda, Mukama, Wewe bukomezi bwanje.

Ndagukunda, Mukama, wewe bukomezi bwanje,
uri Umukiza wanje, wankijije akagobero ;
Umukama ni we gitandara canje, ni we (suite…)

IDOMINIKA YA 30 YO MU MWAKA (Umwâka B)

IGISOMWA CA MBERE

Ivyo dusoma mu gitabu c’Umuhanuzi Yeremiya (31, 7-9)

Akanyamuneza k’ukurokoka kwa Israyeli

Ng’iri iriyazwe n’Umukama :
Tambe mutārîke, muvugirize impundu Yakobo, mushemeze igihugu gisumba ibindi vyose ! Shire ijwi hejuru, mwivuge amazina muti : « Umukama yarokoye igihugu ciwe, ka kasigarira k’Abanyisrayeli ! » Ehe ngiye kubagarukana mbakure mu gihugu co mu buraruko, ndabashwabure kuva aho isi igera hose. Ntibazosiga inyuma impumyi n’uwucumbagira, abagore bibungenze n’abavuye mu kiriri ; eka, bazogaruka ino ari ishengero rinini. Bari bagiye bararira, noneho nzobagarukana imitima itekanye ; nzobereka amasôko, ndabacishe mu nzira igororotse aho batazotsitara. Erega, Israyeli nayibereye umuvyeyi, Efurayimu ni imfura yanje.

IZABURI 125 (126), 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6

Icit. : Ivyo Umukama yatugiriye ni agatangaza,
         natwe turi mu kanyamuneza.

Igihe Umukama yabohora imbohe za Siyoni,
twari tumeze nk’abari mu ndoto ;
niho akamwemwe kashaka kutwica,
imvyino zikasana.

Niho abapagani bavuga bati :
« Ivyo Umukama yabagiriye ni agatangaza ! »
Ni ko, ivyo Umukama yatugiriye ni akaroruhore,
eka natwe twari mu kanyamuneza.

Bohora se Mukama, imbohe zawe,
uzizane nk’imigende kw’isi ikamutse.
Ababivyi mw’ibiba babiba barira,
mw’igesa bakagesa bishongora.

Bagenda bararira,
bajanye imbuto z’ukubiba ;
maze, bagarukanye imikama y’ivyimburo,
bakaza barisiga.

IGISOMWA CA KABIRI

Ivyo dusoma mw’Ikete ryandikiwe Abahebereyi (5, 1-6)

Uzokwama uri Umuherezankuka na ntaryo, nka kumwe kwa Melekisedeki

Umuherezankuka mukuru yama atorwa mu bantu, ibanga ryiwe ni ukubaserukira ku Mana; ategerezwa guhereza amashikanwa n’ingorore kubera ibicumuro vyabo. Arashobora noneho guterwa imbabazi n’abacumura kubera ubwenge buke bwabo canke kuko bazimiye, kuko na we nyene ari ntamagara; ndetse bimutuma ategerezwa kwitangira we nyene inkuka y’ibicumuro vyiwe nk’uko abigirira igihugu. Bisubiye kandi, nta muntu yiha iryo teka, ariko ariterwa n’Imana, nka kumwe kwa Aroni.

Na Kristu ubwiwe si we yihaye iteka ry’ukuba Umuherezankuka mukuru; yarihawe n’Uwamubariye ati: « Uri Umwananje, ni je nakwivyariye uyu musi. » Nk’uko yavuze ahandi ati: « Uzokwama uri Umuherezankuka na ntaryo, nka kumwe kwa Melkisedeki.»

INKURU NZIZA

Aleluya, aleluya.
Umukiza wacu Yezu Kristu yatsinze urupfu,
akaboneshereza ubuzima kubera Inkuru nziza.
Aleluya.

Ivyo dusoma mu Nkuru nziza ya Yezu Kristu nk’uko yashikirijwe na Mariko (10, 46-52)

Mwigisha, ntabara mbone

Umusi umwe, Yezu yariko ara va mu gisagara ca Yeriko, we n’abigishwa biwe n’isinzi ry’abantu. Ahwana n’impumvi, mwene Timayo, yari yicaye ku nzira ashera. Yumvise ko ari Yezu w’i Nazareti ahaciye, arasemerera ati: « Yezu, Mwana wa Dawudi, ngirira ikigongwe!» Benshi baramukankamira ngo acereze; na we arushirizaho gusemerera, ati: « Mwana wa Dawudi, ngirira ikigongwe ! » Yezu rero arahagarara, ati: « Mwakure. » Bākura ya mpumyi bati: « Subiza umutima mu nda ! Va hasi : araguhamagaye. » Aterera hasi igikwemu ciwe, asimba rimwe aba ashikiriye Yezu. Yezu aramubaza ati : « Ushaka ko nkugirira iki?» Impumyi iramwishura ati: « Mwigisha, ntabara mbone ! Yezu aramwishura ati: « Genda, ukwemera kwawe kuragukijije.» Buno nyene, arakanura, agendanira Yezu.

%d blogueurs aiment cette page :