Évangéliser les aréopages contemporains

Accueil » Posts tagged 'Amapfungo'

Archives de Tag: Amapfungo

“Nimube abanyakigongwe nk’uko So wanyu wo mw’ijuru ari umunyakigongwe” (Luka 6, 36)

Abakristu bahamagariwe kuba ivyabona vy’urukundo n’ikigongwe c’Imana.

Patiri Christian Nzinahora

Patiri Christian Nzinahora

Hambavu yo kuduhishurira ko Imana ari munyakigongwe, Yezu aratwigisha ko na twebwe duhamagariwe kuba abanyakigongwe: “Nimube abanyakigongwe nk’uko Sowanyu wo mw’ijuru ari umunyakigongwe”.

Mu mugani w’umusuku ruburakigongwe, Yezu aratwigisha ko Imana yama iturekurira ataco idusavye igihe cose tuyitakambiye, igihe cose twemanze akabi kacu mu kwambaza ikigongwe cayo. Ariko ubwo buntu Imana itugirira, duhamagariwe natwe kubugirira abandi badufitiye umwenda, atari uko tuba turiko turicira icobo, kandi Imana yari yaduciriye icanzo c’urukiza n’ubuzima. Uyu musuku ruburakigongwe yananiwe no kurekurira uwaramufitiye umwenda – usa n’uko ata gaciro wari ufise ugereranije n’umwenda we yari yarekuriwe n’Umwami – kuko atigeze atahura ko yagiriwe imbabazi kandi atari abikwiye. Akenshi biratunanira kurekurira abandi kuko (suite…)

“Nimube abanyakigongwe nk’uko Sowanyu wo mw’ijuru ari umunyakigongwe” (Lc 6, 36)

AMAPFUNGO Y’ABASASERDOTI N’ABIHEBEYIMANA BABA I ROMA

Nimube abanyakigongwe nk’uko Sowanyu wo mw’ijuru ari umunyakigongwe” (Lc 6, 36)

Patiri Christian Nzinahora

Patiri Christian Nzinahora

Bavukanyi, Ikarema tumaze igihe tutanguye ni Ikarema idasanzwe kuko ije mu mwaka wahariwe ikigongwe c’Imana. Nk’uko dusanzwe tubizi ikarema ni igihe co guhindukira ku Mana. Duhamagariwe gusenga, kwisonzesha no kugira utwigoro mu ntumbero yo gucumvya impengamiro n’ingeso mbi zacu zitwigiza kure y’Imana kandi zikatubuza kugiriranira imigenderanire myiza n’abandi bavukanyi. Murumva rero ko ikarema ari igihe ciza kidufasha guhurumbira kuruta ikigongwe c’Imana kitwuhagira umwanda wose w’igicumuro, kikatugira abantu bashasha banywanye n’Imana kandi bakunda n’abagenzi. Nta muntu numwe ashobora kunywana na bagenziwe atabanje gukomeza ubunywanyi bwiwe n’Imana.

Nico gituma rero nashimye ko twozirikanira hamwe ikigongwe Imana idahengeshanya kutwereka kugira ngo natwe dushobore kuba abanyakigongwe barajwe ishinga no gusasagaza hose amahoro n’akanyamuneza. Muri ino nyigisho, (suite…)

%d blogueurs aiment cette page :