Évangéliser les aréopages contemporains

Archives de Catégorie: Fêtes

YOZEFU MWERANDA, Umukunzi wa Bikira Mariya

Ce diaporama nécessite JavaScript.

Kimwe bintu bibabaza cane umuntu, ni ukudashobora kuronsa ivyiza uwo ukunda kandi ujejwe kwitwararika. Bigera ku bavyeyi, ba serugo, ba inarugo, bikabábabaza iyo badashoboye gutunga n’ugutunganiriza umuryāngo.

Mwibaze bamwe: Umuvyeyi aba asigaranye irihe teka iyo adashoboye nk’ukugaburira abo ashinzwe?

Ibi tubizirikane twiyumvira Yozefu Mweranda, igihe yashika i Betlehemu, ari kumwe n’Umukunzi wiwe agira yibaruke, akabura aho uwo Muvyeyi atabârukira. Yashoboye kuronka mu ruhôngore gusa kugira ngo uwo Muvyeyi ahibarukire umwana atari n’uwiwe, umwana w’íntīzo, nyenéwe yashobora kuza gutora umwanya uwari wo wose! Yabwirizwa gusanga n’imiburiburi akomeye, atagwaye umusonga watewe n’imbeho y’ukubura utwo amwambika, akariro amucanira, utwo ahembuza Umuvyeyi (indeshi) ngo ntarye urubútiro….
Ikindi kinagoye gutegera: nyen’umwana ntibigeze bivuganira amaso mu yandi, ngo bagire ico basezeranye. Aho tubisanga hose, yabonekewe mu ndoto, ataco ari bubaze, ngo asobanukirwe nk’uko vyagenze kuri Mariya, Umukunzi wiwe. Muvyumva gute? Ntivyoroshe pe!

None yavyifashemwo gute?
Nibwiye nti hari ikintu gihambaye yari yarategereye: ko inzu, umuryāngo, ukubaho neza… atari ubwa mbere ba mbere « ahantu canke ibintu », ariko ari « abantu » ukunda,

(suite…)

Ku wa 2 Munyōnyó: Ukwibuka abakristu bitavye Imana.

Ng’ibi ibisomwa bashobora gutora mu bisomwa vyagenewe imisa z’abapfuye :

I.
IGISOMWA CA MBERE

 Ivyo dusoma mu gitabu c’Umuhanuzi Izaya (25, 6a. 7-9)

(Umukama azokwirukana urupfu ubutakigaruka)

reposMuri irya misi, Umukama Imana y’ingabo azotegurira ibihugu vyose, kuri uyu murambi, inzimano y’inyama zinuze. Uyo murambi azowukurako umwambaro wo kugandara wari utwikiriye ibihugu vyose, n’impuzu y’ugufuba abantu yari ipfutse intara zose iyo ziva zikagera.

Urupfu azorwirukana ubutkigaruka. Umukama azohanagura amarira y’abantu bose, yongere akure iceyi ku gihugu ciwe cateterewe, eka agikure kw’isi yose ; kuko Umukama yabivuze. Kuri uyo munsi, bazovuga bati : « Ng’iyo Imana yacu, twari tuzeyeko urukiza ; Umukama ni We twari twishimiye ; turanezerewe kandi turahimbawe kuko yaturokoye. »

 IZABURI 24, 6-7bc, 17-18

 Icit : Ni Wewe, Mukama, nerekezako umutima

 Canke : Abakwizigiye, Mukama, ntaho bazomaramara.

Gira wibuke imbabazi zawe, Mukama,
wibuke n’urukundo rwawe, kuko ari ivya misi yose.
Nk’uko urukundo rwawe rwamaho,
n’abe ariko unyibuka, Mukama.

Remurura umushaha wanje wuzuye amaganya,
unkure mu marushwa ndimwo ;
raba umubabaro n’umuruho wanje,
unkize ibicumuro vyanje vyose.

Zigama umutima wanje, unkize ;
ni Wewe mpungiyeko, ntuntetereze.
Ubweranda n’ubutungane nibindokore,
kuko ari Wewe nizigiye.

 IGISOMWA CA KABIRI

 Ivyo dusoma mu gitabu c’Ivyahishuriwe Umutumwa Yohani (21, 1-5a. 6b-7)

 (Urupfu ntiruzoba rukiriho)

defuntsHanyuma, jewe Yohani mbona ijuru rishasha n’isi nshasha, kuko ijuru rya mbere n’isi ya mbere vyari vyagiye, kandi ikiyaga nticari kikiriho. Mbona kandi igisagara ceranda, Yeruzalemu nshasha, ndakibona kiriko kirururuka kiva mw’ijuru ku Mana ; cari citoye nk’umugeni yiteguriye umunega wiwe. Numva ijwi rerenga riva ku ntebe y’Imana, rivuga riti : « Ng’iyi ingoro y’Imana iri mu bantu ; izobana na bo, babe igisata cayo, na Yo Imana ibe hamwe na bo. Izohanagura amosozi mu maso yabo kandi urupfu ntiruzoba rukiriho : nta maruru, nta maborogo, nta magorwa azoba akiriho, kuko ivya mbere bizoba vyashize. »

Hanyuma Uwuvyagiye ku ntebe aravuga ati : « Raba, vyose ndabigize bishasha. Jewe ndi Alfa na Omega, itanguriro n’iherezo. Uwunyotewe, jewe nzomuha kunywa kw’isoko ry’amazi y’ubuzima ata kiguzi arinze gutanga. Uwatsinze aziragwa iryo ragi : nzomubera Imana, na we azombera umwana. »

INKURU NZIZA

 Aleluya, aleluya.

Imana yakunze isi gushika itange Umwana wayo w’ikinege,
ngo uwumwemeye wese aronke ubuzima budahera.

Aleluya.

Ivyo dusoma mu Nkuru Nziza yanditswe na Mariko (15, 33-39; 16, 1-6)

Igisomwa kigufi : 15, 33-39

(Yezu yongera gutura akamo, aracikana)

Kw’isaha ya gatandatu, umukorane ukwira isi yose gushika kw’isaha y’icenda. Kw’isaha y’icenda, Yezu atura akamo ati : « Elai, Elai, lama sabaktani ? », ni ukuvuga ngo : « Mana yanje, Mana yanje, wampebeshejwe n’iki ? » Abari aho ngo bavyumve, bati : « Ng’uyu ariko aratabaza Eliya ! » Umwe muri bo yiruka gukoza mw’isiki ipampa, arishira kw’isunwa ry’umubingobingo, aramuhereza ngo anunuze, bavuga bati : « Reka turabe ko Eliya aza kumumanura ! » Yezu yongera gutura akamo, aracikana. Impuzu yo mu gisengero yicamwo kubiri kuva ruguru gushika hepfo. Intwazangabo yari imbere yiwe, ngo ibone ingene acikanye, iti : « Ni ivy’ukuri, uyu muntu yari umwana w’Imana ! »

 Igisomwa kigufi giherera aha

Isabato ihavuye, Mariya Madalena na Mariya nyina wa Yakobo na Salome bagura ibimoga neza, bajana gusiga ikiziga ca Yezu. Ku musi ukurikira isabato, bazinduka mu gitondo kare bashika ku ruhafu izuba rirashe. Barabazanya rero bati : « Mbega, uwuza kudutembagariza rya buye ryugaye uruhafu, tuza kumukura hehe ? » Ngo barabe, babona rya buye ryatembagariye iruhande, na ryo ryari amahanga. Binjniye mu ruhafu, babona umusore yicaye ku ruhande rw’iburyo yambaye ikanzu yera ; ubwoba buca burabatekera.
Na we ati : « Ntimutinye ! Yezu w’i Nazareti murondera, umwe babamba, urya yazutse, ntakiri ngaha. Ehe raba aho bari bamubitse. »

II

IGISOMWA CA MBERE

 Ivyo dusoma mu gitabu c’Ubwitonzi (3, 1-9)

 Igisomwa kigufi : 3, 1-6. 9

 Imana yabakirije yompi nk’ishikanwa bayihereje

Imitima y’aberanda iri mu maboko y’Imana, kandi nta n’amabi y’urupfu azoyikakaza. Ibiburabwenge bigira ngo bari bapfuye, urupfu rwabo rumera nk’akamaramaza ; aho bashengereye, vyagize ngo ni hera-ndahevye, kira noneho bībereye mu mahoro. N’aho mu maso y’abantu bafise amahano, bamye bizigira ko batazopfa akagirire ; baruhijwe na buhoro, kuko bazoronka ivyiza vyinshi. Kuko, Imana yabagerageje, isanga barayibereye ; yarabagerageje nk’umuhoro mu ruganda, ibakiriza yompi nk’ishikanwa bayihereje.

 (Igisomwa kigufi kirahagarara aha)

Umusi azobagendera, bazosayangana, bākâke nk’amasase mu muyange. Bazoshinga intahe mu mashinga, bagabe ibihugu, Umukama ahangame muri bo imyaka yose.

 (Igisomwa kigufi kibandaniriza aha)

Abashize umwizero wabo mu Mukama bazotegera ukuri, abari intahemuka bazokwamana na We mu rukundo, kuko abo yitoreye batewe iteka n’ikigongwe.

 IZABURI 26 (27) 1, 4, 7. 8b. 9a, 13-14

 Icit : Umukama ni We rumuri rwanje,
ni We bukiriro bwanje.

 Canke : Ndavyemeye, nzobona Umukama agira neza
kuri iyi si y’abazima.

Umukama ni We rumuri rwanje, ni We bukiriro bwanje
Notinya nde wundi ?
Umukama ni We nkingi y’ubuzima bwanje,
ni nde yompindisha agashitsi ?

Hari ikintu nsaba Umukama,
ndagicambirwa ;
ni ukuba mu ngoro y’Umukama,
imisi yose y’ubuzima bwanje,
ngo mpimbarwe n’uko Umukama ari mwiza,
nkaguma mu ngoro yiwe.

Mukama, ndagutabaza, unyumvire ;
Ngirira ikigongwe, unyishure !
Inyonga zawe, Mukama, ni zo ndondera ntizinje kure !
Ndavyemeye, nzobona Umukama agira neza
Kuri iyi si y’abazima.
Izigire Umukama, mugumye umutima, ntimuhugumbwe,
nimwitege Umukama.

 IGISOMWA CA KABIRI

 Ivyo dusoma mw’Ikete Umutumwa Pawulo yandikiye Abanyaroma (8, 31b-35. 37-39)

 (Ni nde azodukura ku rukundo rwa Kristu ?)

Ncuti zanje,
Ko Imana isanzwe iturwanira, ni nde yoturwanya ? Ko itimanye Umwana wayo bwite, ariko ko yamuduhebeye twese, icoyitesha noneho kutugabira ibisigaye vyose kuri uno Mwana, ni iki ? Ni nde aokwagiriza abatowe n’Imana ? Mbega, Imana si Yo ibagira intungane ? Ni nde azobacira urwo gutsindwa ? Mbega, ni Yezu Kristu, kandi ari We yapfuye agaheza akazuka, akaba kandi ari We yicaye iburyo bw’Imana akatwambariza ?

Ni nde azodukura ku rukundo rwa Kristu ? Mbe, ni amarushwa canke ni amaganya, ni uruhamo canke ni inzara, ni ukubura ico twambara canke ni amakuba canke ni inkota ? Nkako handitswe ngo : « Twirirwa turicwa bakaduhōra, noneho twari tumeze nk’intama z’imbarwa. »

Ariko muri vyose, turatsinda kubera uwadukunze. Egome ndavyemeye ntakekereza : nta rupfu, nta buzima, nta n’abamarayika canke intwaramiheto zo mw’ijuru, nta n’ibiriho canke ibizoza, nta n’ibifise ububasha canke ibiri mu kirere canke ibiri mu kuzimu, nta n’ikiremwa na kimwe kizoshobora kudukura ku rukundo rw’Imana rwamenyeshejwe muri Kristu Yezu Umukama wacu.

 INKURU NZIZA

 Aleluya, aleluya.
Nitwaba twapfanye na Kristu, tuzorambana na We ;
nitwaba twasangiye amagorwa hamwe, tuzosangira n’ubwami.

Aleluya
.

Ivyo dusoma mu Nkuru Nziza ya Yezu Kristu nk’uko yashikirijwe na Luka (24, 13-35)

Igisomwa kigufi : 24, 13-16. 28-35

(None ntikwari ko ngo Kristu arinde ayo magorwa yose, kugira ngo ashikire ubuninahazwa bwiwe ?)

Ku musi ugira gatatu kuva aho Yezu apfiriye, abigishwa babiri baja mu gisagara citwa Emausi : kuva i Yeruzalemu ni urugendo rw’isaha zibiri ; bagenda baraganira ivyari vyabaye vyose. Barabiganira kandi bakabiharira ; Yezu na We arabegera ngo bafatanye akayira ; ariko amaso yabo ntiyashobora kumumenya.

Arababaza ati : « Ivyo mugenda muratoshanya ni ibiki ? » Barahagarara bijiriwe. Umwe muri bo yitwa Kreofasi, aramwishura ati : « Ni wewe musa uciye i Yeruzalemu utazi ivyabaye muri iyi misi ? » Na We ati : « Vy’ibiki ?» Bati : « Ivya Yezu w’i Nazareti : Yari umuhanuzi w’agakura mu mvugo no mu ngiro imbere y’Imana n’imbere y’abantu : abakuru b’abasaserdoti n’abashingantahe bacu baramuguze, bamucira urwo gupfa, bagirako bamubamba ku musaraba ; ariko tweho twari twizigiye ko ari We yari gucungura Israeli ! None bukeye gatatu ivyo bintu bibaye !

Hari abagore bamwe mu bacu bahoze ku ruhafu kare baje kudutera ubwoba : ntibabonye ikiziga ciwe, yamara baje kutubwira ko babonye abamarayika bababariye ko ari muzima. Bamwe mu bagenzi bacu na bo bagiye ku ruhafu, basanga bimeze nk’uko abagore babivuze, ariko We ntibamubonye. » Yezu rero arababwira ati : « Mwa biburabwenge mwe, nta mutima mugira ngo mwemere ivyo abahanuzi bavuze ! None, nti kwari ko ngo Kristu arinde ayo magorwa yose, kugira ngo ashikire ubuninahazwa bwiwe ? » Ahera rero kuri Moshe, ahetura abahanuzi bose, abasigurira ivyanditswe mu Bitabu bimwerekeye.

Begereye umuhana bajamwo, Yezu amera nk’uwubandanya. Ariko baramwinginga bashimitse bati : « Ingo tugumane ngaha, burije n’izuba ryarenze. » Araheza arabakurikira.
Avyagiye ku meza hamwe na bo, yakira umukate, arawuhezagira, arawumanyura, arawubahereza. Amaso yabo aca arakanura, baramumenya, yamara buno nyene aca aranyika. Baraheza baravugana bati : « Erega ni ho umutima wacu wari wuzuye urweze aho twafatanya akayira atubwira ivyanditswe mu Bitabu Bitagatifu !»

Muri ino saha nyene, barahaguruka, basubira i Yeruzalemu, basanga bamwe cumi n’umwe bakoranye, n’abandi bagenzi babo bari kumwe. Bariko baravuga ngo : « Ni ivy’ukuri, Umukama yazutse, yabonekeye Simoni. » Na bo babaganirira ivyo babonye mu nzira n’ingene bamumenye aho yamanyura umukate.

III

IGISOMWA CA MBERE

 Ivyo dusoma mu gitabu c’Ubwitonzi (4, 7-15)

 (Ubuzima butagira agatosi ni bwo butāma nyakuri)

Umuntu w’intungane n’aho yopfa atarashika mu zabukuru, azoronka itekane. Erega, iteka ry’umutama ntiriva ku kuramba, kandi ntirigendana n’imyaka myinshi amaze ; nkako, ubwenge ntiburinda imvi, ubuzima butagira agatosi ni bwo butāma nyakuri.Umuntu w’intungane arahimbara Imana, na Yo ikamukunda, vyongeye, ku kubera ko yabana n’abacumuzi, yaramubakuyemwo. Yaramubakuyemwo  ngo ububisha ntibutosekaze ubwenge bwiwe, kandi ngo ubwiyorobetsi ntibuzimize umutima wiwe ; nkako, impengamiro z’akabi zititura umutima ushaka ineza, umwina wa cane na wo ukonona umutima mwiza.

Uwabaye intungane mu myaka mikeyi ameze nk’uwaramvye mu myaka myinshi. Umutima wiwe warahimbaye Umukama, ni co gituma yihutiye kumukura mu nkozi z’ikibi. Abantu barabibona ntibategere : ntibashobora no kwiyumvira ko abatoni b’Umukama baronka inema n’ikigongwe, aberanda biwe ko ari bo akingira.

IZABURI 129 (130) 1-2, 3-4, 5-6a, 6b-7, 8

 Icit : Ndagutakambiye, Mukama, ndi mu nyenga !

 Canke : Ndizeye Umukama, ijambo ryiwe ni ryo nizigiye.

Ndagutakambiye, Mukama, ndi mu nyenga,
Mukama, ndagutabaza, nyumvira :
n’untege amatwi,
igisabisho canje kibashe kugushikira.

Mbega, Mukama, niwaraba akabi kacu,
ni nde azorokoka ?
Ariko ikigongwe kiva iwawe,
nico gituma bakwubaha kandi bakwizera.

Umutima wanje uriteze Umukama,
ijambo ryiwe ni ryo nizeye ;
umutima wanje uriteze Umukama
ugasumvya abateramyi biteze umutwenzi.

Umuteramyi niyitege umutwenzi,
Israyeli na yo niyitege Umukama !
Kuko urukiza ruva ku Mukama,
benshi bakaba ari ho bakirira rwose.
Ni We azobohora Israyeli,
akayikiza ibicumuro vyayo vyose.

 IGISOMWA CA KABIRI

Ivyo dusoma mw’Ikete rya mbere Umutumwa Paulo yandikiye Abanyatesalonika (4, 13-18)

(Tuzokwamana n’Umukama mu myaka yose)

Ntidushaka, benewacu, ko muyoberwa ivyerekeye abahisi bacu ; ntimwicwe n’intuntu nk’abandi batagira ukwizigira. Uko twemera ko Yezu yapfuye hanyuma akazuka, ni ko twemera ko abasinziriye muri Kristu, Imana izobashikana iwayo.

Ng’iki rero ico dushaka kubabwira kw’izina ry’Umukama : twebwe bazima, twebwe tuzoba tukiriho mu gihe c’amaza y’Umukama, ntituzotanga abazoba basinziriye ; kuko ijwi ry’umumarayika mukuru n’inzamba y’Imana bimaze gutanga ikimenyetso, Umukama We nyen azomanuka ava mw’ijuru, abapfuye muri Kristu batange abandi kuzuka ; hanyuma, twebwe bazima, twebwe tuzoba tukiriho, tuzokoranirizwa hamwe na bo, tujanwe mu bicu gusanganira Umukama mu kirere ; hanyuma twamane n’Umukama mu myaka yose. Ni uko rero, nimuhumurizanye muri ayo majambo.

 INKURU NZIZA

 Aleluya, aleluya.
Umukama yavuze ati : « Jewe ndi izuka n’ubuzima,
uwunyemera ntazokwigera apfa. »

Aleluya.

Ivyo dusoma mu Nkuru Nziza ya Yezu Kristu nk’uko yashikirijwe na Yohani (11, 17-27)

Igisomwa kigufi : 11, 21-27

 (Jewe ndi izuka n’ubuzima)

Yezu ngo ashike i Betaniya, asanga Lazaro amaze iminsi ine mu cobo. Betaniya yari hafi ya Yeruzalemu, hari nk’istadi cumi na zitanu. Abayahudi benshi bari baje kuraba Marita na Mariya ngo babahoze kubera urupfu rwa musaza wabo. Aho Marita yumviye ko Yezu ashitse, yaciye aja kumusanganira ; Mariya na we asigara mu nzu yicaye.

(Igisomwa kigufi gitangurira aha)

Marita rero abwira Yezu ati : « Mukama, iyo uba ngaha, musazanje ntiyari gupfa. Yamara rero n’ubu ndazi ko ico uza gusaba Imana cose ikiguha. » Yezu aramwishura ati : « Musazawe azozuka. » Marita aramwishura ati : « Ego ndabizi ko azozuka mw’izuka ry”umusi w’imperuka. » Yezu aramwishura ati : « Jewe ndi izuka n’ubuzima ; uwunyemeye wese n’aho yoba yapfuye, azoba muzima. Vyongeye, umuntu wese abahó kubwanje, akongera akanyemera, ntazokwigera apfa. Uremeye ivyo ? » Amwishura ati : « Ego Mukama, ndemeye ko uri Kristu, Umwana w’Imana, umwe ategerezwa kuza kw’isi. »

«DAVVERO QUEST’UOMO ERA IL FIGLIO DI DIO !»

A. Lambert

A. Lambert RIYAZIMANA

Il passaggio dai due «Osanna» al duplice « Crocifiggilo» nella stessa celebrazione è sconvolgente, ma fotografa una realtà non solo della passione del Signore, ma anche della vita di ogni cristiano. Se seguiamo Gesù, possiamo fare esperienza di essere osannati da alcuni e crocifissi da altri. Quando pecchiamo, dopo aver detto a parole che vogliamo seguirlo, in effetti rinneghiamo e crocifiggiamo il Signore. La domenica delle Palme ci invita a rinnovare la nostra fede e a partecipare intimamente Ila passione, morte e risurrezione del Signore Gesù.

Gesù è stato molto attento a non creare attese messianiche trionfalistiche. Perciò, per lui l’ingresso solenne a Gerusalemme, nonostante l’aria di trionfo, costituisce l’annuncio del Messia, figlio di Davide, che rivendica il trono, non con un cavallo, ma con un puledro. Questo particolare, che richiama il profeta Zaccaria (9,9-10), dice che egli porta non la guerra contro i nemici, ma la pace e la salvezza. Quindi, questo contrasto stridente tra l’ingresso trionfale a Gerusalemme e il racconto della Passione di Marco segna in questa celebrazione l’apice della rivelazione del Figlio di Dio. A Gerusalemme entra il discendente di Davide e la folla lo acclama come il Messia, che ristabilirà il regno di Israele. È l’equivoco che Gesù ha cercato di non alimentare per tutto il tempo della sua azione e predicazione. Qui sembra avallarlo. Perché?

Magari ci capita di invidiare la situazione di primi discepoli, perché pensiamo che avevano tutto come ovvietà, tutto chiaro. Invece, il racconto della passione ci mostra che anche loro hanno avuto dei momenti di incertezza, di scarsità di valutazione della situazione, e quindi, di debolezza. Accanto ad alcuni momenti di illuminazione, hanno pure conosciuto dei momenti di vuoto spirituale. Inizia per Gesù allora la settimana decisiva e sceglie di iniziarla con un’azione simbolica (suite…)

%d blogueurs aiment cette page :