Évangéliser les aréopages contemporains

Accueil » Posts tagged 'Gaburiyeri'

Archives de Tag: Gaburiyeri

25 NTWARANTE: UMUSI MUKURU W’ÎBÛRWA RY’UMUKAMA

Mu myaka imwe imwe, birashika uyo musi mukuru ugahurirana n’imisi yo mu ndwi nyeranda. Iyo bigenze gurtyo, baca bawungururiza ku musi wa mbere w’indwi ya kabiri ya Pasika.

IGISOMWA CA MBERE

Ivyo dusoma mu gitabu c’Umuhanuzi Izaya : 7, 10-14 ; 8, 10c

(Umwigeme azokwibungenga)
Muri irya minsi, Umukama yasubiriye kubwira Akăzi ati : « Saba Umukama Imana yawe akurungikire ikimenyetso kivuye hasi mu kuzimu canke hejuru mu kirere. » Akăzi yishura ati : « Haba namba, sinoshobora kugerageza Umukama. » Niho Izaya yavuga ati : « Tega amatwi, muryango wa Dawudi ! ntimurarambirwa n’ukuruhisha abantu, none mushaka kuruhisha Imana yanje ! Umukama rero we nyene ubwiwe ni we azobihera ikimenyetso : Umwigeme aribungenze azokwibaruka umwana w’umuhungu, amwite Emanueli. » kuko (suite…)

%d blogueurs aiment cette page :