Évangéliser les aréopages contemporains

Accueil » Posts tagged 'Kristu Yezu' (Page 2)

Archives de Tag: Kristu Yezu

IDOMINIKA YA 31 YO MU MWAKA

IGISOMWA CA MBERE

Ivyo dusoma mu gitabu c’Ubwitonzi : 11, 22-12,2

(Imana irakunda ibiremwa vyayo vyose)

Mukama, isi yose imbere yawe imeze nk’agatete k’umusenyi gahengeka umunzane, nk’ima ry’urume rizindukira gutonyangira hasi. Mukama, ufitiye imbabazi abantu, kuko ushobora vyose ; nturaba ibicumuro vyabo, kugira ngo bigarure. Nkako nyene, ufitiye urukundo rw’igishika ibiremwa vyose, nta na kimwe mu vyo wagize kigutera ishishi ; ico wanka ntiwari kukirema.

Ikidashatswe nawe coshobora kuramba gute ? Ikidahamagawe nawe coshobora kurama gute ? Igituma ugirira imbabazi ibiremwa vyose, ni uko ari rwawe, ni uko uri Rugabá ukunda ubuzima, impwemu zawe zikabeshaho vyose.
Abaguye, uritonda mu kubahanura, urabakebura, ukabereka igicumuro cabo, kugira ngo bikure mu kabi, babonereho kukwemera, Mukama.

Izaburi 144 (145), 1-2, 8-9, 10-11, 13c-14

Icit : Nzohezagira izina ryawe iminsi yose, Mwami wanje, Mana mfise.

Hinge nkuninahaze, Mwami wanje, Mana mfise,
Mpezagire izina ryawe iminsi yose ntahengeshanya !
Eka nshaka kukuninahaza iminsi yose,
Izina ryawe ntirizomva mu kanwa.

Umukama ni Nyen’impuhwe n’ikigongwe,
Ntakaza ishavu, yuzuye urukundo ;
Umukama agirira ineza bose,
agirira imbabazi ivyo yaremye vyose.

Ivyo waremye, Mukama, nibigushemeze,
Abakunzi bawe nibaguhezagire !
Nibayage ubuninahazwa bw’ubwami bwawe,
Nibigane hose ubutwari bwawe !

Umukama ni imvugakuri mu majambo yiwe,
Ni urukundo mu bikorwa vyiwe vyose ;
Araramira abashaka kugwa bose,
akagorora abagoramye bose.

IGISOMWA CA KABIRI

Ivyo dusoma mw’ibaruwa rya kabiri Umutumwa Paulo yandikiye Abanyatesalonika : 1, 11-2, 2

(Twitege Umukama mu mahoro atagira imvange)

Ncuti zanje,
Twama tubasabira ngo Imana yacu isange mukwiranye n’ibanga yabahamagariye ; kubera ububasha bwayo, n’ibafashe kurangura bimwe bishemeye ivyiza vyose mushaka gukora, n’iremeshe ukwemera kwanyu, kugira ngo izina ry’Umukama wacu Yezu rininahazwe muri mwebwe, namwe mushimagizwe muri We : ico ni co Imana yacu n’Umukama wacu Yezu Kristu babateguriye.
Benewacu, dushaka kubahanura ku vyerekeye umuzo w’Umukama wacu Yezu Kristu n’ikoraniro ryacu hamwe na We : ntimushoke muhagarikwa umutima canke ngo muterwe ubwoba n’ijambo bitirira Mutima canke n’ijambo canke n’ikete batwitirira ryemeza ko umunsi w’Umukama uri mu gushika.

INKURU NZIZA

Alleluya, alleluya.
Imana yakunze isi gushika itange Umwana wayo w’ikinege ; uwumwemeye wese arafise ubuzima budahera.
Alleluya.

Ivyo dusoma mu Njili Nyeranda yanditswe na Luka : 19, 1-10

(Uguhinduka kwa Zake, umukuru w’Abatozakori)

Zacchaeus in the Sycamore Awaiting the Passage...

Zacchaeus in the Sycamore Awaiting the Passage of Jesus (Photo credit: Wikipedia)

Umusi umwe, Yezu yinjiye i Yeriko, aca mu gisagara hagati. Hakaba hari umuntu yitwa Zake ; yari umukuru w’Abatozakori kandi yari atunze. Yama yipfuza kubona Yezu uwo ari we, ariko ntiyabishobora kubera ishengero ryari ryinshi cane, na we akaba mugufi. Arirukanga, aja imbere, yurira igiti, kugira ngo ashobore kumubona, kuko ari yo nzira yajana.

Yezu, ahashitse ararangamira, aramubarira ati : « Zake, ururuka ningoga, kuko uyu munsi ndamutse ndara iwawe. » Na we aca arururuka, amwakirana akanyamuneza.
Abari aho ngo babibone, baja mu vyo kwidodomba bose, bati : « Ehe, agiye kurarira umuntu w’umunyabicumuro ! » Zake rero arahagarara, abwira Umukama ati : « Mukama, ng’ivyo ivyanje : ngiye kubicamwo kubiri, igice kimwe ngihe abarushwa ; nihaba hari uwo nanyanganije, ndamusubize ibiruta kane ivyo namutwaye. » Niho rero Yezu yavuga ati : « Uyu munsi, urukiza rwashitse muri iyi nzu, kuko n’uyu abaye umwana wa Ibrahimu. Na kare, Umwana w’umuntu yaje kurondera n’ugukiza ivyari vyazimiye. »

IDOMINIKA YA 26 YO MU MWAKA

IGISOMWA CA MBERE
Ivyo dusoma mu gitabu c’Umuhanuzi Amosi 6, 1. 4-7

(Ugire umuziro ugusesagura ivyo Imana yaguhaye)

Ng’iri iriyazwe n’Umukama Mushobora vyose : Baragowe abo bishinga kwitemberera muri Siyoni n’ukwubaka ku musozi wa Samariya ata nkomanzi. Imyagazi batoranije mu busho, be n’inyana bakuye mu ruhongore, babirya baryamye ku buriri bw’akatabonetse, bagaramye ku bisaswa vyiza vyiza.
Iyo bariko baracuraranga baratarika nka kumwe kwa Dawudi, bagacura n’ivyuma vyo kwumviriza imvyino. Umuvinyu bawumnywera imbere mu bikombe vy’agaciro, bakisiga amavuta amoga neza, yamara ntibababazwe n’uko igihugu c’Israeli catabagaye.
Nico gituma ubu bazobatwara mu mahanga, baje imbere y’abangajwe bava mu gihugu c’amavukiro. Noneho, wa mugwi w’abaryi uzimangane !

Izaburi 145 (146), 7-9a. 9b-10
Icit: Ninahaza Umukama, se mushaha wanje.
Canke: alleluya.

Umukama acira urubanza impahazwa,
akagaburira abashonje,
nayo ababoshwe akabakura mu ngoyi.

Ni We ahumura impumyi,
ni We agorora abahetamye,
ni We akunda abantu b’intungane,
ni We ahagarikira ba kavantara.
Ni We arwanira abapfakazi n’impfuvyi,

Ariko inzira y’abakora ikibi akayizimiza.
Umukama azoora ku ngoma.
Ni We Mana yawe, Siyoni, mu myaka n’imyaka.

IGISOMWA CA KABIRI
Ivyo dusoma mw’ibaruwa rya mbere Umutumwa Paulo yandikiye Timote : 6, 11-16

(Ubuzima bwawe bube mu kwemera Kristu)

Weho rero, muntu w’Imana, rondera ubutungane, ubwitonzi mu vy’Imana, ukwemera, urukundo, ubwiyumanganyi n’ubutekereji. Wame urwana indwano nziza y’ukwemera, ucakire bwa buzima budahera wahamagariwe kandi washingiye intahe ishemeye mu maso y’ivyabona vyinshi.

Ndagusavye imbere y’Imana ibeshaho vyose n’imbere ya Kristu Yezu yashingiye intahe ukuri imbere ya Ponsiyo Pilato : zigama amategeko y’Umukama, gushika aho Umukama wacu Yezu Kristu azoserukira. Igihe kigeze, azomenyeshwa na Segaba wa vyose Nyaguhimbarwa, we Mwami w’abami, Umukama aruta abandi bose, we musa azira urupfu, avyagiye mu muco utegerwa, ata muntu yigeze akubita ijisho kandi ata n’uwuzomubona. Ni We Nyen’icubahiro n’ububasha mu myaka yose. Amen.

INKURU NZIZA

Alleluia, alleluia.
N’aho yari atunze, Yezu Kristu yarigize umukene kubera twebwe, kugira ubukene bwiwe bubatungishe.
Alleluia.

Ivyo dusoma mu Njili Nyeranda yanditswe na Luka : 16, 19-31

(Waronse itunga, na we Lazaro amagorwa ; ubu rero ariko arahozwa, nawe ubabara)

Umusi umwe, Yezu yabariye Abafarizayo uyu mugani, ati : « Habaye umuntu w’umutunzi yambara ibisayangana, ivyoroshe, yamana inzimano. Hakaba n’umworo yitwa Lazaro, yama aryamye kw’irembo ry’uno mutunzi, umubiri wiwe ari ibisebe. Yipfuza utuvunguka tw’imikate twokoroka tuva ku meza ya wa mukungu; mbere imbwa na zo zikaza kurigata ibisebe vyiwe. Hanyuma, wa mworo arapfa, abamalayika bamujana mu maboko ya Ibrahimu ; wa mutunzi na we arapfa, arahambwa.

Ari mu kuzimu, ariko arababara cane, ararangamira, abona kure Ibrahimu areze Lazaro. Ashira ijwi hejuru ati: ‘Ibrahimu dawe wacu, ngirira ikigongwe, ndungikira Lazaro, akoze isonga ry’urutoke mu mazi, ahoroshe ururimi rwanje, kuko ndiko ndicwa nabi n’izi mbeya.’
Ibrahimu arishura ati : ‘Mwananje, ibuka ko waronse itunga ukiri kw’isi, na we Lazaro akaronka amagorwa. Ubu rero ariko arahozwa, nawe ubabara. Vyongeye, hagati yawe natwe, hazokwama imanga imanga nini, ibuza ab’ino kuza hiyo, n’ab’iyo kuza ino.’
Wa mutunzi ati : ‘Ndagusavye ho dawe, urungike Lazaro mu muryango wa data, kuko mfise abo tuvukana batanu ; ababwire uko bimeze, ntibazohave bagwa nabo muri aya marushwa.’
Ibrahimu amwishura ati : ‘Barafise Musa n’abahanuzi, nibabumvire.’
Na we ati : ‘Oya nyabuna, Ibrahimu dawe wacu, ariko uwuzutse abashikiriye niho bokwigaya.’
Ibrahimu ati : ‘Nibatumviriza Musa n’abahanuzi, uwapfuye n’iyo yozuka ntibazokwemera.’»

IDOMINIKA YA 25 YO MU MWAKA

IGISOMWA CA MBERE
Ivyo dusoma mu gitabu c’Umuhanuzi Amosi : 8, 4-7

(Itunga ribi ntaco rimarira umutima)

Nimwumve iri jambo, mwebwe mukandagira aboro, mugashaka kumara abatobato mu ntara, kuko muhora muvuga muti : « Mbega, imboneko z’ukwezi zizoshira ryari, ngo tubone kwishorera amahonda ? Mbega, isabato izorengana ryari, ngo tubone kwishorera ingano ? Tuzoheza tugabanye ingero, twongereze ibiguzi, duhindure iminzane. Umurushwa tuzomugura makeyi, umworo na we inkweto gusa : eka n’ibikumbi vy’ingono nyene tuzobishora ! »
Umukama arahiye kw’izina rya Israeli, ati : « Ni ukuri nkazokwigera nibagira inabi n’imwe bakoze ! »

Izaburi 112 (113), 1-2. 5-6. 7-8
Icit : Uragashemezwa, Mukama, Wewe wama ubogora abakene.
Canke : Alleluya.

Bantu b’Umukama, nimuninahaze Umukama,
muninahaze izina ry’Umukama !
Izina ry’Umukama ni rininahazwe
Ubu no mu myaka yose.

Mbega, uwongana n’Umukama Imana yacu yova hehe,
ko mbona yurira kuvyagira mu ngoro yiwe,
akururuka kuraba
ibiri mw’ijuru no kw’isi ?

Umukama akura ku musenyi abatagira amagara,
umukene na we akamukura mu mwavu ;
kugira ngo amwicarike hamwe n’abakuru,
hamwe n’abakuru b’igihugu ciwe.

IGISOMWA CA KABIRI
Ivyo dusoma mw’ibaruwa rya mbere Umutumwa Paulo yandikiye Timote : 2, 1-8

(Imana ishaka ko abantu bose bakira)

Mukunzi wanje,
Ico nipfuza imbere ya vyose ni uko boringaniza ivy’ugusenga, ivy’ukwambaza, ivy’ugutakamba n’ivy’ugukenguruka, ngo basabire abantu bose, abami n’abafise ubukuru bose, kugira ngo tubone kurambana iteka n’itekane, mu bukristu no mu bupfasoni.
Ico ni co gisabosho c’ukuri kandi gihimbaye mu nyonga z’Imana Mukiza wacu, Yo ishaka ko abantu bose bokira bakamenya ukuri. Koko, Imana ni imwe kandi umukandizi w’Imana n’abantu ni umwe nyene, akaba umuntu Kristu Yezu, yitanzeko incungu ya bose. Ubutigu bumaze kugera, yarabaye icabona arashingira intahe ukuri.
Nashinzwe kumubera umutumwa-mvuze ukuri, simbesha- mu kwigisha intara z’abapagani inzira y’ukwemera n’iy’ukuri. Ndashaka rero ko hose abantu bosenga bagakíriza ibiganza bîtōnze, ata shavu n’ivyiyumviro bibi.

INKURU NZIZA

Alleluya, alleluya.
N’aho yari atunze, Yezu Kristu yarigize umukene kubera mwebwe, kugira ubukene bwiwe bubatungishe.
Alleluya.

Ivyo dusoma mu Njili Nyeranda yanditswe na Luka : 16, 1-13

(Igisomwa kigufi : 16, 10-13)

(Ntawushobora gukorera Imana n’ifaranga)

Umunsi umwe, Yezu yabariye abigishwa biwe ati : « Habaye umuntu w’umutunzi yari afise umubwiriza ; uno rero baramumuregako ngw’aramusesagurira ibintu. Shebuja rero aramuhamagaza, amubaza ati : ‘Mbega, ivyo nkwumvako ni ibiki ? Nyereka rero ingene wandinganirije ibintu, kuko kuva uyu munsi utagisubira gutegeka mu vyanje !’

Uno mubwiriza na we yiyumvira ati : ‘Mbe bane nza kubigenza gute, ko databuja ankuye ku co nahora nkora ? Nje kurima, numva ata magara ; gushera na ho, vyontera isoni ! Ariko ndabonye noneho ingene nza kubigenza, kugira ngo umunsi navuye mu gikorwa canje ndonke abazonsembereza.’

Ahamagara rero umwe umwe mu bari bafitiye umwenda shebuja, abaza uwa mbere ati : ‘Databuja umufitiye umwenda ungana iki ?’ Aramwishura ati : ‘Impange ijana z’amavuta.’ Uno mubwiriza na we ati : ‘Fata ikete ryawe, icara, wandike ningoga mirongo itanu.’ Abaza uwundi ati : ‘Weho umufitiye ibingana iki ?’ Na we ati : ‘Ibikemanyi ijana vy’ingano.’ Nya mubwiriza amusubiza ati : ‘Akira ikete ryawe, wandike mirongo umunani.’

Shebuja rero atangazwa n’ubwenge uno mubwiriza w’igisuma yagize ; kuko abakurikirana ivy’isi basumvya mu vyabo abakurikirana umuco. Nanje rero ndababwiye nti : Iryo tunga ridatunganye rirondeze abagenzi, kugira ngo umunsi rizoba ribavuyeko babasembereze mu nsago zidashira.

(Igisomwa kigufi gitangurira ngaha)

Uwuzigama ibanga mu bitagoye azorizigama mu bigoye ; uwurimena mu bitagoye, ntazoreka kurimena mu bigoye. None rero, nimwaba mutazi gutunganya itunga ribi, ni nde azobashinga itunga nyakuri ? Nimwaba mutazi gutunganya iritari rwanyu, ni nde azobaha iryanyu bwite ?

Ntawushobora gukorera ba shebuja babiri, kuko yokwanka umwe agakunda uwundi, canke yokwishimira umwe uwundi na we akamunebagura. Ni ho rero mutoshobora gukorera Imana n’ifaranga. »

%d blogueurs aiment cette page :