Évangéliser les aréopages contemporains

Accueil » Posts tagged 'Mikayeli'

Archives de Tag: Mikayeli

IDOMINIKA YA 33 YO MU MWAKA (Umwâka B)

IGISOMWA CA MBERE

Ivyo dusoma mu gitabu c’Umuhanuzi Daniyeli (12, 1-3)

Izuka ry’abapfuye

parousie Jewe Daniyeli numvise iri jambo ry’Umukama : « Umusi umwe, Mikayeli, umukuru w’abamarayika, azohaguruka, ni we ahagarikiye igihugu canyu. Hazoba urwimo rutari bwaboneke, kuva aho intara zibereyeho. Ariko ico gihe, igihugu canyu kizorokoka, ni ukuvuga abanditswe bose mu gitabu c’Imana. Benshi mu bazoba basinziriye mu kuzimu bazokwikangura, bamwe bikangurire ubuzima bwamaho, abandi bikangurire kumaramara no guteterwa imyaka n’imyaka. Abitonzi bazosayangana nk’izuba ryo ku mutaga ; abazoba babaye intungane mu makungu bazoca ibibatsi nk’inyenyeri imyaka n’imyaka.»

IZABULI 15 (16) 5-8, 9-10, 11

Icit. : N’unzigame, Mukama,
         kuko ari Wewe mahungiro yanje.

Mukama, ni Wewe ntoranwa yanje, ni Wewe ruhara rwanje,
ni Wewe natoranyeko iragi ryanje.
Mpoza Umukama imbere yanje, kuri ico simpengeshanya,
kandi ko asanzwe ari iburyo bwanje sintirimuka.

Umutima wanje urahimbarwa,
kandi umushaha wanje ukanezerwa,
umubiri wanje na wo ukaruhuka, ataco winona ;
na none, ntiwondeka ngo mpfe rubi,
umugenzi wawe ngo aherere mu cobo.

Uzondangira inzira y’ubuzima,
imbere yawe agahimbare ni kose ;
iburyo bwawe akanyamuneza kazokwamaho imyaka yose.

IGISOMWA CA KABIRI

Ivyo dusoma mw’Ikete ryandikiwe Abahebereyi (10, 11-14-18)

Yezu Kristu yarahereje inkuka imwe rudende

Mw’isezerano rya kera, umuherezankuka wese yahora aja gusenga mu gisengero ; inkuka atasiba guhereza zama ari za zindi, kandi ntizishobore gukura ibicumuro namba. Ariko Yezu Kristu we, aho amariye guhereza inkuka imwe rudende y’ibicumuro, yaciye avyagira iburyo bw’Imana ubutakihava, arorereye igihe abansi biwe bazoshirwa munsi y’ibirenge vyiwe bamubere intebe.

Erega, iyo nkuka imwe rudende ni yo yatumye abemeye kugabirwa na We ubweranda, bagashikira ubutungane ubutacisubirako. Iyo ikigongwe kibonetse, nta nkuka y’ibicumuro iba igikenewe.

INKURU NZIZA

Aleluya, aleluya.
Nimwame mugavye, musabe imisi yose,
kugira ngo mushobore guseruka imbere y’Umwana w’umuntu.
Aleluya

Ivyo dusoma mu Nkuru nziza ya Yezu Kristu nk’uko yashikirijwe na Mariko (13, 24-32)

Muzobona Umwana w’Umuntu aje mu bicu

jugement-dernierUmusi umwe, Yezu yabariye abigishwa biwe, ati: « Muri nya misi, ayo marushwa mvuze ahavuye, izuba rizodegera, ukwezi ntikuzoba kukibonesha, inyenyeri zizokoragurika, ziva kw’ijuru, ububasha bw’ijuru buzonyiganyiga. Niho rero muzobona Umwana w’umuntu aje mu bicu afise inganji n’ubuninahazwa bwinshi. Azoheza arungike abamarayika biwe gukoranya abatowe mu nkiko zose z’isi, iyo isi n’ijuru biva bikagera hose. Igiti c’umutenahi cobibagereraniriza. Iyo amashami yaco atoshe, amababi akanaga, muca mumenya ko iremba riri hafi. Ni ko kw’uko, ni mwabona ivyo vyose bishitse, muramenya ko Umwana w’umuntu yashitse, ari kw’irembo. . N’ukuri ndabibabariye : uru rwaruka ntiruzohera, ivyo vyose bitaraba. Ijuru n’isi bizoteba bihere, yamara amajambo yanje ntazohera. Ariko umusi wa rwo be n’isaha, nta n’umwe awuzi, nta n’abamarayika bari mw’ijuru, nta na Mwana nyene, Data musa ni we abizi.»

%d blogueurs aiment cette page :