Évangéliser les aréopages contemporains

Accueil » Posts tagged 'umupfakazi'

Archives de Tag: umupfakazi

IDOMINIKA YA 32 YO MU MWAKA (Umwâka B)

IGISOMWA CA MBERE

Ivyo dusoma mu gitabu ca mbere c’Abami (17, 10-16)

Umupfakazi w’i Sarepta acumbira Eliya

Elie à l'Horeb

Muri irya misi,
Umuhanuzi Eliya yafashe inzira, ija i Sarepta. Agishika kw’irembo ry’igisagara, agize atyo abona umugore w’umupfakazi ariko aratoragura udukwi. Eliya aramuhamagara aramubarira ati : « Ntabara urabe ico wonzaniramwo utuzi two kunywa.» Akiriko aragenda kuyazana, aramuhamagara ati: «Urantabara unzanire n’utwo notamira.» Wa mugore amwishura ati: « Ndakurahiye Imana nzima ko ataco mfise co kurya, atari agafu kari ku rushi gasigaye mu gaseke n’uturanguzwa tw’amavuta mu gakarabo. Mbere ubu ngira ntoragure udukwi tubiri, kugira ngo ngende imuhira ndakicumbire, twe n umwana wanje, tukarye duheze duhwere.» Eliya aramwishura ati: « Ntutinye : genda ugire nk’uko uvuze; mugabo ubanze uncumbireko gatoya, ukanzanire hano, uheze ubone kwicumbira, mwe n’umwana wawe; kuko ariko Umukama Imana y’Israyeli avuze ngo: « Muri ako gaseke ifu ntizokwigera ihera no muri ako gakarabo amavuta ntazokama, gushika (suite…)

Idominika ya 30 yo mu mwaka. (Umwaka C)

IGISOMWA CA MBERE

Ivyo dusoma mu gitabu ca Mwene Siraki (35, 15b-17. 20-22a)

(Imana ntiyirengagiza igisabisho c’umukene)

Umukama ni umucamanza atagira nkunzi.
Ntatoranya, arumviriza riho uwugowe amwambaza. Ntakengera igisabisho c’impfuvyi, n’iminiho y’umupfakazi. Uwukorera Imana n’umutima wiwe wose, Imana iramwakiriza yompi, igisabisho ciwe kigashika mw’ijuru.
Igisabisho c’umworo kiramena ibicu ; ntashobora guhozwa igihe atararonka ico asaba.
Azohozako gushika Uwo mw’ijuru amurabe ryiza, aburanire intungane, azicire urutunganye.

IZABURI 33 (34) 2-3, 17-18, 19. 23

Icit : Umurushwa aratabaza Umukama, akamwumvira.

Nzoninahaza Umukama na ntaryo,
nzomuhaya ntahengeshanya.
Nanje nyene nzoninahazwa n’Umukama,
abantu batobato nibumve, bahimbarwe. (suite…)

%d blogueurs aiment cette page :