Évangéliser les aréopages contemporains

Accueil » Posts tagged 'ikigongnwe'

Archives de Tag: ikigongnwe

“Nimube abanyakigongwe nk’uko So wanyu wo mw’ijuru ari umunyakigongwe” (Luka 6, 36)

Abakristu bahamagariwe kuba ivyabona vy’urukundo n’ikigongwe c’Imana.

Patiri Christian Nzinahora

Patiri Christian Nzinahora

Hambavu yo kuduhishurira ko Imana ari munyakigongwe, Yezu aratwigisha ko na twebwe duhamagariwe kuba abanyakigongwe: “Nimube abanyakigongwe nk’uko Sowanyu wo mw’ijuru ari umunyakigongwe”.

Mu mugani w’umusuku ruburakigongwe, Yezu aratwigisha ko Imana yama iturekurira ataco idusavye igihe cose tuyitakambiye, igihe cose twemanze akabi kacu mu kwambaza ikigongwe cayo. Ariko ubwo buntu Imana itugirira, duhamagariwe natwe kubugirira abandi badufitiye umwenda, atari uko tuba turiko turicira icobo, kandi Imana yari yaduciriye icanzo c’urukiza n’ubuzima. Uyu musuku ruburakigongwe yananiwe no kurekurira uwaramufitiye umwenda – usa n’uko ata gaciro wari ufise ugereranije n’umwenda we yari yarekuriwe n’Umwami – kuko atigeze atahura ko yagiriwe imbabazi kandi atari abikwiye. Akenshi biratunanira kurekurira abandi kuko (suite…)

%d blogueurs aiment cette page :