Évangéliser les aréopages contemporains

Accueil » Posts tagged 'ubuzima'

Archives de Tag: ubuzima

IDOMINIKA YA 20 YO MU MWAKA (Umwaka B)

IGISOMWA CA MBERE

Ivyo dusoma mu gitabu c’Imigani (9, 1-6)

Muntu utagira ubwitonzi uraza iwanje

Bwitonzi yarubatse ingoro,
ayitera inkingi indwi.
Araheza abaga ibimasa, agana umuvinyu,
ategura ameza.
Hanyuma atuma incoreke ziwe,
asemerera ku mataba y’igisagara ati :
« Muntu utagira ubwitonzi, uraza iwanje ! »
Ibiburabwenge na vyo yabibwiye ati :
« Nimuze mwihereze imfungurwa zanje,
munywe inzoga nabaganiye !
Hebe ubuzeze bwanyu, mubone gukira ;
tumbera inzira y’ubwenge ! »

IZABURI 33 (34) 2-3, 10-11, 12-13, 14-15

Nzoninahaza Umukama na ntaryo,
nzomuhaya ntahengeshanya.
Nanje nyene nzoninahazwa n’Umukama, (suite…)

IDOMINIKA YA 5 YA PASIKA (Umwâka A)

IGISOMWA CA MBERE

Ivyo dusoma mu gitabu c’Ibikorwa vy’Abatumwa : 6, 1-7

Baratoye abandi indwi buzuye Mutima Mweranda

Muri irya misi, abigishwa bariko baragwira, hanyuma Abagereki bidodombera Abahebereyi, kuko abapfakazi babo batagira ikibaraba. Bamwe Cumi na babiri bakoranya abigishwa bose, bababwira bati : « Ntibibereye yuko tureka kwigisha Ijambo ry’Imana ngo turiko turategura ivyo ku meza. None rero bagenzi, nimwitorere muri mwebwe abantu indwi b’imigenzo myiza, buzuye Mutima Mweranda n’ubwitonzi, tuzobagenere ico gikorwa. Twebwe, tuzoshishikara ivy’ugusenga n’ivy’ukwigisha Ijambo ry’Imana. »

Iyo mpanuro ishika ku nyota abari aho bose ; baca batora Stefano, umuntu yuzuye ukwemera na Mutima Mweranda, na Filipo, Prokori, Nikanori, Timoni, Parmenasi na Nikola, umwigishwa mushasha wo mu gihugu ca Antiyokiya ; babashikiriza abatumwa, abatumwa na bo bamaze gusaba, babagaranzurirako ibiganza.
Ijambo ry’Imana rero rirasagamba, igitigiri c’abigishwa kikongerekana i Yeruzalemu, n’abasaserdoti benshi (b’Abayahudi) barayobokera ukwemera.

IZABURI 32 (33) 1-2. 4-5.18-19

Icit : Mukama, tworose urukundo rwawe,
kuko ari Wewe twama twizigiye.

Canke : Alleluya.

Tere impundu Umukama, mwa bantu b’intungane,
abantu b’intungane barabereye gutera impundu.
Shemeze Umukama mu nanga,
mucurarangire inanga y’imirya cumi.

Ijambo ry’Umukama riratunganye,
ibikorwa vyiwe vyose birimwo ukuri.
Umukama akunda ingingo n’ukuri,
isi isagiriwe n’urukundo rwiwe.

Ijisho ry’Umukama rihora ku bamwubaha,
ku bizeye urukundo abafitiye,
kugira ngo abasimbishe icobo,
abakize amapfa.

IGISOMWA CA KABIRI

Ivyo dusoma mw’Ibaruwa rya mbere ry’Umutumwa Petero : 2, 4-9

Mweho muri indanga zitorewe n’Imana,

musangiye ubusaserdoti na Kristu Umwami.

Ncuti zanje,
Nimwiyegereze Umukama, we buye rizima ryashibuwe n’abantu, ariko rigashimwa kandi rigatera igomwe Imana. Namwe rero, nimumere nk’amabuye mazima yo kwubaka ingoro y’umutima ngo mube ubusaserdoti bweranda mu guhereza amashikanwa ashimisha Imana kubwa Yezu Kristu.

Na none, Ibitabu Vyeranda bivuga biti : « Nzoshira muri Siyoni ibuye rigumya imfuruka nitoreye kandi riteye igomwe, uwuzoryishimikiza ntazoteterwa. » Mwebwe rero abemera, iryo teka ni rwanyu ; ivyo abanse kwemera, bo rya buye abubaka bari bataye rigahava rikaba ishimikiro ry’inzu, ni ryo ribabera igishitsi c’ukubatsitaza, igitandara c’ukubatembagaza. Batsitara kuko banse kwemera rya Jambo, na none ico ni co bari bagenewe.

Mweho muri indanga zitorewe n’Imana, musangiye ubusaserdoti na Kristu Umwami, muri igihugu gihunzweko ubweranda, muri icibare Imana yiciriye ngo cerekane ubukomezi bw’Uwabakuye mu mwijima akabashira mu muco w’akatabonetse.

INKURU NZIZA

Alleluya, alleluya.

Umukama yavuze ati : « Jewe ndi inzira, Ukuri n’Ubuzima ;
ntawuja kwa Data atanciyeko. »

Ivyo dusoma mu Nkuru Nziza yanditswe na Yohani : 14, 1-12

Jewe ndi Inzira, Ukuri n’Ubuzima
Mu gihe yari mu kuva kuri iyi si ngo asubire kwa Se wiwe, Yezu yabariye abigishwa biwe ati : « Ntimusimbwe n’umutima ! Muremere Imana, munyemere nanje. Mu ngoro ya Data, hari ibibanza vyinshi ; ahandi ho nari kubibabwira, kuko ngiye kubategurira ikibanza, nzoheze ngaruke, mbajane hafi yanje, kugira ngo ah ondi habe ariho muba namwe. Kandi iyo ngira nje murazi inzira irorayo. »

Toma amubwira ati : « Mukama, ntituzi iyo uja, inzira irorayo twoyimenya dute ? » Yezu aramwishura ati : « Jewe ndi Inzira, Ukuri n’Ubuzima ; ntawuja kwa Data atanciyeko. Ko mwamenye, muzomenya na Data. Ubu bwa none, muramuzi kandi mwaramubonye. »

Filipo amubwira ati : « Mukama, twereke Data, bizoba bibaye ! » Yezu aramwishura ati : « Aho twabaniye, ubwo ga Filipo nturamenya ? Uwumbonye aba abonye Data. Ushobora kuvuga ute, uti : Twereke Data ? Mbega, ntiwemera k ondi muri Data, na We Data akaba muri jewe ? Amajambo ndababwira sindayavuga ndayibwiiye : Data aba muri jewe ni We yirangurira ibikorwa vyiwe. Ni ukuri, nyemera ! Jewe ndi muri Data, na We Data ari muri jewe ; canke, nimupfume muvyemezwe n’ibi bikorwa nyene mubona.
Ni ukuri, ni ukuri, ndabibabwiye : uwunyemera azokora na we nyene ibikorwa nkora ; ndetse azokora n’ibiruta, kuko ngiye kwa Data. »

%d blogueurs aiment cette page :