Évangéliser les aréopages contemporains

Accueil » Posts tagged 'ubukuru'

Archives de Tag: ubukuru

Ubukuru nyabwo bushingiye kw’iteka turonderera abo dushinzwe gutunganiriza, bugakomezwa n’inema y’Imana

Ukwibuka Incungu z’Ukwikukira n’Intwaro Rusangi mu Burundi
Umuganwa Ludoviko Rwagasore na Prezida Melchior NDADAYE

Ibisomwa Vyeranda : Izaya 53,10-11 ; Abahebreyi 4,14-16 ; Mariko 10, 35-45

HomélieBen’icubahiro Barundi, Barundikazi mwese,
Turakoranye kuri uyu munsi, ngo dushimire Imana yatugize intara yayo yitwa Uburundi. Turakoranye ngo twibuke ko dufise iyo tuva n’iyo tuja, tubifashijwemwo n’abatugiye imbere bakazirikana iteka ryacu nk’Abarundi, bakarigwanira, mbere bakanabizira, haraheze imyaka haraheze imyaka itari mike. Twibuka aho Umuganwa Ludoviko Rwagasore yagandagurwa, hari mu 1961. Tumwibuka kuko yabaye incungu y’Uburundi mu kwikukira kw’igihugu. Twibuka kandi Umukuru w’igihugu Melchior Ndadaye, Incungu y’intwaro iva ku benegihugu biciye mw’ihiganwa n’amatora (démocratie), yagandaguwe mu 1993. Kumwe n’abo rero, twibuke n’abandi Barundi bafatanije n’izo ntwari mu guhananira iteka ry’Uburundi n’Abarundi. Nk’abemera, turahiriwe ko bihuriranye n’Umusi w’Imana, gutyo ngo dufashijwe n’iryo twigishwa n’Imana, ngo uyu musi ugire ico utwigishije haba mu buzima bwacu canke mu buzima bw’igihugu cacu. Twisunge rero Ijambo ry’Imana tumaze gushikirizwa muri ibi bisomwa vyeranda.

Ukwitangira abandi (le martyre), ni isôko ry’imihezagiro
Bavukanyi, ng’ico iciyumviro uwanditse ibi twumvise mu gisomwa ca mbere yashitseko, ariko azirikana amagorwa igihugu ciwe caciyemwo kiri mu buja, agaheza akabishikiriza avyerekeza ku musuku w’Imana yemeye amagorwa ngo abiwe bahatorere akajisho. Gutyo muri we no mu bo abwira, hakomera iciyumviro ko amagorwa, ugutotezwa mbere n’ukwicwa birimwo, bishobora gutuma abantu bakubitiza agtima mpembero, bakarahira kurengerwa n’inabi bakorerwa, gutyo bakitanga ngo ibintu bihinduke, agateka n’akaranga kabo bigarukirwe.

Ni navyo tuzirikana mu gisomwa ca kabiri aho dutegera y’uko (suite…)

« Uwushaka kuba uwa mbere nabe uw’inyuma ya bose n’umusuku wa bose »

A MisigaroBavukanyi, kuri uyu w’Imana, igenekerezo rya 23 Nyakanga 2018, duhimbaza Idominika ya 25 yo mu mwaka B. Mu gihe hari abatari bake bama barondera kugirira inabi ababahanura, abandi na bo bakagiriranira inzankano, intambara n’indyane, uyu musi ikibazo kitujeko kiti: « Muri mwebwe, intambara n’imitongano biva hehe?» None, twishure ngw’iki? Mbaye nk’Umutumwa Yakobo, ubwo, ntibiva ku ngeso mbi zacu zirwanira mu mitima yacu?

Bavukanyi, muri iki gihe turimwo, benshi baraganzwa n’ishari n’amahane, gushika n’aho hari n’abazimanganya ubuzima bw’intungane bazihora ngo zirabasesera ubufu mu kudoma urutoke ku bikorwa vyabo bibi, kandi bamwe bakabigira mu bwiyorobetsi ntangere, kugira ngo bakingire izina ryabo ry’ubukristu. Uyu musi Umukama ahagurukije Umutumwa Yakobo ngo adukurire inzira ku gishitsi ko tudashobora dusabana umutima nk’uwo ngo tube twogira ico tugabana, kuko dusaba ngo twimerererwe neza gusa, tukirengagiza amabi dukorera bene wacu.

Uyu musi, ijambo ry’Imana riduhamagarira kubiba riho imbuto z’ubutungane, (suite…)

%d blogueurs aiment cette page :