Évangéliser les aréopages contemporains

Accueil » Posts tagged 'Umuherezankuka'

Archives de Tag: Umuherezankuka

IDOMINIKA YA 33 YO MU MWAKA (Umwâka B)

IGISOMWA CA MBERE

Ivyo dusoma mu gitabu c’Umuhanuzi Daniyeli (12, 1-3)

Izuka ry’abapfuye

parousie Jewe Daniyeli numvise iri jambo ry’Umukama : « Umusi umwe, Mikayeli, umukuru w’abamarayika, azohaguruka, ni we ahagarikiye igihugu canyu. Hazoba urwimo rutari bwaboneke, kuva aho intara zibereyeho. Ariko ico gihe, igihugu canyu kizorokoka, ni ukuvuga abanditswe bose mu gitabu c’Imana. Benshi mu bazoba basinziriye mu kuzimu bazokwikangura, bamwe bikangurire ubuzima bwamaho, abandi bikangurire kumaramara no guteterwa imyaka n’imyaka. Abitonzi bazosayangana nk’izuba ryo ku mutaga ; abazoba babaye intungane mu makungu bazoca ibibatsi nk’inyenyeri imyaka n’imyaka.»

IZABULI 15 (16) 5-8, 9-10, 11

Icit. : N’unzigame, Mukama,
         kuko ari Wewe mahungiro yanje.

Mukama, ni Wewe ntoranwa yanje, ni Wewe ruhara rwanje,
ni Wewe natoranyeko iragi ryanje.
Mpoza Umukama imbere yanje, kuri ico simpengeshanya,
kandi ko asanzwe ari iburyo bwanje sintirimuka.

Umutima wanje urahimbarwa,
kandi umushaha wanje ukanezerwa,
umubiri wanje na wo ukaruhuka, ataco winona ;
na none, ntiwondeka ngo mpfe rubi,
umugenzi wawe ngo aherere mu cobo.

Uzondangira inzira y’ubuzima,
imbere yawe agahimbare ni kose ;
iburyo bwawe akanyamuneza kazokwamaho imyaka yose.

IGISOMWA CA KABIRI

Ivyo dusoma mw’Ikete ryandikiwe Abahebereyi (10, 11-14-18)

Yezu Kristu yarahereje inkuka imwe rudende

Mw’isezerano rya kera, umuherezankuka wese yahora aja gusenga mu gisengero ; inkuka atasiba guhereza zama ari za zindi, kandi ntizishobore gukura ibicumuro namba. Ariko Yezu Kristu we, aho amariye guhereza inkuka imwe rudende y’ibicumuro, yaciye avyagira iburyo bw’Imana ubutakihava, arorereye igihe abansi biwe bazoshirwa munsi y’ibirenge vyiwe bamubere intebe.

Erega, iyo nkuka imwe rudende ni yo yatumye abemeye kugabirwa na We ubweranda, bagashikira ubutungane ubutacisubirako. Iyo ikigongwe kibonetse, nta nkuka y’ibicumuro iba igikenewe.

INKURU NZIZA

Aleluya, aleluya.
Nimwame mugavye, musabe imisi yose,
kugira ngo mushobore guseruka imbere y’Umwana w’umuntu.
Aleluya

Ivyo dusoma mu Nkuru nziza ya Yezu Kristu nk’uko yashikirijwe na Mariko (13, 24-32)

Muzobona Umwana w’Umuntu aje mu bicu

jugement-dernierUmusi umwe, Yezu yabariye abigishwa biwe, ati: « Muri nya misi, ayo marushwa mvuze ahavuye, izuba rizodegera, ukwezi ntikuzoba kukibonesha, inyenyeri zizokoragurika, ziva kw’ijuru, ububasha bw’ijuru buzonyiganyiga. Niho rero muzobona Umwana w’umuntu aje mu bicu afise inganji n’ubuninahazwa bwinshi. Azoheza arungike abamarayika biwe gukoranya abatowe mu nkiko zose z’isi, iyo isi n’ijuru biva bikagera hose. Igiti c’umutenahi cobibagereraniriza. Iyo amashami yaco atoshe, amababi akanaga, muca mumenya ko iremba riri hafi. Ni ko kw’uko, ni mwabona ivyo vyose bishitse, muramenya ko Umwana w’umuntu yashitse, ari kw’irembo. . N’ukuri ndabibabariye : uru rwaruka ntiruzohera, ivyo vyose bitaraba. Ijuru n’isi bizoteba bihere, yamara amajambo yanje ntazohera. Ariko umusi wa rwo be n’isaha, nta n’umwe awuzi, nta n’abamarayika bari mw’ijuru, nta na Mwana nyene, Data musa ni we abizi.»

IDOMINIKA YA 31 YO MU MWAKA (Umwâka B)

IGISOMWA CA MBERE

Ivyo dusoma mu gitabu c’Ukwibutsa Amategeko (6, 2-6)

Urakunda Umukama n’umutima wawe wose

ten-commandmentsHebrewNg’ibi ivyo Musa yabariye ishengero ry’Abanyisrayeli : Urubaha Umukama Imana yawe, imisi yose uzomara kw’isi, urakurikiza amategeko n’amabwirizwa yiwe yose ndaguhaye uyu musi. Niho uzoramba, wewe, abana n’abuzukuru bawe. None rero, Israyeli, urama uteze ugutwi, ushire ku muzirikanyi ico cose kizokuzanira ubuhirwe, ukarondoka mu gihugu gitemba amata n’ubuki, nk’uko Umukama Imana ya ba sogokuruza yabikwemereye.
Umviriza, Israyeli we : Umukama Imana yacu ni we musa ari Imana. Urakunda rero Umukama Imana yawe, n’umushaha wawe wose, n’umutima wawe wose, n’amagara yawe yose. Ayo majambo nkubariye uyu musi, ntakigere akuva ku muzirikanyi.

IZABURI 17 (18) 2-3a, 3bc-4, 47.51ab

Icit. : Ndagukunda, Mukama, Wewe bukomezi bwanje.

Ndagukunda, Mukama, wewe bukomezi bwanje,
uri Umukiza wanje, wankijije akagobero ;
Umukama ni we gitandara canje, ni we (suite…)

IDOMINIKA YA 30 YO MU MWAKA (Umwâka B)

IGISOMWA CA MBERE

Ivyo dusoma mu gitabu c’Umuhanuzi Yeremiya (31, 7-9)

Akanyamuneza k’ukurokoka kwa Israyeli

Ng’iri iriyazwe n’Umukama :
Tambe mutārîke, muvugirize impundu Yakobo, mushemeze igihugu gisumba ibindi vyose ! Shire ijwi hejuru, mwivuge amazina muti : « Umukama yarokoye igihugu ciwe, ka kasigarira k’Abanyisrayeli ! » Ehe ngiye kubagarukana mbakure mu gihugu co mu buraruko, ndabashwabure kuva aho isi igera hose. Ntibazosiga inyuma impumyi n’uwucumbagira, abagore bibungenze n’abavuye mu kiriri ; eka, bazogaruka ino ari ishengero rinini. Bari bagiye bararira, noneho nzobagarukana imitima itekanye ; nzobereka amasôko, ndabacishe mu nzira igororotse aho batazotsitara. Erega, Israyeli nayibereye umuvyeyi, Efurayimu ni imfura yanje.

IZABURI 125 (126), 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6

Icit. : Ivyo Umukama yatugiriye ni agatangaza,
         natwe turi mu kanyamuneza.

Igihe Umukama yabohora imbohe za Siyoni,
twari tumeze nk’abari mu ndoto ;
niho akamwemwe kashaka kutwica,
imvyino zikasana.

Niho abapagani bavuga bati :
« Ivyo Umukama yabagiriye ni agatangaza ! »
Ni ko, ivyo Umukama yatugiriye ni akaroruhore,
eka natwe twari mu kanyamuneza.

Bohora se Mukama, imbohe zawe,
uzizane nk’imigende kw’isi ikamutse.
Ababivyi mw’ibiba babiba barira,
mw’igesa bakagesa bishongora.

Bagenda bararira,
bajanye imbuto z’ukubiba ;
maze, bagarukanye imikama y’ivyimburo,
bakaza barisiga.

IGISOMWA CA KABIRI

Ivyo dusoma mw’Ikete ryandikiwe Abahebereyi (5, 1-6)

Uzokwama uri Umuherezankuka na ntaryo, nka kumwe kwa Melekisedeki

Umuherezankuka mukuru yama atorwa mu bantu, ibanga ryiwe ni ukubaserukira ku Mana; ategerezwa guhereza amashikanwa n’ingorore kubera ibicumuro vyabo. Arashobora noneho guterwa imbabazi n’abacumura kubera ubwenge buke bwabo canke kuko bazimiye, kuko na we nyene ari ntamagara; ndetse bimutuma ategerezwa kwitangira we nyene inkuka y’ibicumuro vyiwe nk’uko abigirira igihugu. Bisubiye kandi, nta muntu yiha iryo teka, ariko ariterwa n’Imana, nka kumwe kwa Aroni.

Na Kristu ubwiwe si we yihaye iteka ry’ukuba Umuherezankuka mukuru; yarihawe n’Uwamubariye ati: « Uri Umwananje, ni je nakwivyariye uyu musi. » Nk’uko yavuze ahandi ati: « Uzokwama uri Umuherezankuka na ntaryo, nka kumwe kwa Melkisedeki.»

INKURU NZIZA

Aleluya, aleluya.
Umukiza wacu Yezu Kristu yatsinze urupfu,
akaboneshereza ubuzima kubera Inkuru nziza.
Aleluya.

Ivyo dusoma mu Nkuru nziza ya Yezu Kristu nk’uko yashikirijwe na Mariko (10, 46-52)

Mwigisha, ntabara mbone

Umusi umwe, Yezu yariko ara va mu gisagara ca Yeriko, we n’abigishwa biwe n’isinzi ry’abantu. Ahwana n’impumvi, mwene Timayo, yari yicaye ku nzira ashera. Yumvise ko ari Yezu w’i Nazareti ahaciye, arasemerera ati: « Yezu, Mwana wa Dawudi, ngirira ikigongwe!» Benshi baramukankamira ngo acereze; na we arushirizaho gusemerera, ati: « Mwana wa Dawudi, ngirira ikigongwe ! » Yezu rero arahagarara, ati: « Mwakure. » Bākura ya mpumyi bati: « Subiza umutima mu nda ! Va hasi : araguhamagaye. » Aterera hasi igikwemu ciwe, asimba rimwe aba ashikiriye Yezu. Yezu aramubaza ati : « Ushaka ko nkugirira iki?» Impumyi iramwishura ati: « Mwigisha, ntabara mbone ! Yezu aramwishura ati: « Genda, ukwemera kwawe kuragukijije.» Buno nyene, arakanura, agendanira Yezu.

%d blogueurs aiment cette page :