Évangéliser les aréopages contemporains

Accueil » Parole de Dieu (en Kirundi) » Temps Ordinaire (Page 2)

Archives de Catégorie: Temps Ordinaire

Mes Photos sur Flickr

IDOMINIKA Y’8 YO MU MWAKA C

IGISOMWA CA MBERE

Ivyo dusoma mu gitabu ca Mwene Siraki (27, 5-8) (gr. 4-7)

Ntihagire uwo uhayagiza utaramwumva imvugo

Iyo bahejeje kugosora, ntihabura agakumbi gasigara ;
ni ko kw’uko no ku muntu ; mu mvugo yiwe ntihabura akagorame.
Nk’uko umuriro ugaragaza ubupfu bw’inkono y’umubumvyi,
ni ko n’ururimi rw’umuntu rugaragaza ico umuntu arimwo.
Umurima bawushimira ku vyimburwa,
Umutima w’umuntu na wo userurwa n’amajambo yiwe.
Ntihagire uwo uhayagiza utarumva imvugo yiwe,
kuko ari yo karangamuntu.

IZABURI 91 (92) 2-3, 13-14, 15-16

Icit. : Birabereye, Mukama,
          ko twokuririmbira.

 Birabereye gukengurukira Umukama,
birabereye gucurarangira izina ryawe, Rudasumbwa,
n’uko twoyaga urukundo rwawe bugica bukadukerako,
tukivuga ko utigera uhemuka.

Intungane izokure bwa kigazi,
isagarare nk’isederi ryo muri Libani ;
ababaditswe mu ngoro y’Umukama
bazokurira hafi y’uruhimbi rw’Imana yacu. (suite…)

IDOMINIKA Y’7 YO MU MWAKA C

IGISOMWA CA MBERE

Ivyo dusoma mu gitabu ca mbere ca Samuweli (26, 2.7-9.12-13.22-23)

Dawudi yanka kwihora

Muri irya misi, Sawuli yarahagurutse afata urugendo amanuka mu gahinga ka Zifu, ajana n’abantu ibihumbi bitatu, intwari z’Israyeli, ngo baje gufata Dawudi mu gahinga ka Zifu. Dawudi na Abishayi na bo bagenda mw’ijoro aho ba bandi bacumbitse, basanga Sawuli araryamye yasinziriye mu rusago, icumu ryiwe rishinze ku musego, Abuneri n’ingabo ziwe zose basinziriye iruhande yiwe.

Abishayi araheza abwira Dawudi ati : « Uyu musi, Umukama yakugabiye umwansi wawe. Ndeka ndamusogoteshe icumu ryiwe rimwe rudende, ndamumatanishe n’isi. » Dawudi ni ko kumwishura ati : « Ntumwice. Ni nde yoshobora kwica umuntu yahezagiwe n’Umukama ngo aheze arokoke ? » Dawudi afata rya cumu ryari rishinze (suite…)

IDOMINIKA YA 6 YO MU MWAKA C

IGISOMWA CA MBERE

Ivyo dusoma mu gitabu c’Umuhanuzi Yeremiya (17, 5-8)

Arahiriwe umuntu yishimira Umukama

Ng’iri iriyazwe n’Umukama :
Aragowe umuntu yushimira uwundi muntu, akizigira ikiremwa, nayo umutima wiwe wiyonkora ku Mukama. Asa n’amashurwe yo mu gisaka, ubuhirwe buraza ntabimenye ; aja kugerera mu gahinga, mu gahinga ka nyaganande. Arahiriwe umuntu yishimira Umukama, akizigira Umukama. Asa n’igiti catewe ku nkombe y’uruzi, kigashorera imizi mu ruzi. Ku ruzuba nta co cinona, kiguma gitotahaye : n’aho imvura yotara, ntikibura kwama.

IZABURI 1, 1-2, 3, 4.6

Icit. : Hahiriwe umuntu yishimira Umukama.

Hahiriwe umuntu ataja ku mohe y’abahemu,
adahagarara mu nzira y’ibimangare,
ntiyicare mu gihari c’abacokoranyi,
ariko agahimbarwa n’amabwirizwa y’Umukama,
akama ayazirikana uko bukeye uko bwije. (suite…)

%d blogueurs aiment cette page :