Évangéliser les aréopages contemporains

Accueil » Posts tagged 'ukugeragezwa'

Archives de Tag: ukugeragezwa

Ukugeragezwa kwa Yezu, ni urupimo rw’ukwemera Imana nk’uko ishaka kutwihishurira Yo nyene.

Ijambo ry’Imana dushikirizwa mu Nkuru Nziza yo kuri uwu musi w’Imana wa mbere wo mu Karema, naho dukunda kuryitirira ukugeragezwa kwa Yezu, nkundire tubihindukize ukundi, tuvyerekeze ku kwemera kwacu, n’ingene tukugaragaza, cane cane iyo rugeranyeko. Nkako nyene, ibisomwa twasomewe, uko ari bitatu, biragaruka kuri ukwo kugaragaza ukwemera iryo Imana ituyagira ngo riduhishurire abo turi mu maso yayo. Mu gisomwa ca mbere, turabona ko aho abantu ba mbere bashaka kuba nk’Imana, ntibemere kamere yabo, bagiye ku mohe, nta kindi babonye atari uko ataco bambariye, ari ba magara make, bari gusa. Ivyo twumva rero mu gisomwa ca mbere ntibitwiganira ivyabaye, kw’igenekerezo iri canke irindi, hariya…, ariko bitwereka ingene kamere y’umuntu yamye kuva na kera na rindi. Umuzi w’igicumuro cacu (suite…)

Igihe c’Ikarema: Idominika ya 1 (Umwâka C)

IGISOMWA CA MBERE
Ivyo dusoma mu gitabu c’Ukwibutsa Amategeko (26, 4-10)

Ukwemera kw’igihugu c’Imana Israyeli

Musa yabwiye ishengero ry’Abanyisrayeli ati « Niwahereza ivyimburwa vya mbere, umuherezankuka azokwakira igisimbo birimwo, agitereke ku ruhimbi rw’Umukama Imana yawe. Hanyuma uvuge imbere y’Umukama Imana yawe, uti: « Sokuru yari Umwaramu w’umwangazi, yamanutse mu gihugu ca Misiri, ihahungira ari kumwe n’abantu imparurwa ; ntiyari bwarondoke gushika aho abiwe bǎsagarara, bakaba igihugu gikomeye. Hanyuma Abanyamisiri baraheza baducura bufuni na buhoro, baratugirira nabi, batugira abaja. Niho twatakambira Umukama Imana ya basokuru, Umukama araheza adutega yompi, aribonera ayo tugowe, amaganya yacu n’agahahazo batwicisha. Umukama aca aramvura ukuboko kwiwe rubashavyose, adukura mu Misiri, akora ibitangaza vyinshi n’ibimenyetso biteye ubwoba. Yaratuzanye gushika aha, atugabira iki gihugu gitembamwo amata n’ubuki. None rero, Mukama, ndagushikaniye umwaka w’ivyo nimbuye mw’itongo wampaye.’
Hanyuma uheze ubitereke imbere y’Imana yawe, ukubite ibipfukamiro imbere y’Umukama Imana yawe. »

IZABURI 90 (91) 1-2, 10-11, 12-13, 14-15

Icit. : Mukama, guma iwanje,
         ndi mu marushwa.

Iyo nkingiwe n’inkinzo y’Uwahangamye mw’Ijuru,
nkibera mw’irebe ry’Umushoboravyose,
ndibuka Umukama ari we mahungiro n’amirukiro yanje,
Imana yanje nizeye.

Nta kabi kazokugobako,
nta muvumo uzogera mu nzu yawe ;
na none yabwirije abamarayika biwe,
ngo baguhagarikire mu rugendo rwawe rwose.

Bazokurerura mu maboko yabo,
ngo ntutsitare kw’ibuye.
Uzokandagira imamba n’akamina,
uhonyore umukurira w’intare be n’isato.

« Nzomukimbagiza ko yanyishimikije,
nzomukuza kw’atiyobagije izina ryanje.
Aranyakura nkamwitaba,
mu marushwa sindamuvirira :
ndamuruhura nkamuninahaza. »

IGISOMWA CA KABIRI

Ivyo dusoma mw’Ikete Umutumwa Pawulo yandikiye Abanyaroma (10, 8-13)

Ukwemera muri Yezu Kristu

Ncuti zanje,
Mu Bitabu Vyeranda handitswe ngo: « Ijambo riri hafi yawe rwose, riri mu kanwa kawe no mu mushaha wawe. » Iryo Jambo, ni ya Nkuru nziza y’ukwemera duhora tubigisha. Nka ko, niwaba wemeza n’umunwa wawe ko Yezu ari Umukama, ukemera mu mushaha wawe yuko Imana yamuzuye mu bapfuye, uzokira. Kuko uwemera n’umushaha wiwe wose aca aba intungane, na we uwubiserura mu mvugo aba ashikiriye ubukiriro.

Kukaba nka ko, Ibitabu bivuga ngo: « Ku musi w’urubanza, nta n’umwe mu bamwemera azoteterwa.» Nta gitandukanya Umuyuda n’Umugereki kiriho : bose basangiye Umukama umwe, we agabira abamwambaza bose. Handitswe kandi ngo : « Umuntu wese yambaza izina ry’Umukama, azokira. »

INKURU NZIZA

Ijambo ryawe ni ukuri, Mukama,
itegeko ryawe na ryo ni ubukiriro.

Umuntu ntatungwa n’indya gusa,
ariko aratungwa n’ijambo ryose riva mu kanwa k’Imana.

Ijambo ryawe ni ukuri, Mukama,
itegeko ryawe na ryo ni ubukiriro.

Ivyo dusoma mu Nkuru nziza ya Yezu Kristu nk’uko yashikirijwe na Luka (4, 1-13)

Mutima amujana mu gahinga, araheza arageragezwa na shetani

TentationsYezu yuzuye Mutima Mweranda ava kuri Yorodani, Mutima amujana mu gahinga, ahamara imisi mirongo ine ageragezwa na Shetani. Muri iyo misi, nta co yageza ku munwa ; ngo ize guhera, arasonza. Shetani imubwira iti : « Niwaba uri Umwana w’Imana, bwiriza iri buye ricike umukate. » Yezu ayishura ati : « Handitswe ngo : Umuntu ntatungwa n’indya gusa.» Shetani yongera yongera kumujana ku gasozi karekare, imwereka intara zose z’abami b’isi, imubwira iti : « Ndaguhereza ubwo bubasha bwose n’ubuninahazwa bwaho bwose, kuko nabuhawe ndabuhereza uwo nshatse ; niwapfukama imbere yanje, buzoba rwawe bwose. » Yezu mu kuyishura ayibwira ati: « Handitswe ngo : Uzosenga Umukama Imana yawe, uyikorere yo nsa. » Shetani yongera kumujana i Yeruzalemu, imutereka kw’isunzu ry’igisengero, imubwira iti: « Niwaba uri Umwana w’Imana, niwikororere hasi, kuko handitswe ngo : ‘Azotegeka abamarayika biwe ngo bakurinde.’ Kandi ngo : Bazoguterura mu minwe yabo, woye gutsitaza ikirenge kw’ibuye. » Yezu mu kuyishura ayibwira ati : « Handitswe ngo: Ntuze ugerageze Umukama Imana yawe.»

Irangije kumugerageza mu buryo bwose, shetani imuva iruhande gushika igihe cagenwe.

%d blogueurs aiment cette page :