Évangéliser les aréopages contemporains

Accueil » Posts tagged 'Yohani'

Archives de Tag: Yohani

IDOMINIKA YA 29 YO MU MWAKA (Umwâka B)

IGISOMWA CA MBERE

Ivyo dusoma mu gitabu c’Umuhanuzi Izaya (53, 10-11)

Ishaka ry’Umukama rizoranguka

Umusuku wiwe, Umukama yashatse kumuvunaguza amagorwa. Ariko, niyitanga akabera abantu incungu, azoramutswa n’abuzukuruza, azoramba ; kubera we, ishaka ry’Umukama rizoranguka. Ayo magorwa yose yabonye azohinduka akanyamuneza, azohimbarwa, aronke ivyo yipfuza vyose. Kubera ko yemeye akababara, iyo ntungane, uwo musavyi wanje azokiza abantu isinzi, azokwiremeka ibicumuro vyabo.

IZABURI 32 (33), 4-5, 18-19, 20.22

Icit. : Tworose urukundo rwawe, Mukama,
          kuko ari Wewe twama twizigiye.

Ijambo ry’Umukama riratunganye,
ibikorwa vyiwe vyose birimwo ukuri. (suite…)

6 MYANDAGARO : UKWIHINDURA KW’UMUKAMA

Menya neza:
Uwu mwaka, uwu musi mukuru uhwaniranye n’umusi w’Imana wa 18 wo mu mwaka A.

IGISOMWA CA MBERE

Ivyo dusoma mu gitabu c’Umuhanuzi Daniyeli (7, 9-10. 13-14)

Impuzu yiwe yarêra nk’urubura

Ndashishikara ndaraba : mbona bateguye intebe, Umutama ayivyagirako. Impuzu yiwe yarera nk’urubura, umushatsi wiwe urtyoroye nk’ubwoya bw’intama itagira inenge. Intebe yiwe yaca ibibatsi nk’umuriro kandi ifise imizingo y’ibishirira. Uruzi rw’umuriro rwadudubiriza imbere yiwe. Abamukorera bari injojo n’injojo, na ho imbere yiwe hari hahagaze amajana n’amajana. Bariko baraca imanza ibitabu vyuguruye.

Mu vyo neretswe mw’ijoro, nagize ntya mbona haje uwusa n’Umwana w’umuntu, azananye n’ibicu vyo mw’ijuru. Araheza aregera wa Mutama, baramumushikiriza. Aca ahabwa inganji, icubahiro n’ubwami, kugirango amoko yose, intara zose n’indimi zose zimusenge. Ingoma yiwe ni ingoma izokwamaho, ubwami bwiwe ni ubwami butazotituka.

IZABURI 96 (97), 1-2. 5-6. 9

Icit : Umukama ari ku ngoma, ni We Rudasumbwa asumba vyose.

Umukama ari ku ngoma ! Isi n’itarike !
Kandi amazinga menshi n’atarike ! (suite…)

IDOMINIKA YA 3 YA PASIKA (Umwâka C)


Ivyo dusoma mu gitabu c’Ibikorwa vy’Abatumwa 
(5, 27b-32. 40b-41)

Abatumwa bahamwa i Yeruzalemu

RessuscitéMuri irya misi, abatumwa bajanywe imbere y’inama nkuru, hanyuma umuherezankuka mukuru arababaza ati : « Twari twababujije rwose kwigisha kuri iryo zina rya Yezu, none ubu Yeruzalemu yose mwayikwiragijemwo inyigisho yanyu ; aho nyene mugomba kuturemekako amaraso y’uwo muntu ? »

Petero n’abandi batumwa barishura bati : « Tubwirizwa kugamburukira Imana kuruta abantu. Umukama Imana ya ba sokuru bacu yarazuye Yezu mwari mwishe mumubamvye ku giti. Imana yamushize iburyo bwayo nk’Umukuru n’Umukiza, kugira ngo amanurire kuri Israyeli ukwigaya n’ikigongwe c’ibicumuro. Nayo twebwe, turi ivyabona vy’ivyo bintu kandi Mutima Mweranda Imana irungikira abayigamburukira bose, ari kumwe natwe. »

Baraheza rero barakubita abatumwa, bongera bababwira ngo ntibabe bacigisha kw’izina rya Yezu, hanyuma barabarekura. Na bo bajana urweze kuko bari batewe iteka ry’uguhorwa iryo zina.

IZABURI 29 (30) 2-4, 5-6, 11.12a.13b

Icit. : Ndaguhaya, Mukama,
         kuko wambogoye.

Canke : Aleluya.

Ndaguhaya, Mukama, kuko wambogoye, (suite…)

%d blogueurs aiment cette page :