Évangéliser les aréopages contemporains

Accueil » Posts tagged 'Uwamyeho'

Archives de Tag: Uwamyeho

IDOMINIKA YA 34 YO MU MWAKA = UMUSI MUKURU WA KRISTU UMWAMI

IGISOMWA CA MBERE

Ivyo dusoma mu gitabu c’Umuhanuzi Daniyeli (7, 13-14)

Ingoma yiwe ni ingoma izokwamaho

jugement-dernierMu vyo neretswe mw’ijoro, nagize ntya mbona haje uwusa n’Umwana w’umuntu, azananye n’ibicu vyo mw’ijuru ; araheza aregera wa Mutama, baramumushikiriza. Aca ahabwa inganji, icubahiro n’ubwami kugira ngo amoko yose, intara zose n’indimi zose zimusenge. Ingoma yiwe ni ingoma izokwamaho, ubwami bwiwe ni ubwami butazotituka.

IZABURI 92 (93), 1ab, 1c-2, 5

Icit. : Umukama arahangamye ku ngoma,
         yikwije uuninahazwa.

Umukama ahangamye ku ngoma ;
yikwije ubuninahazwa,
Umukama yikwije ububasha bwiwe.

Isi na yo irashimangiye, (suite…)

UMUSI MUKURU W’UBUTATU BWERANDA

Ivyo dusoma mu gitabu c’Ihunguka : 34, 4b-6.8-9

 (Umukama, Imana yuzuye imbabazi n’ubuntu)

Ijambo ry'Imana
Ijambo ry’Imana

Muri irya misi, Moshe yazindutse kare mu gatondo, aduga ku musozi wa Sinayi, nk’uko Umukama yari yamutegetse, atwaye vya bisate bibiri vy’amabuye. Umukama amanuka muri ca gicu, ahagararana na we aho hantu ; Moshe araheza yambaza izina ry’Umukama. Umukama aca imbere yiwe, aravumera ati : « Ndi Umukama, ndi Umukama, ndi Imana yuzuye imbabazi n’ubuntu, sinkaza ishavu, ndi ikigongwe cinshi, nzira guhemuka. »

Ako kanya, Moshe aca akubita ibipfukamiro hasi, arasenga. Hanyuma avuga ati : « Mukama, niwaba unkunda, ndagusavye utuje imbere. Ndazi, Mukama, ko iki gihugu gifise umutima ugumye nk’ibuye ; ariko, turekurire ibicumuro vyacu n’ubugaba bwacu, tugire ba samuragwa bawe. »

URURIRIMBO : Dn 3, 52-56

Icit : Uragahezagirwa kandi uragashemezwa imyaka yose !

Uragahezagirwa, Mukama, Mana y’abasokuru
Icit : Uragahezagirwa kandi uragashemezwa imyaka yose !

Izina ryawe rininahaye kandi ryeranda nirihezagirwe,
Icit : Uragahezagirwa kandi uragashemezwa imyaka yose !

Uragahezagirwa mu ngoro nyeranda y’ubuninahazwa bwawe,
Icit : Uragahezagirwa kandi uragashemezwa imyaka yose !

Uragahezagirwa ku ntebe y’ubwami bwawe,
Icit : Uragahezagirwa kandi uragashemezwa imyaka yose !

Uragahezagirwa, Wewe,
Icit : Uragahezagirwa kandi uragashemezwa imyaka yose !

Wewe uhangamye hejuru y’abamarayika,
Icit : Uragahezagirwa kandi uragashemezwa imyaka yose !

Uragahezagirwa mu kirere co mw’ijuru,
Icit : Uragahezagirwa kandi uragashemezwa imyaka yose !

IGISOMWA CA KABIRI

(Muragahorana inema ya Yezu Kristu,
urukundo rw’Imana
n’ingabirano ya Mutima Mweranda)

Ncuti zanje
Nimunezerwe, murondere ubweranda, muremeshanye ; muhuze imitima, mwamane amahoro : niho Imana y’urukundo n’amahoro izobana namwe. Nimuramukanye namwe mu kugwana mu nda nk’aberanda. Aberanda bose barabatasha. Muragahorana mwese inema y’Umukama Yezu Kristu, urukundo rw’Imana, mwuzure na Mutima Mweranda !

INKURU NZIZA

Alleluya, alleluya.
Haninahazwe Data na Mwana na Mutima Mweranda !
Haninahazwe Uwuriho, Uwamyeho n’Uwugira ngo aze !
Alleluya, alleluya.

Ivyo dusoma mu Nkuru Nziza yanditswe na Yohani : 3, 16-18

(Imana yarungitse Umwana wayo ngo akize isi)

Imana yarakunze isi gushika itange Umwana wayo w’ikinege, kugira ngo uwumwemeye wese ntapfe, aronke riho ubuzima budahera. Erega, Imana ntiyatumye Umwana wayo gucira isi urubanza, ariko yamurungitse ngo akize isi. Uwumwemera nta ntahe imuvugirako, uwutemera we, yararemetswe intahe, kuko yanse kwemera izina ry’Umwana w’ikinege w’Imana.

%d blogueurs aiment cette page :