Évangéliser les aréopages modernes.

Accueil » Parole de Dieu (en Kirundi) » Temps Ordinaire

Archives de Catégorie: Temps Ordinaire

IDOMINIKA YA 29 YO MU MWAKA (Umwaka A)

IGISOMWA CA MBERE
Ivyo dusoma mu gitabu c’Umuhanuzi Izaya (45, 1. 4-6)

Ubukuru bwose buri mu minwe y’Imana

Ng’iri ijambo Umukama yashikirije umwami Sirusi, yari yitoreye, akamufata ukuboko kw’ukuryo, ngo agende guhonya intara, anyage abami bo kw’isi, asambure amarembo y’ibisagara, inzugi ntizibe zicugarwa.
«Naguhamagaye mw’izina kubera umusavyi wanje Yakobo,
kubera Israyeli nitoreye,
ndagutera iteka n’aho utari unzi.
Ni jewe Mukama kandi nta wundi,
nta yindi Mana iriho atari jewe.
N’aho utari unzi, narakurungitse mu rugamba,
kugira ngo kuva mu buseruko gushika mu burengero,
bamenye ko vyose ari ubusa, ndetse jewe.»

IZABURI 95 (96) 1. 3, 4-5, 7-8, 9-10a

Icit.: Hereza Umukama ikaze n’iteka.

 Vyinire Umukama akavyino gashasha, (suite…)

IDOMINIKA YA 27 YO MU MWAKA (Umwaka A)

IGISOMWA CA MBERE

Ivyo dusoma mu Gitabu c’Umuhanuzi Izaya (5, 1-7)
Umurima w’Umukama Nyeningabo ni wa muryango w’Israeli

Hinge ndongorore agahogo ndirimbire umukunzi wanje
Akaririmbo k’urukundo afitiye umuzabibu wiwe.
Umukunzi wanje yari afise umurima w’imizabibu
Mu kabande kamera cane.
Nya murima arawurima, awukuramwo amabuye,
awuteramwo umivyaro y’ibiti vyizavyiza vy’imizabibu.
Hagati yawo, ahubaka umunara,
iruhande ahimba urugarama.

Yari yiteze gusoroma imiabibu nyayo,
ariko uwo muzabibu wamye ibiturumbwe.
None bantu b’i Yeruzalemu n’abo muri Yuda, (suite…)

IDOMINIKA YA 26 YO MU MWAKA (Umwâka A)

IGISOMWA CA MBERE

Ivyo dusoma mu gitabu c’Umuhanuzi Ezekiyeli (18, 25-28)

Imana iratwakura ngo idukebure

Ng’iri iriyazwe n’Umukama: Mwebwe muhora muvuga muti: «Umukama agira ibitumvikana.» Tega amatwi, muryango w’Israyeli: Mbe ingiro yanje ni yo igoramye? Ubwo si mwe mwigenza ukutari ko? Iyo intungane ihevye ubutungane igakora nabi, hanyuma igapfa kubera ico, iba ipfuye izira iyo nabi. Umuyobe na we, iyo ahevye ibicumuro vyiwe, agakurirkiza ukuri n’ubutungane, akwiye kubaho. Nkako, kubera ko yemeye guheba ibicumuro vyiwe vyose yakoze, akwiye kubaho, ntazopfa.

IZABURI 24 (25) 4-5b, 6-7, 8-9

Icit.: Ibuka, Mukama, urukundo rwawe.

Ntabara, Mukama, undangire inzira y’iwawe,
uranyigisha inzira zawe. Urantumbereza ukuri,
uranyigisha, ni Wewe Mana izonkiza.

Gira wibuke imbabazi zawe, Mukama, (suite…)

%d blogueurs aiment cette page :