Évangéliser les aréopages contemporains

Accueil » Posts tagged 'Isakramentu ryeranda'

Archives de Tag: Isakramentu ryeranda

UMUSI MUKURU W’ISAKRAMENTU RYERANDA

IGISOMWA CA MBERE
Ivyo dusoma mu gitabu c’Ukwibutsa Amategeko (8, 2-3. 14b-16a)

(Yaraguhembuje imfungurwa utari bwabone
Kandi ba sogokuruza bawe batari bwafungure)

Muri irya misi, Musa yabwiye umuryango w’Israeli ati : « Israeli we, urame wibuka rwa rugendo Umukama Imana yawe yakugirishije mu gahinga imyaka mirongo ine yose, kugira ngo agucishe bugufi, akugerageze, amenye akari mu mutima wawe, kugira ngo arabe ko uzokwumvira amabwirizwa yiwe canke ko uzomugambararira. Yaragucishije bugufi, akwumvisha inzara, aguhembuza mana utari bwabone kandi na ba sogokuruza bawe batari bwafungure, kugira ngo akwereke ko umuntu adatungwa n’indya gusa, ariko abeshwaho kandi n’ijambo ryose rivuye mu kanwa k’Imana.

Ntuze wigere wibagira ko Umukama Imana yawe ari We yagukuye mu gihugu ca Misiri, (suite…)

UMUSI MUKURU W’ISAKARAMENTU RYERANDA (Umwâka B)

IGISOMWA CA MBERE

Ivyo dusoma mu gitabu c’Ihunguka (24, 3-8)

Aya ni amaraso y’isezerano Umukama yagiriraniye namwe

Muri irya misi, Corpus DominiMusa avuye ku musozi wa Sinayi, araza amenyesha Abanyisrayeli amajambo yose y’Umukama be n’imigenzo yose bazokurikiza. Ngo bavyumve, bishurira rimwe bati : « Amajambo yose Umukama yavuze, tuzoyakurikiza. » Musa araheza yandika amajambo yose y’Umukama : ngo buce mu gatondo ka kare, yubaka uruhimbi mu mucamo wa nya musozi, ashinga n’inkingi cumi na zibiri za vya bisata cumi na bibiri vya Israyeli. Hanyuma, Musa atora imisore mu Banyisrayeli, ayigisha guhereza Umukama imperezwa n’ugutangako inkuka imbagwa z’udushuri. Araheza Musa afata igice c’amaraso agishira mu mibehe, ikindi gice akimijira uruhimbi. Aca afata igitabu c’Isezerano agisomera Abanyisrayeli, na bo bashira ijwi hejuru bati : « Ivyo vyose Umukama yavuze tuzobikora, kandi tuzogamburuka. » Araheza Musa afata ya maraso ayamijira Abanyisrayeli ati : « Aya ni amaraso y’Isezerano Umukama yagiriraniye namwe, nk’uko ayo majambo abivuga. »

IZABURI 115 (116B), 12-13. 15-16bc. 17-18

Icit. : Nzomuhereza ikalisi y’ubukiriro,
         kandi ntabaze izina ryiwe.

(suite…)

Ugukēnguruka: Imâna ni inináhazwe.

Venite Adoremus,Dominum

Haninahazwe, hahezagirwe Yezu Kristu mw’Isakramentu Ryeranda.

        Bose : Imana ni ininahazwe.

 1. Nituninahaz’Izina ryayo ryeranda.
 1. Haninahazwe Yezu Kristu, Mana nyayo n’Umuntu nyawe.
 1. Haninahazw’Izina rya Yezu.
 1. Haninahazwe Umushaha wiwe mweranda.
 1. Haninahazwe Amaraso yiwe y’igiciro ntangere.
 1. Haninahazwe Yezu, mw’Isakramentu ryeranda rwose ry’Altari.
 1. Haninahazwe Mutima Mutagatifu Umuvunyi.
 1. Haninahazwe wa Muvyeyi muhimbaza w’Imana Bikira Mariya mweranda.
 1. Haninahazw’Isamwa ryiwe ryeranda, ata gicumuro.
 1. Haninahazw’Iteka ryiwe ry’ukwurizwa mwijuru.
 1. Haninahazw’Izina rya Mariy’Umubikira n’Umuvyeyi.
 1. Haninahazwe Yozefu Mutagatifu wa Mukunzi wiwe
 1. Mungu naninahazwe mu Bamalayika biwe, n’abatagatifu biwe.

Cfr Turirimbire Umukama I, 6ème éd., Presses Lavigeries, Bujumbura 1998, p.69 (H1)

%d blogueurs aiment cette page :