Évangéliser les aréopages contemporains

Accueil » Posts tagged 'Petero'

Archives de Tag: Petero

6 MYANDAGARO : UKWIHINDURA KW’UMUKAMA

Menya neza:
Uwu mwaka, uwu musi mukuru uhwaniranye n’umusi w’Imana wa 18 wo mu mwaka A.

IGISOMWA CA MBERE

Ivyo dusoma mu gitabu c’Umuhanuzi Daniyeli (7, 9-10. 13-14)

Impuzu yiwe yarêra nk’urubura

Ndashishikara ndaraba : mbona bateguye intebe, Umutama ayivyagirako. Impuzu yiwe yarera nk’urubura, umushatsi wiwe urtyoroye nk’ubwoya bw’intama itagira inenge. Intebe yiwe yaca ibibatsi nk’umuriro kandi ifise imizingo y’ibishirira. Uruzi rw’umuriro rwadudubiriza imbere yiwe. Abamukorera bari injojo n’injojo, na ho imbere yiwe hari hahagaze amajana n’amajana. Bariko baraca imanza ibitabu vyuguruye.

Mu vyo neretswe mw’ijoro, nagize ntya mbona haje uwusa n’Umwana w’umuntu, azananye n’ibicu vyo mw’ijuru. Araheza aregera wa Mutama, baramumushikiriza. Aca ahabwa inganji, icubahiro n’ubwami, kugirango amoko yose, intara zose n’indimi zose zimusenge. Ingoma yiwe ni ingoma izokwamaho, ubwami bwiwe ni ubwami butazotituka.

IZABURI 96 (97), 1-2. 5-6. 9

Icit : Umukama ari ku ngoma, ni We Rudasumbwa asumba vyose.

Umukama ari ku ngoma ! Isi n’itarike !
Kandi amazinga menshi n’atarike ! (suite…)

29 Ruheshi: UMUSI MUKURU W’ABATUMWA PETERO NA PAULO BERANDA

Kuri uwo musi mukuru nyene

IGISOMWA CA MBERE

Ivyo dusoma mu gitabu c’Ibikorwa vy’Abatumwa : 12, 1-11

Ubu nzi neza ko Umukama yankuye mu minwe ya Herodi

Muri nya gihe, umwami Herodi yatumye ingabo ziwe ngo zigirire inabi bamwe bamwe bo muri Ekleziya. Yakobo rero mwenewabo na Yohani, amucisha umutwe. Herodi ngo abone binezereye Abayahudi, aca atuma abaja gufata Petero, agasangwa na ho hari mu misi ya Pasika. Petero amaze gufatwa, aca atabwa mu ngoyi ; bashinga abasirikare cumi na batandatu bo kumurinda ari bane bane; yashaka kumwereka ishengero Pasika ihavuye. Petero rero yaguma mu nzu y’ibohero ; mugabo Ekleziya ntiyahengeshanya kumusabira ku Mana.

Buca Herodi yerekena Petero mw’ishengero, muri nya joro nyene Petero yari aryamye hagati y’abasirikare babiri, abandi barinzi na bo bari ku muryango wa nya nzu abohewemwo. Umumalayika w’Umukama (suite…)

29 RUHESHI UMUSI MUKURU W’ABATUMWA PETERO NA PAULO BERANDA

Ku mugoroba urongora uwo musi mukuru

IGISOMWA CA MBERE

Ivyo dusoma mu gitabu c’Ibikorwa vy’Abatumwa : 3, 1-10

Ico mfise ndakiguha : kw’izina rya Yezu, va hasi utambuke

Umusi umwe, Petero na Yohani baraduze mw’isengero mu gihe c’ugusenga kw’isaha y’icenda. Ikimuga cavutse gicumbagira bari bazanye ku muryango w’isengero witwa “Mwiza” nk’uko bahora babigira kugira ngo gisege abinjira, kibonye Petero na Yohani binjiye mw’isengero, kirabatega iminwe ngo barabe ico bogitabaza.
Petero na Yohani bati : “N’utwihweze!”
We rero yabahanga amaso ategereje ico bomuha.
Petero yongera kumubarira ati : “Nta nzahabu n’ifeza mfise, ariko ico mfise ndakiguha : kw’izina rya Yezu Kristu w’i Nazareti, va hasi utambuke.” Amufashe ukuboko kw’iburyo, aramuhagurutsa ; buno nyene imitsi n’ibirenge vya nya kimuga bica birakomera biba inaga. Atangura n’ukugenda, atambuka neza mbere barinjirana mw’isengero, agenda aratamba (suite…)

%d blogueurs aiment cette page :