Évangéliser les aréopages contemporains

Accueil » Posts tagged 'Ubumwe'

Archives de Tag: Ubumwe

IDOMINIKA YA 27 YO MU MWAKA (Umwâka B)

IGISOMWA CA MBERE

Ivyo dusoma mu gitabu c’Amamuko (2, 18-24)

Bazocika umubiri umwe

Mu ntango y’irema, Umukama yavuze ati : « Si vyiza ko umuntu aguma wenyene, nzomuronderera umugenzi bakwiranye. » Umukama arongera kubumbabumba ibikoko vyose vyo mw’ishamba n’inyoni zo mu kirere, hanyuma abizanira umuntu ngo arabe uko avyita : kimwekimwe cose categerezwa kugumya izina cahawe n’umuntu. Umuntu rero arakwiragiza amazina ibikoko vyose, inyoni zo mu kirere n’ibitungwa vyo mu murima, mugabo nta mugenzi bakwiranye yasanzemwo. Umukama rero arungikira umuntu itiro ryinshi, arasinzira. Amukuramwo igufa rimwe ry’urubavu, mu nyuma arateranya aho ryavuye. Umukama afata rero rya gufa yakuye mu rubavu rw’umuntu, arikoramwo umugore, hanyuma amuzanira nya muntu. Uno rero aca ashira ijwi hejuru ati : « Ubu ho rero, uyu ni igufa ry’amagufa yanje, kandi ni umubiri w’umubiri wanje. Azokwitwa umugore kuko (suite…)

IDOMINIKA Y’7 YA PASIKA (Umwâka B)

IGISOMWA CA MBERE

Ivyo dusoma mu gitabu c’Ibikorwa vy’Abatumwa (1, 15-17. 20a. 20c-26)

Matiyasi atorerwa kuba icabona c’izuka ry’Umukama

Muri iyo misi, Petero ava hasi hagati ya benewabo bari nk’ijana na mirongo ibiri, ababwira ati : « Benewacu, Ivyanditse vyabuwe na Mutima Mweranda aciye kuri Dawudi, vyerekeye Yuda yarongoye abaje gufata Yezu, vyategerezwa kuranguka, Yuda yari uwo muri twebwe kandi yari yara gize uruhara muri ubu butumwa. Kandi handitswe mu gitabu c’Amazaburi ngo: “Uwundi n’asubire mu gikorwa ciwe”. Birakwiye rero ko muri abo bantu bakurikiye Umukama Yezu igihe cose hamwe natwe, kuva kw’Ibatisimu ya Yohani gushika ku musi yavanwa muri twebwe, umuntu umwe yoba icabona hamwe natwe mu vyerekeye izuka rya Yezu. » Abari bakoraniye aho batora babiri ari bo Yozefu bita Barasaba bari bataziriye Munyakuri, na Matiyasi. Hanyuma rero barasenga bavuga bati : « Mukama, wewe uzi akari mu mitima ya bose, twereke uwo watoye muri abo babiri, kugira ngo asubire mu kibanza c’ubwo busuku n’ubutumwa Yuda yataye, akagenda mu kibanza kimubereye. »
Baraheza batera ubufindo, bufindukura kuri Matiyasi, aca aja yiyongera kuri ba batumwa Icumi n’umwe.

IZABURI 102 (103), 1-2. 11-12. 19-20ab

Icit. : Umukama yashinze intebe yiwe mw’ijuru.

Canke : Alleluya.

Himbaza Umukama, mushaha wanje,
maze n’amagara yanje yose aninahaze Izina ryiwe ryeranda ;
himbaza Umukama, mushaha wanje
maze ntihagire ico wibagira mu vyiza vyiwe.

Nk’uko isi ataho ihwaniye n’ijuru,
ni ko n’urukundo rwiwe rurengeye abamwubaha ;
nk’uko ubuseruko buri kure y’uburengero,
ni ko adushira kure y’akabi kacu.

Umukama yashize intebe yiwe mw’ijuru,
ubwami bwiwe buganza vyose.
Nimuninahaze Umukama, mwa bamarayika biwe,
mwa ntwari ziwe zama ziteze ijambo ryiwe.

IGISOMWA CA KABIRI

Ivyo dusoma mw’Ikete rya mbere ry’Umutumwa Yohani (4, 11-16)

Uwuguma mu rukundo aguma mu Mana, na Yo Imana ikamugumamwo

Bakunzi banje,
Ko Imana yadukunze ityo, natwe dutegerezwa gukundana. Nta wigeze yihweza Imana. Dukundanye, Imana iguma muri twebwe, urukundo rwayo muri twebwe, rukaba urukundo rubushitse. Ng’iki ikitumenyesha yuko tuguma muri yo na yo ikaguma muri twebwe : ni uko yaduhaye Mutima wayo. Natwe twarihweje, kandi turashinga intahe yuko Data yarungitse Umwana wiwe nk’Umukiza w’isi. Uwemera wese yuko Yezu ari Umwana w’Imana, Imana iguma muri we, na we akaguma mu Mana. Na twebwe twaramenye, kandi twaremeye urukundo Imana idufitiye kandi rutubamwo. Imana ni Rukundo ; uwuguma mu rukundo aguma mu Mana, na yo Imana ikaguma muri we.

INKURU NZIZA

Alleluya, alleluya.
Umukama yavuze ati : « Sinzobasiga muri impfuvyi.
Ndagiye, mpeze ngaruke muri mwebwe, umutima wanyu wuzure akanyamuneza. »
Alleluya.

Ivyo dusoma mu Nkuru Nziza ya Yezu Kristu nk’uko yashikirijwe na Yohani (17, 11b-19)

Nibabe umwe nkatwe

Mu gihe yari mu kuva kuri iyi si ngo asubire kwa Se wiwe, Yezu yariko arasenga, ahanze ijuru, avuga ati : « Dawe mweranda, n’ugumye mw’izina ryawe abo wampaye, kugira ngo babe umwe nkatwe. Aho nari kumwe na bo, narabazigamye mw’izina ryawe. Abo wampaye narababungabunze, kandi nta n’umwe muri bo yatakaye, atari uwavukiye gutakara, kugira ngo Ivyanditswe biranguke. Yamara ndaje iwawe, kandi mvuga ntyo nkiri kw’isi, kugira ngo akanyamuneza kanje kabuzure. Narabashikirije ijambo ryawe, vyongeye isi yarabanse kuko batari abayo, nk’uko nanje ntari uw’isi. Sindagusavye ngo ubakure kw’isi, ariko ndagusavye ngo ubarinde akabi. Si ab’isi, nk’uko nanje ntari uw’isi. Bagire beranda mu kuri, kuko ijambo ryawe ari iry’ukuri. Nk’uko wantumye kw’isi, ni ko nanje nabatumye kw’isi. Kandi narakwituye ku bwabo, ngo na bo bakwiture mu kuri. »

%d blogueurs aiment cette page :