Évangéliser les aréopages contemporains

Accueil » Posts tagged 'Ijuru'

Archives de Tag: Ijuru

Ku wa 14 NYAKANGA : ININAHAZWA RY’UMUSARABA

IGISOMWA CA MBERE
Ivyo dusoma mu gitabu c’Iharūra : 21, 4b-9

(Musa acurisha inzoka y’icuma uwukomowe ayiravye yaca akira)

Français : Charles Le Brun, Le serpent d'Airai...

Français : Charles Le Brun, Le serpent d’Airain, 1650, Bristol, Art Gallery (Photo credit: Wikipedia)

Mu gihe Abanyisraeli bagandera mu gahinga, barabuze umutima barihebura. Bidogera Imana na Musa bati : «Mwadukuye mu Misiri ngo dupfire muri aka gahinga katagira umukate n’amazi. Twatewe iseseme n’aka gaheza !» Umukama rero atuma inzoka zikaze kubakomora, benshi muri bo barapfa. Baraza kubarira Musa bati : « Twaracumuye ku Mukama no kuri wewe. Dusabire, Umukama adukize izo nzoka. » Musa arabatakambira (ku Mukama). Umukama na We abarira Musa ati : « Curisha inzoka isa na zo, uheze uyimanike ku giti. Uwuzokomorwa wese akayiraba azoca akira.» Musa aca acurisha inzoka y’icuma ayimanika ku giti ; uwumaze gukomorwa ayiravye yaca akira.

Izaburi 77 (78), 1-2. 34-35. 36-37. 38
Icit : Ntimwibagire na rimwe ivyiza vy’agatangaza Umukama yabagiriye

Ewe gihugu canje, umvira amateka nashinze,
tega ugutwi ijambo mvuze,
nciye imigani,
nibukiriza ibanga ryo hambere.

Mu gihe yabageseza, bagira barondere Imana,
bagira bagaruke, iyo si bayiyegereze,
baribuka ko ari yo nkinzo yabo,
Umukama wabo ahangamye mw’ijuru.

Yamara kari akarimi keza,
baramubesha :
ntibari bamufiseko umushaha,
ntibemera n’insezerano ziwe.

Ariko We yamana imbabazi,
aho kubageseza yazimanganije akabi kabo ;
ah’ukugira uko ishavu rigize,
yama aricuvya kandi ntarambirwe.

IGISOMWA CA KABIRI
Ivyo dusoma mw’ibaruwa Umutumwa Paulo yandikiye Abanyafilipi : 2, 6-11

(Yaricishije bugufi ; ni co catumye Imana imushira hejuru ya vyose)

Umukama Yezu,
yamanye akamere k’Imana,
Ntiyigeze yishira hejuru ngo n’uko angana n’Imana ;
Ariko yigize ubusa mu gusangira akamere k’abasuku,
Mu kwigira umuntu asa n’abandi ;
Yigenjeje nk’umuntu asanzwe,
Arushirizaho mbere kwicisha bugufi,
Aragamburuka gushika yemere urupfu
Kandi urupfu rwo ku musaraba.
Ni co catumye Imana imushira hejuru ya vyose,
Ikamugabira Izina rirengeye amazina yose,
Kugira ngo kw’izina rya Yezu, bose bakubite ibipfukamiro
Mw’ijuru, kw’isi no mu kuzimu kw’inyenga,
Kandi ururimi rwose ruyage ko Yezu Kristu ari Umukama,
Ngo Imana Se ininahazwe.

INKURU NZIZA

Alleluya, alleluya.
Turagusenga, Kristu, turaguhezagira, kuko wacunguje isi umusaraba wawe.
Alleluya.

Ivyo dusoma mu Njili Nyeranda yanditswe na Yohani : 3, 13-17

(Umwana w’umuntu abwirizwa kuninahazwa ku musaraba)

Muri irya minsi, Yezu yabariye Nikodemu ati : « Nta n’umwe yuriye mw’ijuru atari uwamanutse ava mw’ijuru, Umwana w’umuntu. Nk’uko Musa yamanitse inzoka mu gahinga, ni ko n’Umawana w’umuntu abwirizwa kumanikwa, ngo uwumwemeye wese aronke ubuzima budahera.

Nkako nyene, Imana yarakunze isi gushika itange Umwana wayo w’ikinege, kugira ngo uwumwemeye wese ntapfe, aronke riho ubuzima budahera. Erega, Imana ntiyatumye Umwana wayo gucira isi urubanza, ariko yamurungitse ngo akize isi. »

%d blogueurs aiment cette page :