Évangéliser les aréopages contemporains

Accueil » Parole de Dieu (en Kirundi) » Temps Pascal (Page 2)

Archives de Catégorie: Temps Pascal

« NI MWAME MUFISE IVYO MWISHURA UWO WESE ABABAZA IGITUMA MUFISE UMWIZERO »

Bavukanyi,
Turiko turegereza igihe ca Pentekoti, umuzi wa Mutima Mweranda ku bemera Yezu Kristu, bakamukunda kandi bakamugamburukira. Ico gihe catanguye aho Yezu Kristu aviriye kw’isi, gutyo akadusigarana twebwe abiwe ubutumwa bw’ugushingira intahe ukuri. Ukwo kuri na kwo turazi ko ari We nyene, nk’uko twabizirikanye ku musi w’Imana aho yatubwira ati : »Jewe ndi Inzira, Ukuri n’Ubuzima ». Ico gihe rero carashitse, tukirimwo mu buzima bwa misi yose. Igitabu c’Ibikorwa vy’Abatumwa tasomewemwo igisomwa ca mbere, kitwereka iki gihe ca Mutima. Nkako, imbere y’uko Kristu Yezu aza kw’isi, tocita igihe ca Data, imyaka yamaze nayo yigisha Inkuru Nziza y’Ubwami bw’Imana tukacita igihe ca Mwana, iki gihe turimwo naco kikaba igihe ca Mutima yikorera muri Ekleziya ngo abantu baronke urukiza. Duhamagariwe rero kubaho nk’abari kumwe na Mutima wa Data na Mwana, tugashingira intahe ukuri.

« Ni mwame mufise iryo mwishura uwo wese ababaza igituma mufise umwizero »

IMG_20190421_122955Bavukanyi, imisi ya mbere y’Ekleziya ntiyari yoroshe namba. Uruhamo rwateye rwatumye abakristu ba mbere bashwiragira, ariko bakagira bati : »uko twaguye tuvuga ni kwo tuvyuka tuvuga », iyo bashitse bakabandanya gushingira intahe izuka rya Kristu, batavanguye abantu n’abandi kuko bari barategereye ko mu rupfu n’izuka vyiwe, Kristu yasenyuye rwa ruhome rwatanya abantu n’abandi. Uyu musi turumvise umudiyakoni Filipo ko ageze muri Samariya. Yahunze igihe hiciwe umudiyakoni Sitefano, ume muri bamwe ndwi twumva batowe ku musi w’Imana. Ng’uyo asigaye yigenza nka Shebuja Yezu, kuko ariko yigisha muri Samariya, kandi avuye i Yeruzalemu. Twibuke ko mbere, abo bantu batagenderanira (Raba Yohani). Mbere turibuka ko igihe (suite…)

« Jewe ndi inzira, ukuri n’ubuzima. Nta wuja kwa Data atanciyeko ». Ukuja kwa Data tuvyitegurira tukiri hano kw’isi.

IMG_20170415_232932 Bavukanyi,
Turabandanya kwigina intsinzi ya Pasika, twashikanweko na Kristu Yezu, mu rupfu n’izuka vyiwe, ivyo navyo bigakomeza umuryango w’abemera mu kubungira ubumwe n’ab’ijuru, hamwe n’ukwungira ubumwe abantu n’abandi. Kukaba nkako, Kristu Mahoro yacu, ni we yasenyuye rwa ruhome rwatanya abantu n’abandi. Abamutoyeko iragi nabo bagaheza bakagera ikirenge cabo mu ciwe mu kwegeranya abantu n’abandi. Nta Mugreki rero, nta Muyahudi…. Aha iwacu twari kugira duti : nta Mutwa, nta Mututsi, nta Muhutu, nta w’aha canke uwahariya.

Ugutorera inyishu ibibazo vyacu.

Nk’uko twavyumvise mu gisomwa ca mbere, ahari abantu hama urunturuntu. Wa muryango w’abakristu ba mbere Umwanditsi Luka yatwereka ko wari ushize umutima hamwe, ng’utu utugorane turadutse. Ngo hari abidodombera abandi, ngo abapfakazi babo ntibitaweho neza. Abo Bagreki ntibabura kwibaza bati: ubwo abacu ntibarabwa irarari kubera twahora turi abapagani? Ubwo ntibaduhora amamuko yacu?

Bavukanyi, mu vyo twumvise, Petero aratwigisha ibintu bine twogenderako iyo hagize ikigorana mu mibano y’abantu:
1. Ukwihweza neza ibituma abantu bidodomba. Abarundi bati : »urukurukuru ni yo nkuru ». Kenshi na kenshi twokwumva ibintu, cane cane bivuye ku bantu bato bato, tukabikengera. Petero ntiyaravye ngo bivuye mu bakristu bashasha, Abagreki, yarafashe mu minwe ico kibazo, arabona ko bibereye ko cokwigwa n’abanyamuryango. Natwe twige kwumviriza abandi, (suite…)

Inzira z’ámahóro: « va hāsí, umanúkane inzira…. »

Suivre JésusMw’Ijambo ry’Imana ry’uyu musi twumvamwo ibi mu gisomwa ca mbere:
« (….) Umumarayika w’Umukama yabonekeye Filipo amubwira ati: «Va hasi, umanukane inzira iva i Yeruzalemu ija i Gaza, uzoyibona ica mu gahinga.» Filipo aragenda. Ashitseyo ngo agire atya, abona Umunyetiyopiya umwe, umukuru akorera umwamikazi wa Etiyopiya amurabira itunga ryiwe ryose: yari avuye gusenga i Yeruzalemu, yisubirira iwe, agendera ku kigwingwiri ciwe. Inzira yose yagenda arasoma ivyanditswe n’umuhanuzi Izaya. Muri ico gihe, Mutima Mweranda abwira Filipo ati: «Tera imbere, uhagarare imbere ya kirya kigwingwiri.»(…)
Muri iyi misi ya Pasika, turiko tuzirikana Ijambo ry’Imana riguma rigaruka ku vy’Inzira.
– Abigishwa b’i Emausi bari mu nzira, bava i Yeruzalemu bataha iwabo kuko uwo bari bizigiye yari yahejeje nabi;
– Aho Umudiyakoni Sitefano Mweranda agandaguriwe, abigishwa baciye bashwiragira, Umudiyakoni Filipo ejo twamubonye yigisha muri Samariya

(suite…)

%d blogueurs aiment cette page :