Évangéliser les aréopages contemporains

Accueil » Posts tagged 'Umwana w’Imana'

Archives de Tag: Umwana w’Imana

IDOMINIKA YA 22 YO MU MWAKA (Umwâka A)

IGISOMWA CA MBERE

Ivyo dusoma mu gitabu c’Umuhanuzi Yeremiya (20, 7-9)

Ijambo ry’Imana ryanteye iceyi

Ewe Mukama, waranyoheje, nanje ndagukurikira, warandushije ubukomezi, urantsinda. None nsigaye ndi agatwengo ka barundi, bose barantyekeza. Uko mvuze ijambo kwose, ni ko nsemerera nti : « Umuryano, ugusambura ! » Ijambo ry’Imana ryanteye iceyi, rimpa amenyo y’abatwenzi umusi wose. Nabaye ncibwira nti : « Sinkimukubitizako agatima, ntaco nkivuga kw’izina ryiwe » ; nza numva urubeya rwaka mu muri jewe, runyengetera mu musokoro, runshwara umubiri wose, birananira n’ukwiyumanganya ngo ndarurinde.

IZABURI 62 (63), 2. 3-4. 5-6. 8-9

Icit : Umutima wanje urakunyotewe,
         Mukama, Mana mfise.

Mana, ni Wewe Mana yanje,
Mpora ndondera kuva mu gitondo ca kare ;
umutima wanje urakunyotewe.
Nanje ndakwipfuza,
muri iyi si yase imigaga itagira n’ikinyotera.

Ni ko, narakubonye mu ngoro yawe,
ndihweza ububasha n’ubuninahazwa bwawe ;
niho urukundo rwawe rwandutira amagara,
ngashobora kugushimagiza!

Ni ko, nzoguma nguhezagira umwanya nkiriho,
nzokwayira iminwe izina ryawe ;
niho nzohimba nk’uwagaburiwe imisoso n’ibinure,
nzoguhaya mpimbarwe n’ukuguhoza mu kanwa.

Nkako, waje kuntabara :
nanje nakuvugirije impundu ndi mu mutamana wawe!
Umutima wanje wose uraguhurumbira,
ukuryo kwawe ni kwo kunshigikiye.

IGISOMWA CA KABIRI

Ivyo dusoma mw’Ibaruwa Umutumwa Paulo yandikiye Abaromani (12, 1-2)

Nimuhereze Imana imibiri yanyu nk’ishikanwa rizima

Ncuti zanje,
Ndabahanuye kubw’ikigongwe c’Imana ngo muiyhereze imibiri yanyu nk’ishikanwa rizima, ryeranda, riyishika ku nyota ; uko ni ko musenga Imana mu kuri. Kandi nimureke kwigana imigenzo y’iyi si, arikonimwisubireko mu gutahuza ibintu, mubonereho kwiyubura no gutegera ico Imana ishaka, iciza, igishemeye be n’igitunganye cose.

INKURU NZIZA

Alleluya, alleluya.

Ese Imana y’Umukama wacu Yezu Kristu
Yomurikira amaso y’imishaha yacu,
kugira ngo turimbure ukwizigira yaduhamagariye uko kungana.

 

Ivyo dusoma mu Nkuru Nziza yanditswe na Matayo (16, 21-27)

Uwushaka kungendanira niyihebe

Petero yari yabwiye Yezu ati : « Uri Kristu, Umwana w’Imana nzima. » Kuva ico gihe rero, Yezu atangura gusobanurira abigishwa biwe ko abwirizwa kuja i Yeruzalemu, akahababarira menshi, ababazwa n’abashingantahe n’abakuru b’abasaserdoti n’abigisha, akicwa, hanyuma ku musi ugira gatatu akazuka. Petero rero amwihereranije, aja mu vyo kumutonganya ati : « Ntirikabe, Mukama, ivyo ntibizogushikira n’intete. » Yezu ahindukiye, abwira Petero ati : « Vaho, igira inyuma, wa shetani we ! Uriko urantsitaza. Ivyiyumviro vyawe, si ivy’Imana, ni ivy’abantu. »
Hanyuma Yezu abwira abigishwa biwe ati : « Uwushaka kungendanira niyihebe, yikorere umusaraba wiwe, ankurikire. Na none, uwugomba kurokora ubuzima bwiwe, azobubura, na we uwuzobuheba kubwanje, azoburonka. Mbega, umuntu vyomumarira iki gutunga ivy’isi vyose, aroshe ubuzima bwiwe ? Ubona umuntu yotanga ibingana iki ngo abucungure ? Aho rero Umwana w’umuntu azoza mu buninahazwa bwa Se akikijwe n’abamarayika biwe, ni ho azohemba umuntu wese ku bikorwa vyiwe. »

IDOMINIKA YA 21 YO MU MWAKA (Umwâka A)

IGISOMWA CA MBERE

Ivyo dusoma mu gitabu c’Umuhanuzi Izaya (22, 19-23)

Nzogushinga imfunguruzo z’inzu ya Dawidi

Ng’iri ijambo Umukama yashikirije Sobina, umukuru w’igisengero : « Ndagukuye mu gikorwa cawe, ndagukuye mu kibanza cawe. Uyu musi nyene, ndahamagara umusuku wanje Eliyakimi mwene Hilikiyasi. Ndamwambika umutamana wawe, ndamukenyeze umukanda wawe, ndamuhe ubukuru bwawe, aheze abe umuvyeyi w’abantu bose b’i Yeruzalemu n’abo mu muryango wa Yuda. Urufunguruzo rw’inzu ya Dawidi ndarushize ku bitugu vyiwe ; niyugurura, ntawuzokwugara, niyugara, ntawuzoshobora kwugurura. Ndamushinze ahantu hakomeye cane nk’umusumari, azobera umuryango wa se ingoma y’ubuninahazwa. »

IZABURI 137 (138), 1-2a. 2b-3. 6. 8bc

Icit : Urukundo rwawe, Mukama, rwamaho imyaka yose ;
         ntuhebe rero ivyiza wama utugirira.

Ngira ngukengurukire n’umutima wanje wose
amajambo yanje yashitse mu nyumviro zawe ;
ngira nkuririmbire imbere y’Abamarayika,
nunamire ingoro yawe nyeranda.

Ndagukengurukiye kubera urukundo rwawe n’ukuri kwawe,
ivyo waturaganiye birarengeye ivyavuzwe kuri Wewe ;
aho nagutabaza, waranyumviye,
ngo ngire ubwoba, urabunkiza, ungira umutinyutsi.

Ego niko, kuva mw’ijuru Umukama abona abicisha bugufi,
Ariko abanyabwishime bo abamenyera kure.
Urukundo rwawe, Mukama, rwamaho imyaka yose ;
Ntuhebe rero ivyiza wama utugirira.

IGISOMWA CA KABIRI

Ivyo dusoma mw’Ibaruwa Umutumwa Paulo yandikiye Abaromani (11, 33-36)

Vyose biva kuri We, vyose bibeshwaho na We kandi vyose birora kuri We

Ese ingene itunga, ubwitonzi n’ubumenyi bw’Imana ari agatangaza ! Ese ingene ingingo zayo atawushobora kuzitohoza n’ingene inzira zayo atawushobora kuzitegera ! Ni nde yoba yaramenye iciyumviro c’Um’kama ? Canke ni nde yamubereye umuhanuzi ? Canke ni nde yoba yaramwitanze akamugabira ngo na We aze amusubize ? Vyose biva kuri We, vyose bibeshwaho na We kandi vyose birora kuri We : n’aninahazwe mu myaka yose ! Amen.

INKURU NZIZA

Alleluya, alleluya.

Uri Petero, no kuri iryo buye nzokwubakako Ekleziya yanje ;
n’ingabo za Shetani ntizizoyisenyura.

Ivyo dusoma mu Nkuru Nziza yanditswe na Matayo (16, 13-20)

Uri Petero, ndaguhaye imfunguruzo z’Ubwami bw’ijuru

Muri irya misi,
Yezu yari ashitse mu ntara ya Sezareya ya Filipo ; araheza abaza abigishwa biwe ati : « Mwumva Umwana w’umuntu bamuvugako iki ? »
Bamwishura bati : « Bamwe bagira ngo ni Yohani Batista, abandi Eliya, abandi ngo ni Yeremiya, abandi na bo ngo ni umuhanuzi mu bandi. » Yezu asubizayo ati : « Mweho mwiyumvira ko ndi nde? »
Simoni Petero yishura ati : « Uri Kristu, Umwana w’Imana nzima. »
Yezu na we ati : « Urahiriwe, Simoni mwene Yona, kuko atari wewe uvyibwiye, ubimenyeshejwe na Data ari mw’ijuru. Nanje, ndabikubariye, uri Petero, no kuri iryo buye nzokwubakako Ekleziya yanje ; n’ingabo za Shetani ntizizoyisenyura. Nzoguha imfunguruzo z’Ubwami bw’ijuru : ico uzoboha kw’isi cose kizoba kiboshwe no mw’ijuru, ico uzobohora kw’isi cose kizoba kibohowe no mw’ijuru. »

Agirako yihanikiriza abigishwa biwe ngo ntihagire uwo babwira ko ari We Kristu.

UMUSI MUKURU W’UMUSHAHA WA YEZU

IGISOMWA CA MBERE

Ivyo dusoma mu gitabu c’Ukwibutsa Amategeko : 7, 6-11

Umukama yabatoye kubera urukundo abafitiye.

Muri irya misi, Moshe yabwiye Abanyisraeli ati : « Uri igihugu cahezagiwe n’Umukama Imana yawe : ni Wewe Umukama Imana yawe yatoye mu ntara zose zo kw’isi ngo ube icibare ciwe. Igituma Umukama yabatoye akabitwararika, si ukubera ko igitigiri canyu casumba ic’abandi bose, mbere ni mwe bake kw’isi yose. Yabatoye riho kubera urukundo abafitiye kandi kugira ngo agumye isezerano yasezeranye na ba Sokuru banyu ; nico gituma Umukama yaramvuye ukuboko kwiwe rubasha vyose akabakiza ubuja, akabakura mu minwe ya Faraoni, umwami wa Misiri.

Uraheza rero utegere ko Umukama Imana yawe ari We Mana y’ukuri, Imana idatana mu ndagano, idaturgana kw’ijambo, abayikunda bagakurikiza n’amabwirizwa yayo ikabagumiriza urukundo rwayo gushika ku ruvyaro rw’igihumbi; abayanka na bo ikabahana kuno nyene. Abayanka ntibagera umutwe, kandi ibaha igihano kibakwiye. Uragumya rero amateka, amabwirizwa n’imigenzo yose ndagushikirije uyu musi, kugira ngo uyarangure. »

IZABURI 102 (103) 1-2. 3-4. 9-7. 8. 10

Icit : Urukundo Umukama afitiye abamwubaha
         Rwamaho imyaka yose.

Himbaza se mushaha wanje Umukama,
maze n’amagara yanje yose aninahaze Izina ryiwe ryeranda ;
himbaza se mushaha wanje Umukama,
maze ntihagire ico wibagira mu vyiza vyiwe.

Ni We akurekurira ibicumuro vyawe vyose,
ni We agukiza indwara zose ;
i We akugarurira ku cobo,
ni We atuma uhagatirwa n’urukundo n’igishika.

Umukama akorana ubutungane,
Akaburanira impahazwa ;
ni We yamenyesheje Moshe amabanga yiwe,
akereka abana b’Israeli ivyiza vy’agatangaza yakoze.

Umukama ni We Nyen’imbabazi n’ikigongwe,
ntakaza ishavu, yuzuye urukundo ;
uko ducumura, siko aduhana,
uko tumutuka, siko adusubiza.

IGISOMWA CA KABIRI

Ivyo dusoma mw’Ibaruwa rya mbere ry’Umutumwa Yohani : 4, 7-16

Imana yaradukunze.

Bakunzi banje, nidukundane, kuko urukundo ruva ku Mana. Kandi uwukundana wese yavyawe n’Imana, kandi arazi Imana. Uwudakundana ntiyamenye Imana, kuko Imana ari Rukundo.
Ng’iki icatumenyesheje urukundo rw’Imana muri twebwe : ni uko Imana yarungitse Umwana wayo w’ikinege kw’isi, kugira ngo tube bazima kubwiwe. Ng’iki ikigira urukundo : ni uko atari twebwe twakunze Imana, ariko ni uko ari Yo yadukunze, ikarungika Umwana wayo kw’isi kuba iciru c’ibicumuro vyacu.

Bakunzi banje, ko Imana yadukunze ityo, natwe turategerezwa gukundana. Ntawigeze yihweza Imana ; ariko dukundanye, Imana iratugumamwo, n’urukundo rwayo rukaba rurangukiye muri twebwe. Ng’iki ikitumenyesha yuko tuguma muri Yo, na Yo ikatugumamwo : ni uko yadusangije Mutima wayo. Natwe twarihweje kandi turemeza yuko Data yarungitse Umwana wiwe kuba Umukiza w’isi.

Uwo wese yemera yuko Yezu ari we Mwana w’Imana, Imana iramugumamwo, na we akaguma mu Mana. Natwe, twaramenye kandi twaremeye urukundo Imana idufitiye, ko ruba muri twebwe. Imana ni Yo Rukundo : uwuguma mu rukundo aguma mu Mana, na Yo Imana ikamugumamwo.

INKURU NZIZA

Alleluya, alleluya.

Umukama yavuze ati : « Nimwemere inganji yanje,
mukunde n’ivyo nigisha,
kuko nitonda kandi nkicisha bugufi bivuye ku mutima. »

Ivyo dusoma mu Nkuru Nziza yanditswe na Matayo : 11, 25-30

Ndi uwitonda kandi nkicisha bugufi bivuye ku mutima.

Muri irya misi, Yezu yavuze aya majambo ati : « Dawe, Mukama w’ijuru n’isi, ndagushemeza kuko wahishije ivyo bintu abanyabwenge n’abahinga, ukabimenyesha ibitazi. Niko, Dawe, kuko ariko wabishatse.

Dawe yarampaye ibintu vyose, kandi nta n’umwe amenya Mwana atari Se, kandi ntawumenya Se atari Mwana, be n’uwo Mwana azoba yamumenyesheje.
Nimuze mwebwe mwese murushe kandi muremerewe, nzobaruhurira. Nimwemere inganji yanje, mukunde n’ivyo ndabigisha, kuko nitonda kandi nkicisha bugufi bivuye ku mutima ; niho muzoronka akoyoko k’imitima yanyu. Ni ivy’ukuri, inganji yanje ntiremereye, na vyo ivyo nzobashinga ntibizobavuna. »

%d blogueurs aiment cette page :