Évangéliser les aréopages contemporains

Accueil » Posts tagged 'Umukate'

Archives de Tag: Umukate

IDOMINIKA YA 21 YO MU MWAKA (Umwâka B)

IGISOMWA CA MBERE

Ivyo dusoma mu gitabu ca Yozuwe (24, 1-2a. 15-17. 18b)

Tuzoba inzigamahanga z’Umukama, kuko ariwe Mana yacu

Muri irya misi,
Yozuwe yakoranirije imiryango yose y’Israyeli i Sikemu, ahamagaza abakurambere b’Israyeli, abakuru bayo, abacamanza bayo, be n’ababwiriza bayo ; bararenguka bahagarara imbere y’Imana. Yozuwe araheza abarira ishengero ryose ati : « Nimwabona bibabangamiye gukorera Umukama, uyu musi nimwitorere uwo muzokorera : hitemwo za mana ba sogokuruza bakorera hakurya ya rwa ruzi rwa Efurati, canke imana z’Abemori bene iki gihugu murimwo. Jewe n’abo mu rugo rwanje tuzokwama tugendanira Umukama.» Abantu baramwishura bati : « Twopfuma dupfa hako duheba Umukama ngo dukorere izindi mana ! Umukama Imana yacu ni we yadukuye mu gihugu ca Misiri, twe na ba sogokuruza, aho twari twagorewe mu buja ; ni we yakoze ibitangaza imbere yacu, ni we yadukingiye mu nzira yose twazananye no mu mahanga twaciyemwo. Na twebwe nyene, tuzogendanira Umukama, kuko ari we Mana yacu.»

IZABURI 33 (34) 2-3, 16-17, 18-19, 20-21, 22-23

Icit. : Umvirize, murabe,
ingene Umukama ari mwiza.

Nzoninahaza Umukama na ntaryo, (suite…)

IDOMINIKA YA 19 YO MU MWAKA (Umwaka B)

IGISOMWA CA MBERE

Ivyo dusoma mu gitabu ca mbere c’Abami (19, 4-8)

Eliya akomezwa n’umukate agaburiwe n’Imana

Elie à l'HorebMuri irya misi,
Eliya yari yagenze urugendo rw’umusi umwe mu bugaragwa, araheza rero yicara musi y’igiti, yipfuza urupfu, avuga ati : « Ewe Mukama, ubwanje buraheze : akira ubuzima bwanje, kuko ntaruta ba sogokuruza. » Araheza yiryamira munsi y’ico giti, arasinzira. Maze, umumarayika araza aramukoma, aramubarira ati « Vyuka, ufungure ! » Akanuye, abona umukate ukaranze n’umukuza w’amazi, biri haruguru y’umutwe wiwe. Ni uko rero arafungura, aranywa arongera ariryamira. Umumarayika w’Umukama agaruka ubugira kabiri, aramukoma, aramubarira ati : « Vyuka, ufungure, ahandi ho urugendo rwokunaniza kuko ari rurerure. » Ni uko rero aravyuka, arafungura, aranywa, izo mfungurwa azigendera imisi mirongo ine n’amajoro mirongo ine, ashika kuri Horebi umusozi w’Imana.

IZABURI 33 (34) 2-3, 4-5, 6-7, 8-9

Icit. : Umvirize, murabe,
         ingene Umukama ari mwiza.

Nzoninahaza Umukama na ntaryo,
nzomuhaya ntahengeshanya. (suite…)

UMUSI MUKURU W’ISAKRAMENTU RYERANDA

IGISOMWA CA MBERE
Ivyo dusoma mu gitabu c’Ukwibutsa Amategeko (8, 2-3. 14b-16a)

(Yaraguhembuje imfungurwa utari bwabone
Kandi ba sogokuruza bawe batari bwafungure)

Muri irya misi, Musa yabwiye umuryango w’Israeli ati : « Israeli we, urame wibuka rwa rugendo Umukama Imana yawe yakugirishije mu gahinga imyaka mirongo ine yose, kugira ngo agucishe bugufi, akugerageze, amenye akari mu mutima wawe, kugira ngo arabe ko uzokwumvira amabwirizwa yiwe canke ko uzomugambararira. Yaragucishije bugufi, akwumvisha inzara, aguhembuza mana utari bwabone kandi na ba sogokuruza bawe batari bwafungure, kugira ngo akwereke ko umuntu adatungwa n’indya gusa, ariko abeshwaho kandi n’ijambo ryose rivuye mu kanwa k’Imana.

Ntuze wigere wibagira ko Umukama Imana yawe ari We yagukuye mu gihugu ca Misiri, (suite…)

%d blogueurs aiment cette page :