Évangéliser les aréopages contemporains

Accueil » Posts tagged 'Umubiri' (Page 2)

Archives de Tag: Umubiri

IDOMINIKA YA 18 YO MU MWAKA (Umwaka B)

IGISOMWA CA MBERE

Ivyo dusoma mu gitabu c’Ihunguka (16, 2-4. 12-15)

Umukate uvuye mw’ijuru

Multiplication des painsMuri irya minsi, ishengero ryose rya Bene Israyeli batanguye kwidodombera Musa na Aroni, barababarira bati : « Umukama iyo apfuma atwicira mu gihugu ca Misiri, tuciteretse inkono z’inyama, tukirya ivyokurya tugahaga ; none mwadukuyeyo mutuzana muri aka karere, kugira ngo mwicishe ikigoyi iri shengero ryose ! Maze, Umukama abarira Musa ati : « Raba, ngira ngo ndabakoragurire umukate uvuye mw’ijuru : uko bukeye abantu baze bame baja kwegeranya ibikwiranye n’uwo musi, kugira ngo mbagerageze, ndabe yuko bazigama amabwirizwa yanje canke ko bayarenga. Numvise ingene Bene Israyeli bidoga.» Urababwira uti : « Uyu munsi ku mugoroba, butarira murafungura inyama, ejo mu gitondo na ho muzorya umukate muhage. Niho muzomenya ko ari Jewe Umukama, Imana yanyu. » Kuri uwo mugoroba nyene, inkware ziraza zuzura insago zose, mu gitondo c’uwundi musi na ho babona urume rukikije nya nsago. Nya rume rumaze gukama, babona hasi mw’ishamba utuntu dutoduto, twiburungushuye, dusa n’urubura ; Bene Israyeli babibonye barabazanya bati : « Mann hou ? », ni ukuvuga (suite…)

UMUSI MUKURU W’ISAKARAMENTU RYERANDA (Umwâka B)

IGISOMWA CA MBERE

Ivyo dusoma mu gitabu c’Ihunguka (24, 3-8)

Aya ni amaraso y’isezerano Umukama yagiriraniye namwe

Muri irya misi, Corpus DominiMusa avuye ku musozi wa Sinayi, araza amenyesha Abanyisrayeli amajambo yose y’Umukama be n’imigenzo yose bazokurikiza. Ngo bavyumve, bishurira rimwe bati : « Amajambo yose Umukama yavuze, tuzoyakurikiza. » Musa araheza yandika amajambo yose y’Umukama : ngo buce mu gatondo ka kare, yubaka uruhimbi mu mucamo wa nya musozi, ashinga n’inkingi cumi na zibiri za vya bisata cumi na bibiri vya Israyeli. Hanyuma, Musa atora imisore mu Banyisrayeli, ayigisha guhereza Umukama imperezwa n’ugutangako inkuka imbagwa z’udushuri. Araheza Musa afata igice c’amaraso agishira mu mibehe, ikindi gice akimijira uruhimbi. Aca afata igitabu c’Isezerano agisomera Abanyisrayeli, na bo bashira ijwi hejuru bati : « Ivyo vyose Umukama yavuze tuzobikora, kandi tuzogamburuka. » Araheza Musa afata ya maraso ayamijira Abanyisrayeli ati : « Aya ni amaraso y’Isezerano Umukama yagiriraniye namwe, nk’uko ayo majambo abivuga. »

IZABURI 115 (116B), 12-13. 15-16bc. 17-18

Icit. : Nzomuhereza ikalisi y’ubukiriro,
         kandi ntabaze izina ryiwe.

(suite…)

%d blogueurs aiment cette page :