Évangéliser les aréopages contemporains

Accueil » Posts tagged 'Abihebeyimana'

Archives de Tag: Abihebeyimana

Abarundi barungitswe mu butumwa i Roma barakiriwe icese

Kuri uwu wa gatandatu, igenekerezo rya 14 gitugutu, harabaye ihwaniro ryo kwakira Abasaserdoti n’abihayimana baherutse gushika mu gisagara ca Roma no mu micungararo yaho, akaba ari naryo ritorerwamwo inzego zifasha gutunganya ivy’umugwi muri uwo mwaka uba utanguye. Inkuka y’imisa yatanguye isaha zitanu z’igitondo irongowe na Patiri Albino Bukuru (imvukira ya Diyoseze ya Ngozi) yari asanzwe arongoye uwo mugwi mu mwaka w’ubutumwa n’ivyigwa uheze, ari kumwe n’abasaserdoti batari bake bava mu madiyoseze yose y’i Burundi n’abihebeyimana bava miryango isanzwe ikorera ubutumwa mu Burundi.

Ni akamenyero keza ko umugwi w’Abarundi ugizwe n’Abasaserdoti, Abihayimana n’abari muri iyo nzira wakira abarungitswe mu butumwa i Roma no mu micungararo yaho. Abo nabo benshi muri bo baba barungitswe mu butumwa bw’ukwiga n’ugukabura ubwenge, abandi nabo bakaza mu butumwa buranga Abihayimana nyene.

Muri iryo hwaniro rya mbere ritangura umwaka, rikaba risanzwe ryakira abasaserdoti n’abihebeyimana gusa, Patiri Albino yarakiriye n’abashitsi badasanzwe. Abo nabo ni Musenyeri Bernardo Ntahoturi, Umwepiskopi wo mw’Ishengero ry’aba Anglikani, aheruka kugenwa ngo ariserukire ku kirimba ca Papa, akaba yashimye kuza gusangira igisabisho natwe, ubona ko turi abasangirarugendo mu vy’ukwemera gushingiye kuri Kristu, kandi dusanzwe dufashanya vyinshi mu Burundi no kw’isi yose (œcuménisme), nk’uko yabivuze na we nyene ahawe ijambo mu mwanya wari wabigenewe. Abandi nabo ni abavyeyi babiri (uwo muri diyoseze nkuru ya Bujumbura n’uwo muri diyoseze ya Muyinga) bariko bávūza abana babo mu bitaro Bambino Gesù vy’i Roma, uwo mugwi w’Abarundi ukaba usanzwe ubaba hafi uko ushoboye nyene.

Lire la suite à la source : Abarundi barungitswe mu butumwa i Roma barakiriwe icese

“Nimube abanyakigongwe nk’uko Sowanyu wo mw’ijuru ari umunyakigongwe” (Lc 6, 36)

AMAPFUNGO Y’ABASASERDOTI N’ABIHEBEYIMANA BABA I ROMA

Nimube abanyakigongwe nk’uko Sowanyu wo mw’ijuru ari umunyakigongwe” (Lc 6, 36)

Patiri Christian Nzinahora

Patiri Christian Nzinahora

Bavukanyi, Ikarema tumaze igihe tutanguye ni Ikarema idasanzwe kuko ije mu mwaka wahariwe ikigongwe c’Imana. Nk’uko dusanzwe tubizi ikarema ni igihe co guhindukira ku Mana. Duhamagariwe gusenga, kwisonzesha no kugira utwigoro mu ntumbero yo gucumvya impengamiro n’ingeso mbi zacu zitwigiza kure y’Imana kandi zikatubuza kugiriranira imigenderanire myiza n’abandi bavukanyi. Murumva rero ko ikarema ari igihe ciza kidufasha guhurumbira kuruta ikigongwe c’Imana kitwuhagira umwanda wose w’igicumuro, kikatugira abantu bashasha banywanye n’Imana kandi bakunda n’abagenzi. Nta muntu numwe ashobora kunywana na bagenziwe atabanje gukomeza ubunywanyi bwiwe n’Imana.

Nico gituma rero nashimye ko twozirikanira hamwe ikigongwe Imana idahengeshanya kutwereka kugira ngo natwe dushobore kuba abanyakigongwe barajwe ishinga no gusasagaza hose amahoro n’akanyamuneza. Muri ino nyigisho, (suite…)

%d blogueurs aiment cette page :