Évangéliser les aréopages contemporains

Accueil » Posts tagged 'Mesiya'

Archives de Tag: Mesiya

IDOMINIKA YA 12 YO MU MWAKA (Umwâka C)

IGISOMWA CA MBERE
Ivyo dusoma mu gitabu c’Umuhanuzi Zakariya (12, 10-11. 13, 1)

 Bazokwihweza uwo basogose

Ng’iri ijambo Umukama aM'aimes-tuvumereye :
Abo mu muryango wa Dawudi n’abo muri Yeruzalemu nzobaronsa umutima mwiza. Bazoheza bihweze uwo basogose ; bazomuririra nk’abaririra umwana w’ikinege, babogoza nk’abaririra umwana w’imfura. Muri ico gihe, i Yeruzalemu hazokwaduka induru n’iminiho, nka kumwe yari i Hadadi-Rimoni, mu kiyaya ca Megido. Kuri urya munsi, isoko ry’mazi rizodudubiriza abo mu muryango wa Dawudi n’abo muri Yeruzalemu, ngo ribakize igicumuro cose n’iceyi cose.

IZABURI 62(63), 2abcd, 2e-4, 5-6, 8-9

Icit : Umutima wanje urakunyotewe,
         Mukama, Mana mfise.

Mana, ni Wewe Mana yanje,
Mpora ndondera kuva mu gitondo ca kare ;
umutima wanje urakunyotewe.
Nanje ndakwipfuza, (suite…)

IDOMINIKA YA 3 Y’UBUSHIKIRO (Umwâka B)

IGISOMWA CA MBERE

Ivyo dusoma mu Gitabu c’Umuhanuzi Izaya (61, 1-2a. 10-11)
Umuzo w’Umukama utuzanira urweze

Umutima w’Umukama uri kuri jewe,
kuko Umukama yansize amavuta ;
yantumye kuburira Inkuru Nziza aboro,
kwunga imitima yavunitse,
kumenyesha ababoshwe ko babohowe,
n’imbohe ko zugururiwe,
no kumenyesha abantu umwaka mwiza w’Umukama.

Nzonezerwa cane mu Mukama,
umutima wanje uvugirize impundu Imana yanje :
kuko yanyambitse imyabaro y’urukiza,
akayorosa umutamana w’ubutungane,
nk’uko umugeni aberwa n’urugori,
kandi nk’uko umugeni asharizwa n’utugenegene twiwe.

Nk’uko isi ibaduka ibimera
N’indimo ikameza ivyayitewemwo,
uko ni ko Umukama azomeza ubutungane n’ishimwe
imbere y’amakungu yose.

URURIRIMBO : Luka 1, 46-48. 49-50. 53-54

Icit : Umutima wanje uzovugiriza impundu
         Imana yanje.

Umutima wanje uraninahaza Umukama,
umushaha wanje wahimbawe n’Imana Yo Mukiza wanje.

Kuko yibutse umuntu wiwe mutomuto,
kuva ubu abantu bose bazonyita muhirwe.

Kuko Rugiravyose yangiriye yangiriye ibitangaza :
izina ryiwe ni ryeranda.

Agirira ikigongwe abamwubaha bose,
abavyeyi n’abana.

Abashonje yarabahagije ivyiza,
abakungu na bo abarungika zirayoye.

Yarabungabunze Israeli umusavyi wiwe,
yibuka ikigongwe ciwe.

IGISOMWA CA KABIRI

Ivyo dusoma mw’Ibaruwa rya mbere Umutumwa Paulo yandikiye Abanyatesalonika (5, 16-24)

Umwe wese, uko ari kwose, ubwenge, umutima n’umubiri,
niyityorore ku musi w’ukuza kw’Umukama

Ncuti zanje,
Nimwame muhimbawe, ntimuhengeshanye gusaba ; muri vyose na hose, nimwame mukenguruka, kuko ari co Imana ibashakako muri Kristu Yezu. Ntimuzimye Mutima, ntimukengere ivy’abahanuzi ; ariko nimwitegereze vyose, muheze iciza mukizigame ; nimwirinde icitwa ikibi cose.
Imana y’amahoro Yo nyene ubwayo n’ibagire beranda muri vyose ; umwe wese uko ari kwose, ubwenge, umutima n’umubiri, yizigame ku musi w’ukuza kw’Umukama wacu Yezu Kristu abe ata mahinyu agira. Uwabahamagaye ni Intatanamundagano, ni We rero azobibagirira.

INKURU NZIZA

Alleluia, alleluia.
Umutima w’Umukama uri kuri jewe.
Ni We yantumye kumenyesha aboro Inkuru Nziza y’urukiza.
Alleluia.

Ivyo dusoma mu Nkuru Nziza yanditswe na Yohani (1, 6-8. 19-28)

Hagati yanyu, hari uwundi mutazi

Haza umuntu atumwe n’Imana, yitwa Yohani. Yaje ameze nk’icabona kivugira uwo muco, kugira ngo bose bemere kubera we. Si we yari umuco, mugabo yari icabona ca nya muco.
Ng’iyi ingingo Yohani yashinze, hamwe Abayahudi bamurungikira abasaserdoti n’abaleviti bavuye i Yeruzalemu ngo bamubaze bati : « Uri nde ? »
Na we abivuga uko biri ntiyabihakana, ababwira ukuri ati :
« Sindi Kristu. »

Baramubaza rero bati : « Bite ? Ubaye Eliya ? »
Ati : « Eka, sindi we. »
Bati : « Uri wa muhanuzi ? »
Abishura ati : « Oya. »
Na bo bamubwira bati : « None uri nde, tukaboneraho iryo tuja kwishura abadutumye ? None wewe wiyita nde ? »
Ati : « Jewe ndi rya jwi riterera akamo mu gahinga, kumwe umuhanuzi Izaya yabivuga ati : ‘Nimuringanize inzira y’Umukama.’ »
Abari batumwe bari abo mu Bafarizayo. Bongera rero kumubaza bati : « Ni kuki none ubatiza, utari Kristu, ntube Eliya, vyongeye ntube na wa muhanuzi ? »
Yohani arabishura ati : « Jewe mbatiza mu mazi, ariko hagati yanyu hari uwundi mutazi : ni we azoza ankurikira, sinkwiye n’uguhamburura imizana y’inkweto ziwe. »

Ivyo vyose vyabereye i Betaniya hakurya ya Yordani, aho Yohani yabatiriza.

%d blogueurs aiment cette page :